gà trống trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Con gà trống và Bulls!

ALL: Cock and Bulls!

QED

Gà trống, mấy thằng vô gia cư, bất cứ thứ gì hắn vồ được.

Some roosters, some mangly homeless guys, whatever he’s got.

OpenSubtitles2018. v3

Con gà trống.

A rooster.

ted2019

Em tin rằng trong số này không có nhiều hơn hai con gà trống.

“””I do believe there’s not more than two cockerels among them.“”

Literature

Người Hy Lạp tin rằng ngay đến sư tử cũng còn sợ gà trống.

The Greeks believed that even lions were afraid of roosters.

WikiMatrix

” Đuôi gà trống có vị đắng ở cuối.

Rooster tails have a bitter end.

OpenSubtitles2018. v3

Con gà trống và Bulls.

Cock and Bulls.

QED

Những con gà trống và Bulls giành chiến thắng Challenge Mastermind.

The Cock and Bulls win the Mastermind Challenge.

QED

Linh Hắc quân ở quán Hai Gà Trống Choai còn nhiều hơn chuột ở ngoài đường.

There’s always more Blacklegs in the Two Hot Cocks than there are rats on the street.

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ là khách mời tiếp theo, một gà trống nuôi con.

Now, our next guest is a single parent.

OpenSubtitles2018. v3

Gà trống thường nặng từ 16 đến 22 lb và gà mái từ 10 đến 12 lbs.

Toms usually weigh 16 to 22 lbs and the hens 10 to 12 lbs.

WikiMatrix

SW: Còn chú gà trống?

SW: And the rooster?

ted2019

Ồ, không, ở Ladder, người ta thức dậy theo gà trống gáy.

Oh, no, on Ladder the people wake up the roosters.

OpenSubtitles2018. v3

Olsen chọn con gà trống choai năm tháng rưỡi tên Mike.

Olsen chose a fiveand-a-half-month-old Wyandotte chicken named Mike.

WikiMatrix

Mặc dù nhỏ, gà trống rất hung hăng đối với những con gà trống khác.

Although small, cocks are highly aggressive towards other cocks.

WikiMatrix

Mặt sau cũng có màu trắng ở gà trống, và màu tổng thể được gọi là “penciling”.

The back is also white in roosters, and the overall color is technically referred to as “penciling”.

WikiMatrix

Chúng ta chơi Tangram với một chú gà trống màu lục bảo.

And then we played a game of tangrams with an emerald rooster.

ted2019

Nhổ tận gốc từng tên phản bội từ con gà trống Shanghai cho tới con bò cái Durham!

You beat the brush and root out everything disloyal from a Shanghai rooster to a Durham cow!

OpenSubtitles2018. v3

Ta nghĩ những con gà trống của ta sẽ gáy dịu dàng hơn trên mái nhà người khác.

I think our roosters would crow more softly on another roof.

OpenSubtitles2018. v3

Vẫn còn đang tập làm cha mẹ, chứ đừng nói đến cảnh gà trống nuôi con.

Still adjusting to being a parent, much less a single parent.

OpenSubtitles2018. v3

Điểm, con gà trống và Bulls.

Point, Cock and Bulls.

QED

Tôi nói, để các con gà trống và Bulls.

I said, to the Cock and Bulls.

QED

Gà trống choai nên cân nặng không quá 550 gram, và gà đẻ thì không quá 450 gram.

Cock birds should weigh no more than 550 grams, and hens 450 grams.

WikiMatrix

Điểm, con gà trống và Bulls.

PROVOST: Point, Cock and Bulls.

QED

Điều này khiến gà trống trở thành biểu tượng của sự cảnh giác và sự phản bội.

This made the rooster a symbol for both vigilance and betrayal.

WikiMatrix