chú lùn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hỏi tôi đàng hoàng thì có lẽ tôi sẽ kể cho ông, chú lùn à.

Ask me nicely and maybe I’ll tell you, dwarf.

OpenSubtitles2018. v3

Mỗi chú lùn có hành vi, tâm hồn, tính cách, tâm trạng lên xuống riêng, v. v…

So each pygmy has its own behavior, psyche, mood swings, personalities and so on .

QED

Mỗi chú lùn có hành vi, tâm hồn, tính cách, tâm trạng lên xuống riêng, v.v…

So each pygmy has its own behavior, psyche, mood swings, personalities and so on.

ted2019

Sau đó, cô gọi bảy chú lùn bằng cách rung chuông Bing Bong.

She then summons the 7D by pulling a rope for the Bing-Bong Bell.

WikiMatrix

Họ là chú lùn.

They’re trolls!

OpenSubtitles2018. v3

Chuyện nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn

The Story of Snow White and the Seven Dwarves

EVBNews

Chú lùn?

Trolls.

OpenSubtitles2018. v3

” Làm sao nàng biết đường vào nhà chúng tôi ? ” những chú lùn hỏi thêm .

” How did you find your way to our house ? ” the dwarves asked further .

EVBNews

Chạy đi chú lùn, chạy đi!

Run, shorty, run!

OpenSubtitles2018. v3

Cô ta đã ruồng bỏ các chú lùn để trốn đi cùng hoàng tử, ai mà chẳng biết.

She abandoned the dwarves to hook up with a prince and everybody found out.

OpenSubtitles2018. v3

BẠCH TUYẾT VÀ BẢY CHÚ LÙN, / i

” Snow White and the Seven Dwarfs

OpenSubtitles2018. v3

Thế là nàng Bạch Tuyết sống vui vẻ với những chú lùn .

So Snow White lived happily with the dwarves .

EVBNews

Các chú lùn gây khó dễ với chàng sao?

Have the dwarfs been giving you a hard time?

OpenSubtitles2018. v3

” Vua các chú lùn “?

– ” King of the trolls “?

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng em lại mơ mình được một chú lùn hôn nên có.

Although, I dreamed I was kissed by a troll.

OpenSubtitles2018. v3

Thuốc nổ các chú lùn dùng để nổ mỏ.

The dynamite the dwarfs use for blasting.

OpenSubtitles2018. v3

Thật là khó để làm một chú lùn gù.

It s so hard being a little hunchback.

OpenSubtitles2018. v3

Mấy chú lùn gia-tinh rất thích kể chuyện.

Elves love to tell stories.

OpenSubtitles2018. v3

” Bạch Tuyết và 7 chú lùn ngồi xuống dùng bữa.

” The dwarves and Snow White “

OpenSubtitles2018. v3

Với bảy chú lùn ,

With the seven dwarves ,

EVBNews

Các chú lùn?

Trolls?

OpenSubtitles2018. v3

Vậy, ai trong số 7 chú lùn giải thích cho tôi biết là làm sao lại có được tiếng?

Well, which one of the seven dwarfs can explain to me how you get the audio?

OpenSubtitles2018. v3

Những chú lùn có thể lẳng lơ, hoang dã, và hoặc có tính chất khó chịu.

Netherlands Dwarfs can be skittish, wild, and/or of a disagreeable nature.

WikiMatrix

Cháu nhỏ, nhưng không phải là một chú lùn.

I’m little, but I’m not a dwarf.

OpenSubtitles2018. v3

Họ là bảy chú lùn khai thác vàng ở các vùng núi .

They were the seven dwarves who mined for gold in the mountains .

EVBNews