tử vi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hả, tử vi trên tờ Vogue bảo anh phải tránh phụ nữ đi giày xanh hay sao?

What, did your horoscope in Vogue tell you to avoid women wearing green shoes?

OpenSubtitles2018. v3

Tử vi Đông Phương

Eastern zodiac

jw2019

Bao gồm quảng cáo liên quan đến hoàng đạo, tử vi, bùa mê, thuốc lú và tâm linh.

Includes zodiac, horoscopes, love spells, potions, and psychic-related ads.

support.google

Lá số tử vi của tôi biết nhiều hơn những cuốn sách luật của anh.

My horoscope knows more than your law books.

OpenSubtitles2018. v3

Ồ, họ cũng nói rằng, họ sẽ bán cho bạn tử vi hay những cách xem bói khác.

Oh, they also say they will sell you astrology or other fortunetelling methods.

ted2019

Muốn tôi đọc lá số tử vi cho các anh à?

Want me to read your horoscope?

OpenSubtitles2018. v3

Một ví dụ về toán tử là toán tử vi phân.

Example is the killing of a witness.

WikiMatrix

Tất nhiên không phải chỉ người ở đó mới xem tử vi.

Consulting astrological signs is by no means limited to that part of the world.

jw2019

Hoàng thượng tử vi của nó rất tương hợp với Thái tử

Your Majesty his stars are the most auspicious match for the Prince

OpenSubtitles2018. v3

“Nhiều người đi xem tử vi trước khi có một quyết định nào đó.

“Many people consult their horoscope before making decisions.

jw2019

Lá số tử vi Cecile rút cho em nói em sinh ra trong may mắn và…

That horoscope Cecile got for me says I was born lucky and…

OpenSubtitles2018. v3

Có nên để tử vi ảnh hưởng đời sống bạn không? 18

The Vikings—Conquerors and Colonizers 24

jw2019

Bao gồm quảng cáo liên quan đến hoàng đạo, tử vi, bùa mê, thuốc lú và tâm linh.

Includes zodiac, horoscopes, love spells, potions and psychic-related ads.

support.google

Tử vi hay hoàng đạo bắt nguồn từ đâu?

But what is the origin of the zodiac?

jw2019

Điều này nói về thực hành chia cắt trời ra từng cung để đoán tử vi.

This would refer to the practice of partitioning the heavens into fields so as to cast horoscopes.

jw2019

Có nên để tử vi ảnh hưởng đời sống bạn không?

Should the Zodiac Influence Your Life?

jw2019

Tử vi Tây Phương

Western zodiac

jw2019

Sinh nhật cũng có một mối liên hệ chặt chẽ, lâu đời với thuật chiêm tinh và tử vi.

Birthdays also have a long-standing and an intimate link with astrology and the horoscope.

jw2019

Ở Tây Phương, nhiều người đi xem tử vi, khiếp sợ ngày Thứ Sáu 13 tây, và tránh mèo mun.

In the Western world, many consult their horoscope, dread Friday the 13th, and avoid black cats.

jw2019

THEO một cuộc thăm dò, cứ 4 người Mỹ thì có 1 người xem tử vi khi quyết định một điều gì.

ACCORDING to one poll, 1 out of every 4 Americans uses astrology when making decisions.

jw2019

Các sách tử vi được viết ra để cho biết “thời vận” tùng ngày của người đó sẽ xấu hoặc tốt.

Charts, or horoscopes, are drawn up to show what a person’s “fortune,” good or bad, will be day by day.

jw2019

Đặc biệt, niềm tin chiêm tinh học rất khoa học là 26% trong khi đó chỉ số này với tử vi là 7%.

In particular, belief that astrology was very scientific was 26% while that of horoscopes was 7%.

WikiMatrix

Trong cuộc thăm dò, từ “astrology” (chiêm tinh học) đã được sử dụng, mặt khác từ “horoscope” (tử vi) cũng xuất hiện.

In half of the polls, the word “astrology” was used, while in the other the word “horoscope” was used.

WikiMatrix

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.