bố trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Các em sẽ có thể tuyên bố trong một cách giản dị, thẳng thắn và sâu sắc về niềm tin cơ bản mà các em quý trọng với tư cách là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

You will be able to declare in simple, straightforward, and profound ways the core beliefs you hold dear as a member of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

LDS

Bà ấy hẳn đã bỏ nó lại trước khi bỏ bố mà đi.

She must have given it back before she took off on him.

OpenSubtitles2018. v3

Bố cậu đang lùng sục đại dương… để tìm cậu đó.

Your dad’s been fighting the ocean looking for you.

OpenSubtitles2018. v3

Chính phủ đã công bố một chương trình cải cách toàn diện nhằm giải quyết các vấn đề này cũng như vấn đề nợ xấu.

The government has announced a comprehensive reform program designed to address these problems and resolve the bad debts in the system.

worldbank.org

Thưa các Anh Chị Em, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã công bố bản báo cáo sau đây liên quan đến sự tăng trưởng và hiện trạng của Giáo Hội tính đến ngày 31 tháng 12 năm

Brothers and sisters, the First Presidency has issued the following report concerning the growth and status of the Church as of December 31, 2002:

LDS

Tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta đang áp dụng điều này cho rất nhiều vấn đề của thế giới: thay đổi tỉ lệ bỏ học ở lứa tuổi học đường, chống chọi các thói nghiện, tăng sức khỏe thanh thiếu niên, chữa trị rối loạn stress hậu sang chấn bằng các hoán dụ thời gian — tìm ra thuốc chữa kì diệu — quảng bá phát triển bền vững và bảo tồn, rút ngắn quá trình khôi phục chức năng cho bệnh nhân bị hư hỏng hệ vận động, quá trình mà tỉ lệ bỏ cuộc hiện nay là 50%, thay đổi kháng cáo từ những kẻ khủng bố liều mạng, và thay đổi xung đột gia đình khi các vùng thời gian xung khắc.

I just want to say that we are applying this to many world problems : changing the drop-out rates of school kids, combating addictions, enhancing teen health, curing vets ‘ PTSD with time metaphors — getting miracle cures — promoting sustainability and conservation, reducing physical rehabilitation where there is a 50 – percent drop out rate, altering appeals to suicidal terrorists, and modifying family conflicts as time-zone clashes .

ted2019

Mẹ, bố đang về đấy.

Mom, Rog is coming.

OpenSubtitles2018. v3

Suốt thời gian bệnh, Jobs muốn giữ kín hơn là công bố chi tiết cụ thể về bệnh tình của mình, và lý do cấy ghép gan cũng không hề được tiết lộ .

Throughout his illness, Jobs preferred privacy over public disclosure of the details of his condition, and the reason for the liver transplant was never disclosed .

EVBNews

Trong sự kiện khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 tại New York, ông đã tặng quỹ cứu trợ nạn nhân 2 triệu Mỹ kim, và năm 2003, Liên hiệp người Mỹ gốc Á (Asian American Federation) vinh danh ông vì hành động này.

After the September 11, 2001 terrorist attacks on the United States he contributed $2 million of his personal funds to the American Red Cross Disaster Relief Fund and in 2003, the Asian American Federation honored his actions.

WikiMatrix

Sau khi kiểm tra quyển nhật ký, năm 1960 tòa án công nhận chữ viết hợp với nét chữ của Anne Frank và tuyên bố quyển nhật ký là xác thực.

The court examined the diary in 1960 and authenticated the handwriting as matching that in letters known to have been written by Anne Frank.

WikiMatrix

Như, ” Bố em sát hại 200 người. ”

Like, ” My dad murdered 200 people. “

OpenSubtitles2018. v3

Con lo cho bố.

I’m worried about you.

OpenSubtitles2018. v3

“Nó xóa đi sự bất đồng quan điểm giữa hợp pháp và khủng bố” ông Rubin nói: ” và 1 xã hội mở cần duy trì 1 bức tường vô hình giữa chúng”.

“It erases the distinction between legitimate dissent and terrorism” Mr. Rubin said, “and an open society needs to maintain a clear wall between them.”

WikiMatrix

Thế thì đừng có liếc nhìn bố mày nữa.

Then you keep your goddamn eyeballs off me.

OpenSubtitles2018. v3

Sau kết quả ban đầu, Hashim Thaçi đã giành được 35% phiếu bầu, đã tuyên bố chiến thắng cho Đảng Dân chủ Kosovo, và tuyên bố rằng ông có ý định tuyên bố độc lập cho Kosovo.

After early results, Hashim Thaçi who was on course to gain 35 per cent of the vote, claimed victory for PDK, the Democratic Party of Kosovo, and stated his intention to declare independence.

WikiMatrix

Bố tớ sẽ phát hoảng mất.

My dad would freak.

OpenSubtitles2018. v3

Dưới chính quyền Meiji mới, Kuroda trở thành nhà ngoại giao tiên phong cho vấn đề Karafuto, được cả Nhật Bản và Nga tuyên bố chủ quyền năm 1870.

Under the new Meiji government, Kuroda became a pioneer-diplomat to Karafuto, claimed by both Japan and the Russian Empire in 1870.

WikiMatrix

Michael Dubson: cách thể hiện bằng hình ảnh trực tiếp như vậy rõ ràng thuyết phục hơn là cho học sinh biết câu trả lời hay tuyên bố rằng câu trả lời có thể rút ra từ công thức này.

Michael Dubson : That sort of immediate visual is just so much more powerful than telling the students the answer or claiming that the answer can be seen from this formula .

QED

Tôi phải tiếp nối truyền thống của bố.

I must continue my father’s tradition.

OpenSubtitles2018. v3

Bố làm gì thế?

Dad doing?

QED

Thế là sau bữa ăn, Laura và Mary mặc áo khoác, choàng mũ trùm đi theo bố tới chỗ thả con chim cánh cụt nhỏ.

So after dinner Laura and Mary put on their coats and hoods and they went with Pa to set the little auk free.

Literature

Phân đoạn và phân trang cũng có thể dung chung với nhau bằng cách chia mỗi đoạn thành các trang; các hệ thống sử dụng cấu trúc bố nhớ như vậy, chẳng hạn như Multics và IBM System/38, thường là phân trang ưu tiên,phân đoạn và cung cấp bảo mật bộ nhớ.

Segmentation and paging can be used together by dividing each segment into pages ; systems with this memory structure, such as Multics and IBM System / 38, are usually paging-predominant, segmentation providing memory protection .

WikiMatrix

Nhà tiên tri đồng thời với Ê-sai là Mi-chê tuyên bố: “Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công-bình, ưa sự nhân-từ và bước đi cách khiêm-nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”

Isaiah’s contemporary Micah declares: “What is Jehovah asking back from you but to exercise justice and to love kindness and to be modest in walking with your God?”

jw2019

Bố anh đã từng nói ” Đừng có đến Northridge. ”

You know, my dad told me, ” Don’t move to Northridge. “

OpenSubtitles2018. v3

Một ngày, tao sẽ trả lại cho bố.

I’ll give it back to him, someday.

OpenSubtitles2018. v3