bình đồ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Các bản đó, quả cầu và bình đồ địa cầu được tôn trọng nhát không có chỗ nào dành cho một Lục Địa Thứ Tư.

The most respectable map and globes and planispheres had left no room at all for a Fourth Continent .

Literature

Bình tĩnh, đồ ngu si.

Get comfortable, you little mutt.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy thì cho cậu ta dùng Levaquin-bình thường và cả siêu âm tim đồbình thường nữa.

So give him garden-variety Levaquin, and a garden-variety echocardiogram.

OpenSubtitles2018. v3

Điện tâm đồ và siêu âm tim đồ bình thường…

Stevie Lipa’s EKG and echocardiogram were normal, but…

OpenSubtitles2018. v3

Atlas lịch sử Bắc Thái Bình Dương: bản đồ khám phá và phát hiện khoa học, 1500–2000.

Historical atlas of the North Pacific Ocean: maps of discovery and scientific exploration, 1500-2000.

WikiMatrix

Không phải đồ bình thường.

Not normal stuff.

OpenSubtitles2018. v3

Địa hình tạo thành chiều cao bản đồ, kết cấu và bản đồ bình thường.

The terrain is composed of height maps, textures and a normal map.

WikiMatrix

Điện tâm đồ bình thường.

Her EKG was normal.

OpenSubtitles2018. v3

Lên gác thay bộ đồ bình thường đi.

Get your ass upstairs, put normal clothes on.

OpenSubtitles2018. v3

Bình tĩnh đi, đồ nghiện âu phục.

Take it easy, pantsuit.

OpenSubtitles2018. v3

Boulton đã mua những chiếc bình từ đồ gốm của Wedgwood để trang trí lại với đồng thiếp vàng và dự tính hợp tác với ông ta.

Boulton purchased vases from Wedgwood’s pottery to be decorated with ormolu, and contemplated a partnership with him.

WikiMatrix

Văn hoá Beaker đến vào khoảng 2.500 TCN, mang đến các bình đựng đồ ăn và đồ uống làm từ đất sét, cũng như các bình được sử dụng để nấu chảy quặng đồng.

The Beaker culture arrived around 2,500 BC, introducing drinking and food vessels constructed from clay, as well as vessels used as reduction pots to smelt copper ores.

WikiMatrix

26 Khoác vào “áo choàng công-bình”, tín đồ Đấng Christ được xức dầu cương quyết giữ mình tinh khiết và thanh sạch trước mắt Đức Giê-hô-va.

26 Clad in “the sleeveless coat of righteousness,” anointed Christians are determined to remain pure and clean in Jehovah’s eyes.

jw2019

Nói về chủ đề “Hãy là những môn đồ thật”, anh bình luận: “Làm môn đồ có nghĩa là hằng làm theo lời của Chúa Giê-su.

Speaking on the theme “Be True Disciples,” he remarked: “Discipleship means constantly obeying the words of Jesus.

jw2019

Nếu để hoa trên một nửa vị trí đó, cô có để bình hoa và đồ trang trí thủy tinh xung quanh.

If we put flower arrangements at about half, then we can do a vase with crystal around it.

OpenSubtitles2018. v3

Phao-lô dùng lối ẩn dụ để ví hội thánh đạo Đấng Ki-tô như “một căn nhà rộng lớn”, các thành viên trong hội thánh là “bình” hay đồ dùng trong nhà.

Paul’s metaphor compares the Christian congregation to “a large house” and individual members of the congregation to “utensils,” or household implements.

jw2019

20 Vì tìm kiếm sự công bình, các tín đồ thật “được đầy trái công-bình đến bởi Đức Chúa Jêsus-Christ, làm cho sáng danh và khen-ngợi Đức Chúa Trời”.

20 Because they seek righteousness, true Christians are “filled with righteous fruit, which is through Jesus Christ, to God’s glory and praise.”

jw2019

Hãy dẹp bỏ các đồ trang trí trên cỏ, bình tưới nước, đồ chơi, xe đạp, quét bỏ lá ướt hoặc bất cứ thứ gì có thể gây tắc lối đi của bạn .

Remove lawn decorations, sprinklers, toys, bicycles, wet leaves, or anything that might obstruct your walkway .

EVBNews

“CẢ Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn, có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình”, sứ đồ Phao-lô đã viết câu này.

“ALL Scripture is inspired of God and beneficial for teaching, for reproving, for setting things straight, for disciplining in righteousness,” wrote the apostle Paul.

jw2019

Cậu có đồ ăn bình thường không?

You got any normal food?

OpenSubtitles2018. v3

Bộ đồ có 2 bình oxy dự trữ.

It has two redundant oxygen tanks.

ted2019

8 Thấy thế, các môn đồ bất bình nói: “Sao phí phạm như vậy?

* 8 On seeing this, the disciples became indignant and said: “Why this waste?

jw2019

Điện não đồ về bình thường.

EEG’s back to normal.

OpenSubtitles2018. v3

Không có chỗ cho các môn đồ trung bình hoặc tự mãn.

There is no room for average or complacent disciples.

LDS

Đồ nướng bình thường.

Plain grilled food.

OpenSubtitles2018. v3

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.