đằng trước trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Các người sẽ ở đằng trước hay đằng sau bức tường?

Are you going to live in front of or behind the wall?

OpenSubtitles2018. v3

Không kiểm tra phòng hành chính, đậu xe đằng trước.

Didn’t clear the back room, parked his bike right out front.

OpenSubtitles2018. v3

Nó kết nối đằng trước với khoang kỹ thuật ở đằng sau.

It connects the personnel areas at the front of the ship to Engineering at the rear.

OpenSubtitles2018. v3

đằng trước.

In front.

OpenSubtitles2018. v3

Cái cột đằng trước

You see the pillar in front of you?

opensubtitles2

Con có thể ngồi đằng trước không?

Can I sit in front?

OpenSubtitles2018. v3

“Không” là số đứng đằng trước “một”.

Zero is what comes before one.

Tatoeba-2020. 08

Hắn bảo vệ phía đằng trước thế nào?

How does he cover this?

OpenSubtitles2018. v3

Trong bảy nguyên âm, bốn có thể có âm y- đằng trước (“ngạc hóa y”).

Of the seven vowels, four could be preceded by a y- sound (“iotized”).

WikiMatrix

Nón của họ cần phải bẻ lên đằng trướcđằng sau như một cái nón nỉ.

Their hats should be creased fore and aft like a fedora.

OpenSubtitles2018. v3

Đến bến xe ở đằng trước

To the bus stop ahead .

QED

Đức Giê-hô-va há chẳng đi đằng trước ngươi sao?”

Is it not Jehovah that has gone out before you?”

jw2019

Nhà của chúng ta đằng trước

Our building is ahead.

OpenSubtitles2018. v3

Các tù binh, đằng trước… bước!

Prisoners of war, forward… march.

OpenSubtitles2018. v3

Đằng trước đó

It’s right there

OpenSubtitles2018. v3

Cô gái ở đằng trước!

The girl in the front!

OpenSubtitles2018. v3

Tôi ở đằng trước anh, sếp ạ.

I’m ahead of you, sir.

OpenSubtitles2018. v3

Anh có thấy vết nứt ở đằng trước không?

Can’t you see that cracked front screen?

OpenSubtitles2018. v3

Kiếm đằng trước.

You take the front.

OpenSubtitles2018. v3

Thế cái bộ sưu tập phân ngựa đằng trước để làm gì?

So, what’s this collectibles horseshit a front for?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ ra ngoài với một đứa bé đằng trước.

I’m coming out with this kid in front of me.

OpenSubtitles2018. v3

Nên nhớ, những chiếc bóng nằm ở đằng trước hoặc đằng sau.

Remember, shadows stay in front or behind.

OpenSubtitles2018. v3

Cô gái trẻ ở đằng trước mẹ đang lái xe và nhắn tin cùng một lúc.

This young lady in front of me is driving and texting at the same time.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi đã chụp ngay đằng trước đây, để bắt đầu tái cơ cấu lại nhà hàng.

We took it right in front here, when we were going to start remodeling the restaurant.

QED

Cái xe cà tàng ở đằng trước nhà là của mấy người đó hả?

Is that your shit box out front?

OpenSubtitles2018. v3