Liên thông Dược Sĩ Đại học - Trường Đại học Thành Tây

BÀI VIẾT TỔNG HỢP TỪ NHIỀU NGUỒN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG NHƯ MỘT BÀI BÁO TIN TỨC ĐỂ CHO CÁC THÍ SINH THAM KHẢO, TRONG NĂM 2016 CƠ SỞ KHÔNG TUYỂN SINH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO!
THÍ SINH CÓ NGUYỆN VỌNG THI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC CỦA CƠ SỞ
XEM TẠI
MỤC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:         /TB - ĐHTT Hà Nội, ngày    tháng    năm 2016 
THÔNG BÁO
V/v tuyển sinh ngành Dược liên thông 2016

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học
Căn cứ Công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe
Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép trường Đại học Thành Tây đào tạo liên thông trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ đại học;

A. Trường Đại học Thành Tây thông báo tuyển sinh hệ liên thông ngành Dược học trình độ từ Trung cấp lên Đại học.
-       Điều kiện dự thi: Người đã có bằng tốt nghiệp Dược sỹ Trung cấp, có đủ sức khỏe học tập theo quy định hiện hành.
-       Chỉ tiêu tuyển sinh: 200
-       Chương trình đào tạo: gồm 110 tín chỉ (7 học kỳ).
-       Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Dược sỹ chính quy quốc gia được hành nghề trong cả nước
-       Các môn thi đầu vào: Hóa học; Hóa Dược - Dược lý; môn chuyên ngành (Bào chế,  Dược liệu, Quản lý dược)
-       Hồ sơ đăng ký dự thi
+ Phiếu tuyển sinh (mua tại khoa Dược – Trường Đại học Thành Tây)
+ Bản sao hợp pháp Bằng tốt nghiệp Trung cấp dược
+ Bản sao hợp pháp Bảng điểm Trung cấp dược
+ Bản sao hợp pháp Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
+ Bản sao hợp pháp giấy khai sinh
+ 04 ảnh chân dung cỡ 4 x 6, chụp trong vòng 6 tháng gần đây
+ 02 phong bì có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và điện thoại người nhận
            + Lệ phí tuyển sinh: 500.000đ (gửi giấy báo dự thi, tổ chức thi, chấm thi, gửi giấy kết quả thi và báo nhập học).

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học
 Căn cứ Công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe
Căn cứ Thông báo số 91/TB-BGDĐT ngày 3 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014
Căn cứ Thông báo số 59/TB-ĐHTT ngày 19 tháng 9 năm 2014 của trường Đại học Thành Tây về việc tuyển sinh ngành Dược chính quy 2016-2017
Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-ĐHTT ngày 6 tháng 11 năm 2014 của Trường Đại học Thành Tây về việc đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và liên thông đại học ngành dược

B. Liên thông Đại học Thành Tây ngành dược
Điều kiện dự thi: Người đã có bằng tốt nghiệp Dược sỹ Cao đẳng, có đủ sức khỏe học tập theo quy định hiện hành.
Chỉ tiêu tuyển sinh: 100
Chương trình đào tạo gồm 82 tín chỉ. Thời gian học: 5 học kỳ (2-2,5 năm)
Các môn thi: Hóa hữu cơ dược, Dược lý, môn chuyên môn (Bào chế, Hóa dược, Dược liệu, Quản lý và kinh tế dược)
Hồ sơ dự thi:
+  Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
+ Bản sao hợp pháp Bằng tốt nghiệp Cao đẳng dược
+ Bản sao hợp pháp giấy khai sinh
+ 04 ảnh chân dung cỡ 4 x 6, chụp trong vòng 6 tháng gần đây
+ 02 phong bì có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và điện thoại người nhận
          + Lệ phí tuyển sinh: 500.000đ (bao gồm hồ sơ đăng ký dự thi, gửi giấy báo dự thi, tổ chức thi, chấm thi, gửi giấy kết quả thi và báo nhập học).
        hoặc đề án tuyển sinh dược sĩ đại học của Trường Đại học Thành Tây xem tại mục...xét tuyển đại học thành tây