Liên thông Trái Ngành lên Đại học ngành Quản Trị Kinh Doanh

đăng 00:59, 8 thg 3, 2014 bởi Son Le   [ đã cập nhật 02:45, 25 thg 3, 2016 ]
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

Tên chương trình : Quản trị kinh doanh

Trình độ đào tạo  : Đại học

Ngành đào tạo     : Quản trị kinh doanh

Mã ngành             :  210

Loại hình đào tạo :  Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu tổng quát

  

Đào tạo đại học Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị, điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức: Cử nhân Quản trị kinh doanh được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về quản lý, kinh tế, xã hội và nhân văn; có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về khởi sự kinh doanh và quản trị điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường; có kiến thức về công cụ và phương pháp vận dụng các nguyên lý khoa học quản trị kinh doanh trong hoạt động thực tiễn phù hợp với điều kiện môi trường cụ thể.

1.2.2. Kỹ năng: Có kỹ năng hoạt động độc lập và phối hợp hoạt động theo nhóm; phong cách làm việc chuyên nghiệp, tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo. Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm cho lĩnh vực quản trị, phần mềm lập kế hoạch tài chính và khai thác thông tin trên internet; kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao dịch, đàm phán; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, truyền thông.

1.2.3. Thái độ: Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

1.2.4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp: Cán bộ kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ; tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân; cán bộ nghiên cứu, giảng viên về quản trị kinh doanh tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo hoặc cơ quan hoạch định chính sách kinh doanh.

1.2.5. Trình độ ngoại ngữ và tin học: Đạt trình độ về tin học và ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra của Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá:

    128 tín chỉ chưa kể phần kiến thức về Giáo dục Thể chất (150 tiết) và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết).

4. Đối tượng tuyển sinh:

5. Qui trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

5.1. Quy trình đào tạo

Chương trình đào tạo được thực hiện trong 4 năm gồm 8 học kỳ, trong đó có 7 học kỳ tích lũy kiến thức tại trường và 1 học kỳ thực tập tốt nghiệp. Cuối khóa, sinh viên viết luận văn tốt nghiệp.

Sinh viên đào tạo theo loại hình chính quy áp dụng Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và điều kiện cụ thể của nhà trường.

5.2. Công nhận tốt nghiệp:

Kết thúc khóa học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và điều kiện cụ thể của nhà trường.

6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4, kết hợp với thang điểm chữ.

7. Nội dung chương trình: 128 tín chỉ

7.1 Kiến thức giáo dục đại cương: 38 tín chỉ, chưa kể phần kiến thức về Giáo dục Thể chất (150 tiết) và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết).

7.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 90 tín chỉ.

7.2.1. Kiến thức cơ sở của khối ngành: 6 tín chỉ

7.2.2. Kiến thức cơ sở của ngành: 18 tín chỉ

7.2.3. Kiến thức ngành: 17 tín chỉ

7.2.4. Kiến thức chuyên ngành: 15 tín chỉ

7.2.5. Kiến thức bổ trợ : 24 tín chỉ

7.2.6. Thực tập cuối khoá và khóa luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ

7.3. Chương trình đào tạo (chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp)

A. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG: 38 tín chỉ

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

 

Phần bắt buộc

34

1

Những NLCB của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

2

Những NLCB của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

3

Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam

3

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

5

Toán cao cấp 1

2

6

Toán cao cấp 2

3

7

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

8

Mô hình toán

2

9

Tiếng Anh cơ bản 1

3

10

Tiếng Anh cơ bản 2

3

11

Tin học đại cương

3

12

Pháp luật đại cương

3

13

Soạn thảo văn bản

2

14

Giáo dục thể chất

150 tiết

15

Giáo dục quốc phòng

165 tiết

 

Phần tự chọn

4

1

Xã hội học

2

2

Lịch sử các học thuyết kinh tế

2

3

Khoa học giao tiếp

2

B. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP: 90 tín chỉ

I. Kiến thức cơ sở của khối ngành:  6 tín chỉ

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Kinh tế học vi mô

3

2

Kinh tế học vĩ mô

3

II. Kiến thức cơ sở của ngành: 18 tín chỉ

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Marketing căn bản

3

2

Nguyên lý kế toán

3

3

Nguyên lý thống kê

3

4

Kinh tế lư­ợng

3

5

Pháp luật kinh tế

3

6

Tiếng Anh chuyên ngành

3

III. Kiến thức ngành: 17 tín chỉ

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Quản trị học

3

2

Quản trị chiến l­ược

3

3

Quản trị nhân lực

3

4

Tài chính doanh nghiệp

3

5

Thống kê kinh tế

2

6

Khởi sự và tái lập doanh nghiệp

3

IV. Kiến thức chuyên ngành: 15 tín chỉ

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Quản trị tác nghiệp

3

2

Quản trị marketing

3

3

Quản trị hậu cần kinh doanh

3

4

Quản trị chất l­ượng

3

5

Quản trị dự án đầu t­ư

3

V. Kiến thức bổ trợ: 24 tín chỉ

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

 

Phần bắt buộc

16

1

Tài chính- Tiền tệ 1

3

2

Hệ thống thông tin quản lý

3

3

Nghiệp vụ kinh doanh XNK

2

4

Văn hóa doanh nghiệp

2

5

Kế toán tài chính 1

3

6

Kế toán tài chính 2

3

 

Phần tự chọn

8

1

Kinh tế quốc tế

2

2

Thuế

3

3

Phân tích tài chính doanh nghiệp

3

4

Kinh tế phát triển

3

5

Quản trị văn phòng

2

6

Kế toán quản trị

3

VI. Thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ

THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC 2016
LIÊN THÔNG TỪ TRÁI NGÀNH LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH

1/ TUYỂN SINH NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

2/ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: TẤT CẢ THÍ SINH ĐÃ VÀ SẮP TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP, TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG NGHỀ...THÍ SINH TRÁI NGÀNH PHẢI ĐĂNG KÝ HỌC CHUYỂN ĐỔI NGÀNH SỚM

3/ THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 18 THÁNG & 30 THÁNG

4/ THỜI GIAN TUYỂN SINH: LIÊN TỤC NHẬN HỒ SƠ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

5/ BẰNG CẤP: TỐT NGHIỆP THÍ SINH ĐƯỢC CẤP BẰNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THÔNG TIN TUYỂN SINH CÁC HỆ ĐÀO TẠO KHÁC: LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH