người đặc biệt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Khi mà chúng định sẽ tiêu diệt tất cả mọi người, đặc biệt là tôi nữa.

This one bent on destroying everyone, especially me?

OpenSubtitles2018. v3

Để cậu khỏi nghĩ mình là một người đặc biệt.

Just in case you thought you were special.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không phải người đặc biệt.

I’m not that special.

OpenSubtitles2018. v3

Nó là… người đặc biệt.

She was… special.

OpenSubtitles2018. v3

Cô có người đặc biệt nào không?

Do you have someone special?

OpenSubtitles2018. v3

Hắn lúng túng với mọi người, đặc biệt là phụ nữ.

He’s awkward with people, especially women.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng yêu quý con người, đặc biệt là trẻ em.

She seems to hate everyone, especially the poor.

WikiMatrix

Khuyến khích mọi người đặc biệt cố gắng mời người ta đến dự Lễ Tưởng Niệm.

Encourage everyone to put forth a special effort to invite people to the Memorial.

jw2019

Nhiều người, đặc biệt trong vòng những người trẻ, đã gia tăng hoạt động rao giảng.

Many, especially among the young ones, have increased their service activity.

jw2019

Như cô nói, một số người là người đặc biệt.

As I was saying, some people are peculiar.

OpenSubtitles2018. v3

ý tôi là, thật khó để tìm được người đặc biệt là tất cả đối với mình.

I mean, it’s hard to find that special someone who means everything to you.

OpenSubtitles2018. v3

Năm 2015 Gates thực hiện một video giải thích tại sao ông nghĩ Feynman là một người đặc biệt.

In 2015 Gates made a video on why he thought Feynman was special.

WikiMatrix

Em đúng là một người đặc biệt.

You are exceptional.

OpenSubtitles2018. v3

Mẹ của cháu là một người đặc biệt, cháu biết không?

Yeah, your mama was a special person you know.

OpenSubtitles2018. v3

Mọi người đặc biệt làm đồ ăn vì con ở đây đấy.

We especially paid attention because you’re here .

QED

Tôi muốn cô gặp một người đặc biệt.

I want you to meet a very special guy.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng anh nghĩ hầu hết mọi người, đặc biệt là đàn ông…

But I think most people, especially guys…

OpenSubtitles2018. v3

Bà ta là người đặc biệt hả?

She was special, huh?

OpenSubtitles2018. v3

đang cứu một người đặc biệt?

Like you were saving yourself for someone special?

OpenSubtitles2018. v3

” vậy thì bạn có thể kết thân với một người đặc biệt

” then you can make friends with a special one

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nghĩ là có một người đặc biệt ở đây đấy Abigail.

I think you have someone special here, Abigail.

OpenSubtitles2018. v3

Phải, phải là một loại người đặc biệt thấp hèn mới làm được một việc như vậy.

Yeach, well, it takes a particularly low type of man to do a thing like that.

OpenSubtitles2018. v3

Một điều khiến con người đặc biệt hơn loài vật là gì?

What is one thing that makes humans superior to animals?

jw2019

Họ là những game thủ lão luyện. 500 triệu người đặc biệt giỏi về một điều gì đó.

These are our virtuoso gamers, 500 million people who are extraordinarily good at something.

ted2019

Nhiều người đặc biệt thì cần nhiều vị trí đặc biệt.

More special people, more special places.

ted2019