tờ khai trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đảm bảo các tờ khai được điền chính xác

Be sure that all forms are filled out correctly

jw2019

Nhiều người gian dối khi điền tờ khai lợi tức để đóng thuế.

Many individuals lie when they fill out their tax returns.

jw2019

Điền vào tờ khai đi, tôi chỉ cần thế thôi.

Pen on paper, that’s what I need.

OpenSubtitles2018. v3

Thân chủ của tôi vẫn kiên định như trong tờ khai.

My client stands by her written statement, sir.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi có một tờ khai khác ở đây,

We have here another declaration.

OpenSubtitles2018. v3

Họ có tờ khai bằng tiếng Hindi không?

Don’t they have this form in Hindi?

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ đừng có điền tờ khai báo thuế chung.

Just don’t file a joint tax return.

OpenSubtitles2018. v3

Tờ khai cho thấy cô ta vào lúc 8:40.

Sign-in sheet says she walks in at 8:40.

OpenSubtitles2018. v3

Ông ấy cần một tờ khai thuế.

He needs a tax return.

OpenSubtitles2018. v3

Cho tôi xem tờ khai không?

Can I see the declaration?

OpenSubtitles2018. v3

Lấy tờ khai thuế chứng minh rằng cô có việc làm ổn định

Get W-2s to show you got a full-time job.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có tập tờ khai nhận cho anh ấy.

I have a stack of depositions for him.

OpenSubtitles2018. v3

Ta đã lấy 162 tờ khai.

We’ve taken 162 declarations.

OpenSubtitles2018. v3

Thật ra thì tôi… tôi có gởi một lá thư giải thích kèm theo tờ khai thuế.

I think, actually I sent a letter to that effect with my return .

OpenSubtitles2018. v3

Do đó, chúng tôi cần giữ lại GUI của bạn để làm tờ khai thuế.

It’s therefore important to hold on to your GUIs for filing tax returns .

support.google

Tờ khai nhận.

The depositions.

OpenSubtitles2018. v3

Nói chung, tờ khai thuế của một cá nhân bao gồm năm dương lịch.

Generally, an individual’s tax return covers the calendar year.

WikiMatrix

Ngài có cần tờ khai nhập cảnh không?

Do you need immigration forms?

OpenSubtitles2018. v3

Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực kèm theo 2 ảnh (1 ảnh dán trong tờ khai).

You will be given one copy of the form You will be asked to photo copy 2 copies (before filling in).

WikiMatrix

Khi từ chối ký tên vào tờ khai sai sự thật đó, tôi bị gửi đến khu cải huấn.

When I refused to sign such a lie, I was sent to a correction cell.

jw2019

Tờ khai này được tuyên bố “vô hiệu” của Nghị quyết 478 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

This declaration was determined to be “null and void” by United Nations Security Council Resolution 478.

WikiMatrix

Cô ấy đã giải thích rồi, thưa Chủ tịch bằng việc ghi trong tờ khai nộp cho ủy ban này.

She has accounted for them, Mr. Chairman, in her written statement to this committee.

OpenSubtitles2018. v3

IRS, cơ quan thuế tiểu bang và địa phương có thể kiểm tra tờ khai thuế và đề xuất thay đổi.

The IRS, state, and local tax authorities may examine a tax return and propose changes.

WikiMatrix

Ngày đến hạn và các điều khoản gia hạn cho tờ khai thuế thu nhập của tiểu bang và địa phương khác nhau.

Due dates and extension provisions for state and local income tax returns vary.

WikiMatrix

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.