bảng giá trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thóc lúa có thể được trao đổi với các mặt hàng khác, theo một bảng giá cố định.

Grain could be traded for other goods, according to the fixed price list.

WikiMatrix

Anh chọn một cái với bảng giá tương ứng.

You pick the option goes with the applicable rate.

OpenSubtitles2018. v3

Tổng giá trị không ít hơn 100 triệu bảng.. Giá thị trường hiện nay.

Total value to be not less than 100 million pounds present market price.

OpenSubtitles2018. v3

Hắn không phải là người, hắn là một cái bảng giá.

He’s not a human, he’s a price tag

OpenSubtitles2018. v3

Con tìm được bảng giá xe bus rồi.

You know, I found bus fares.

OpenSubtitles2018. v3

Đừng bị lừa bởi bảng giá trị dinh dưỡng hay quảng cáo.

Don’t let nutrition labels or advertising fool you .

QED

Họ treo bảng giá bán nhà với một giá nào đó.

They put their house up for marketing at a certain price .

jw2019

Bảng giá không dành cho những người yếu tim.

The price tag was not for the faint of heart.

OpenSubtitles2018. v3

Có rất nhiều việc chúng ta có thể làm, nhưng ta không có bảng giá, không có kích cỡ.

There are many, many things we can do out there, but we’ve not had the prices, nor the sizes.

ted2019

Vì vậy rất nhiều người bị làm bối rối bởi ý nghĩ về không có cái bảng giá chắc chắn nào,

So a lot of people are confused by the idea of no hard sticker price .

QED

Bạn có thể xem lại bảng giá và tìm hiểu về sự khác nhau giữa hoạt động truy vấn hàng loạt và truy vấn có sự tương tác.

You can review the pricing table and learn about the differences between interactive and batch queries .

support.google

Hiện tại, có lẽ Dropbox cần xem xét lại bảng giá của mình, bởi lẽ đây là nền tảng tính phí cao nhất, bỏ xa các đối thủ .

Dropbox might need to re-examine their pricing at this point, since they ‘re by far the most expensive platform now .

EVBNews

Google có thể gửi cho bạn cảnh báo trước khi tính phí không tuân thủ theo mức giá được ghi chi tiết trên bảng giá Google Ads API (AdWords API).

Google may send you a warning before charging non-compliance fees in accordance with the rates detailed on the Google Ads API rate sheet .

support.google

Hãy lưu ý rằng RMF chỉ áp dụng cho mã thông báo có Truy cập thông thường (xem bảng giá để biết thêm thông tin về Truy cập thông thường).

Note that RMF applies only to tokens with Standard Access ( see the rate sheet for more information on Standard Access ) .

support.google

Rồi các trao đổi được ghi vào bảng giá biểu chứng khoán—giá cả hiện hành và các chi tiết về sự trao đổi hiện lên trên máy điện báo.

Trades are then recorded on stock quotations—current prices and trading details displayed on an electronic ticker.

jw2019

“Đềmi” và “đúplê” hiếm gặp, trong khi myriamét (bằng 10 km) đôi khi gặp trong các bảng giá xe lửa từ thế kỷ 19 hoặc trong hệ thống phân loại các bước sóng như myriametric.

The myriametre (10 km) is occasionally encountered in 19th-century train tariffs, or in some classifications of wavelengths as the adjective myriametric.

WikiMatrix

Để xem mức chia sẻ doanh thu bạn sẽ nhận được cho các giao dịch trong tương lai, hãy xem bảngGiá thực tế” trong phần Giá của mỗi cuốn sách bạn xuất bản.

To see the revenue split you will receive on future transactions, see the “ Effective prices ” table that exists within the Pricing section of each book you publish .

support.google

Bảng giá trị nguyên tử khối tương đối được John Dalton (1766–1844) xuất bản vào năm 1805, dựa trên một hệ thống mà trong đó nguyên tử khối tương đối của hyđrô được định nghĩa là bằng 1.

The first table of standard atomic weight (atomic mass) was published by John Dalton (1766–1844) in 1805, based on a system in which the relative atomic mass of hydrogen was defined as 1.

WikiMatrix

Nếu vi phạm chính sách RMF của chúng tôi, bạn có thể phải chịu phí không tuân thủ và mã thông báo của bạn có thể bị hạ cấp như mô tả trong bảng giá API.

If you violate our RMF policy, you may be subject to non-compliance fees and your token may be downgraded as described in the API rate sheet .

support.google

Bảng các giá trị tiêu chuẩn sẽ giúp thuận tiện cho điều này.

Standard tables of values facilitated this.

WikiMatrix

Bảng đánh giá trang phục

Wardrobe Worksheet

jw2019

Nhân tiện, đây là bảng đánh giá tâm lí khi cậu đăng kí làm sĩ quan cảnh sát.

By the way, this is your psych evaluation for when you applied to be a sheriff’s deputy.

OpenSubtitles2018. v3

82-83 Bảng đánh giá trang phục

82-83 Wardrobe Worksheet

jw2019

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.