đề cao trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hôn nhân không nên đề cao chuyện tiền bạc

Marriage should not be driven by thoughts of money

opensubtitles2

Tôi luôn nghĩ nhà tù nữ sẽ mang tính cộng đồng và đề cao nữ quyền.

I mean, like, I always thought women’s prison would be more about community and girl power and stuff.

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, cần phải đề cao cảnh giác.

Nevertheless, there is a need to be vigilant .

jw2019

Tôi luôn đề cao chúng đấy chứ.

I have the highest respect for them.

OpenSubtitles2018. v3

Vì tôi những gì tôi luôn cố làm là đề cao sự không chắc chắn.

Because what I’ve been trying to do is really celebrate uncertainty.

ted2019

(Cũng xem khung “Cách Tháp Canh đề cao danh Đức Chúa Trời”).

(See also the box “How The Watchtower Has Exalted God’s Name.”)

jw2019

” giữa thói tự mãn đề cao bản thân và tính tự ti xem thường bản thân. ”

” between arrogant overestimation of ourselves and a servile underestimation of ourselves. ”

QED

8 Hãy đề cao sự khôn ngoan thì nó sẽ tôn cao con.

8 Highly esteem it, and it will exalt you.

jw2019

Luật Pháp đề cao tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Giê-hô-va như thế nào?

How did the Law uphold Jehovah’s standard of holiness?

jw2019

Chúa Giê-su Christ đã đề cao việc thâu thập sự hiểu biết về Kinh-thánh”.

Jesus Christ placed a high value on taking in Bible knowledge.”

jw2019

Tôi không yêu cầu đề cao hoàn toàn một cái này so với cái khác.

I’m not asking for the complete primacy of one over the other .

QED

Và tôi sẽ viết một báo cáo đề cao sự giúp đỡ Interpol.

Then I will write a report extolling Interpol for it’s help.

OpenSubtitles2018. v3

Và theo tôi, nhà hát là nơi chúng ta thực sự đề cao cuộc sống bằng ánh sáng.

And I think the theater is a place where we truly enhance life with light.

QED

Giá chuộc đề cao sự công bình của Đức Chúa Trời

The Ransom Magnifies God’s Righteousness

jw2019

đều “trung lập về mặt chính trị và không đề cao chủng tộc này hơn chủng tộc khác”.

“stays politically neutral and does not exalt one race above another.”

jw2019

Mọi phụ nữ sẽ được tôn trọng và đề cao phẩm giá ra sao?

How will true respect and dignity come to all women?

jw2019

14 Nói sao nếu một trưởng lão khăng khăng theo cách của mình hoặc cố đề cao ý riêng?

14 What might happen if one elder insists on having his way or tries to promote his own ideas?

jw2019

Xã hội Mỹ luôn đề cao doanh nhân khởi nghiệp và kinh doanh.

American society highly emphasizes entrepreneurship and business.

WikiMatrix

Đề cao giá chuộc

Upholding the Ransom

jw2019

Mấy cái đó là vấn đề cao cấp thôi.

These are high-class problems.

OpenSubtitles2018. v3

Hai tạp chí này đề cao Đức Giê-hô-va là Đấng Tối Thượng hoàn vũ (Công 4:24).

( Acts 4 : 24 ) They comfort people with the good news of God’s Kingdom and encourage faith in Jesus Christ .

jw2019

Cô đã đề cao Jon Snow, Nhưng khi anh ta đến, cô lại trốn trên vách đá.

You spoke so highly of Jon Snow, but when he arrives, you hide on a cliff.

OpenSubtitles2018. v3

Noi theo gương-mẫu của Chúa do tổ-chức Ngài đềcao quả thật có lý biết bao!”

How sensible to follow the Lord’s lead as made manifest through his organization ! ”

jw2019

Công việc rao giảng tin mừng về Nước Trời đề cao danh Đức Giê-hô-va.

The preaching of the Kingdom good news exalts Jehovah’s name.

jw2019

Bởi vì ngài không tự đề cao mình như nhiều người trong thời ngài.

Because he did not promote himself, as did many in his day.

jw2019

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.