nhìn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đừng có nhìn nó, như vậy cô sẽ không làm nó đổ ra.”

Don’t look at it and you won’t spill it.’

Literature

Và quý nhất là 1 khoảnh khắc đúng lúc, khi bạn nhìn xung quanh, lấy được 1 tầm nhìn X-quang và chụp 1 bức bằng camera X-quang.

And what’s good about this, I think, is that it’s like a moment in time, like you’ve turned around, you’ve got X-ray vision and you’ve taken a picture with the X-ray camera.

ted2019

Con gái của Giê-ru-sa-lem lắc đầu nhìn ngươi.

The daughter of Jerusalem shakes her head at you.

jw2019

nhìn mày chẳng khác gì một đứa tiền mãn kinh!

Because you look like a premenstrual Filipino!

OpenSubtitles2018. v3

Ông hãy nhìn xem mình đã làm gì đi?

What has he done ?

OpenSubtitles2018. v3

Như đã được đề cập trước đây, nhiều người không phải là Ky Tô Hữu nhìn nhận rằng Chúa Giê Su Ky Tô là một Đấng thầy vĩ đại.

As mentioned earlier, many non-Christians acknowledge that Jesus was a great teacher.

LDS

Như vậy, theo tờ báo trên, thoạt nhìn, phương pháp này dường như là cách “loại bỏ được các cặp không hòa hợp và giúp hôn nhân của những cặp đi đến kết hôn được bền vững hơn”.

Seemingly, then, this arrangement “ should eliminate poor matches and make subsequent marriages more stable, ” notes the Journal .

jw2019

Hắn nhìn giống các ông.

He looked just like you.

OpenSubtitles2018. v3

Không nhìn thấy biển số thì làm sao chứng minh được đây?

There’s no view of the license plate, how are we gonna prove this?

OpenSubtitles2018. v3

Thế thì đừng có liếc nhìn bố mày nữa.

Then you keep your goddamn eyeballs off me.

OpenSubtitles2018. v3

Vũ trụ đủ lớn để trở nên trong suốt khi ánh sáng đi qua, và đó là những gì chúng ta thấy trong sóng hiển vi nền vũ trụ mà George Smoot đã mô tả như đang nhìn vào mặt của Chúa.

It was big enough to be transparent to light, and that’s what we see in the cosmic microwave background that George Smoot described as looking at the face of God.

QED

Chúng tôi sẽ tác động mạnh lên nó với gia súc mô phỏng tự nhiên chúng tôi đã làm thế, và hãy nhìn này.

We’ll impact it very heavily with cattle to mimic nature, and we’ve done so, and look at that.

ted2019

(b) Khi nhìn xuống thế gian, Đức Giê-hô-va thấy tình trạng trái ngược nào?

( b ) What contrast does Jehovah see when he observes today’s world ?

jw2019

Sự mô phỏng này rất hữu dụng cho những người khiếm thị tập xe cũng như việc kiểm tra những ý tưởng khác nhau cho các loại giao diện không nhìn khác nhau.

This simulator was also very useful for training the blind drivers and also quickly testing different types of ideas for different types of non – visual user interfaces .

QED

Chúa Giê-su nhìn mọi vật xung quanh trong đền thờ.

Jesus looks around upon the things in the temple.

jw2019

Khi đeo “cặp kính phúc âm” lên, các anh chị em thấy được quan điểm, sự tập trung và tầm nhìn gia tăng theo cách mà các anh chị em nghĩ về các ưu tiên, vấn đề, cám dỗ và thậm chí những lỗi lầm của mình.

When you put on gospel glasses, you find enhanced perspective, focus, and vision in the way you think about your priorities, your problems, your temptations, and even your mistakes.

LDS

Thế cũng chỉ che bớt tầm nhìn.

Cuts the visibility.

OpenSubtitles2018. v3

Và như bạn thấy, nó nhìn quanh, “tôi ở đây phải không?” — và rồi nó đi thẳng đến cái lỗ và thoát.

And as you noticed, it almost looks around, “Where am I?” — and then walks straight to that hole and escapes.

ted2019

Nếu bạn làm được, thì ai cũng có thể nhìn bạn là một cá thể.

If you can do that, it’ll help other people see you that way, too.

ted2019

Ở đây sống ở trên trời, có thể nhìn vào cô ấy, Romeo có thể không. — hơn hiệu lực,

Live here in heaven, and may look on her; But Romeo may not. — More validity,

QED

Hãy nhìn tôi.

Look at me.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có thể nhìn thấy tay và chân của mình.

I can see my hands and my feet.

OpenSubtitles2018. v3

Và hơn thế nữa – đây là một điều mà mọi người có lẽ thực sự bị choáng ngợp điều mà tôi sắp cho bạn thấy đây, diễn ra ngay bên dưới bề mặt của bộ não và thực sự nhìn bên trong bộ não sống tại những kết nối thực thời, những hành trình thật.

And even more — and this is something that one can be really amazed about — is what I’m going to show you next, which is going underneath the surface of the brain and actually looking in the living brain at real connections, real pathways .

ted2019

♫ Và khi gặp lão chủ nhà, ta có thể hiên ngang nhìn thằng ♫

” And when we see the landlord, we can look that guy right in the eye

OpenSubtitles2018. v3

Bên cạnh sự biến thiên mạnh trong biểu đồ ánh sáng của Haumea do hình dạng thiên thể tác động bằng nhau lên các màu sắc, những sự biến đổi màu sắc độc lập nhỏ hơn cũng được nhìn thấy trong cả vùng sóng phổ kiến và vùng gần hồng ngoại cho thấy có một vùng trên bề mặt khác biệt cả về màu sắc cũng như độ phản xạ.

In addition to the large fluctuations in Haumea’s light curve due to the body’s shape, which affect all colours equally, smaller independent colour variations seen in both visible and near-infrared wavelengths show a region on the surface that differs both in colour and in albedo.

WikiMatrix