cũng như trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Koppa là nguồn gốc của tiếng Latin Q, cũng như ký hiệu số Cyrillic cùng tên (Koppa).

Koppa is the source of Latin Q, as well as the Cyrillic numeral sign of the same name (Koppa).

WikiMatrix

Bài viết này đề cập đến cách tạo, chỉnh sửa cũng như xóa các nhóm sản phẩm.

This article covers how to create product groups, plus how to edit and remove them .

support.google

Nhiều miếng đệm đã bị giảm thiểu, cũng như chùm móng, nhưng các màng nhỏ đã có mặt.

Many of the pads are reduced, as are the ungual tufts, but small interdigital webs are present.

WikiMatrix

Tôi không thể kể cho bạn gái Katie, cũng như Marty và Todd.

I couldn’t tell my girlfriend Katie, or Marty and Todd.

OpenSubtitles2018. v3

Nói cách khác, lớp vỏ có thể sẽ là quá dày cũng như (rõ ràng hơn) quá mỏng.

In other words, it is possible for a shell to be too thick as well as (more obviously) too thin.

Literature

Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến mọi người, già cũng như trẻ.

These changes will affect everyone, young and old alike.

jw2019

cũng như anh rất thích chỉ rõ điều đó ra.

I’m young, as you so enjoy pointing out.

OpenSubtitles2018. v3

Cũng như 1 ngôi nhà làm bằng bìa

♪ Just like a house of cards ♪

OpenSubtitles2018. v3

Chúng quá yếu để chiến đấu, cũng như người dân của người.

They are too weak to fight, as are your people.

OpenSubtitles2018. v3

Cũng như thế, tôi giỏi toán lẫn nghệ thuật.

So, same way, you know,

QED

Hãy cầu nguyện cho họ, cũng như Người.

Pray for them as He would.

OpenSubtitles2018. v3

Đừng đi vào lối mòn cảm xúc cũng như gu âm nhạc”.

Don’t walk in the same path of emotions and music genres”.

WikiMatrix

Cũng như bà, cô ấy là rất xinh đẹp.

Like you, she’s very pretty.

OpenSubtitles2018. v3

Và đây là một câu chuyện về các kết quả được trông đợi cũng như không trông đợi,

And so this is a story about consequences intended and unintended.

ted2019

“Họ không thuộc về thế-gian, cũng như Con không thuộc về thế-gian” (GIĂNG 17:16).

“They are no part of the world, just as I am no part of the world.” —JOHN 17:16.

jw2019

Bởi vì cậu cũng như vậy.

Because you did, too.

OpenSubtitles2018. v3

Cũng như chúng tôi cho cậu.

The same chance we gave you.

OpenSubtitles2018. v3

Cũng như người đã trao nó cho cậu.

As, of course, is the wizard who gave it to you.

OpenSubtitles2018. v3

Cổ không phải lúc nào cũng như vậy.

She wasn’t always like this.

OpenSubtitles2018. v3

Cũng như Vụ nổ bom gần đây tại Vũ trường Snake Eyes.

and the most recent bombing of the Snake Eyes strip club.

OpenSubtitles2018. v3

Loài này có ở mainland Hy Lạp cũng như the Greek Islands.

It is found in mainland Greece as well as the Greek islands.

WikiMatrix

Cũng như nạn nhân.

Just like their victims.

OpenSubtitles2018. v3

Và, cũng như tại Nga, người ta chung sống cùng nhau tại các thị trấn và thành phố.

And, as in Russia, they are drawn together into towns and cities .

QED

Cũng như lá thư.

Same with the letter.

OpenSubtitles2018. v3

cũng như trái tim của ngươi.

But so was your heart.

OpenSubtitles2018. v3

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.