hậu cần trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ashok Leyland là nhà cung cấp phương tiện hậu cần lớn nhất cho Quân đội Ấn Độ.

Ashok Leyland is the largest supplier of logistics vehicles to the Indian Army.

WikiMatrix

Ngoài ra còn kèm theo đến 3 xe tải hậu cần 2F77.

These are accompanied by up to three 2F77 transloader trucks.

WikiMatrix

Người Anh cũng dùng những chiếc C-130 cho các chiến dịch hậu cần của họ.

The British also used RAF C-130s to support their logistical operations.

WikiMatrix

Chúng tôi có thể làm giảm khó khăn hậu cần cho bệnh nhân.

We can reduce logistical difficulties with patients.

ted2019

Thông thường, hậu cần đối phó với các sự kiện mang sản phẩm về phía khách hàng.

Normally, logistics deal with events that bring the product towards the customer.

WikiMatrix

Hải quân Nhật pháo kích,… và nhấn chìm đội hậu cần.

The Japanese navy came in and sank all of our escorts.

OpenSubtitles2018. v3

Trong trường hợp hậu cần ngược, tài nguyên đi ít nhất một bước trong chuỗi cung ứng.

In the case of reverse logistics, the resource goes at least one step back in the supply chain.

WikiMatrix

Năm 1945, ông trở thành Tư lệnh Binh đoàn 31 và Phó cục trưởng Cục Hậu cần.

In 1945 he became commander of 31st army and deputy head of the logistical department.

WikiMatrix

Nhưng vẫn còn mảng phân phối, hỗ trợ, hậu cần, đại loại thế.

But there’s still distribution support, logistics, that sort of thing.

OpenSubtitles2018. v3

Các công ty hậu cần có thể hưởng lợi gấp đôi từ một liên minh như vậy.

They argue that such companies can benefit twofold from such an alliance .

WikiMatrix

Cậu muốn vào lực lượng hành động hay là hậu cần?

You interested in active duty or Army reserve?

OpenSubtitles2018. v3

Đến giữa năm 2013, giá cho mỗi giờ bay chỉ còn 18,900$, với phí hậu cần giảm còn 11,000$ mỗi giờ.

By mid-2013, cost per flight hour dropped to $18,900, contractor logistic support having dropped to $11,000 per flight hour.

WikiMatrix

Họ đã chuyển cống phẩm của Nữ hoàng từ tàu Capitana tới tàu hậu cần.

And moved the Queen’s Dowry from the Capitana to the supply ship.

OpenSubtitles2018. v3

Tình hình hậu cần thế nào?

Where are we in logistics?

OpenSubtitles2018. v3

Nhà cung cấp 3PL cải thiện đáng kể hậu cần, nhưng không phát triển dịch vụ mới.

The 3PL provider improves the logistics dramatically, but does not develop a new service.

WikiMatrix

Một tàu hậu cần lớp Don được đặt tên Magomet Gadzhiyev vào thập niên 1960.

A Don class submarine depot ship was named Magomet Gadzhiyev in the 1960s.

WikiMatrix

MIQ Logistics là một công ty hậu cần bên thứ ba có trụ sở tại Overland Park, Kansas.

MIQ Logistics is a third party logistics company headquartered in Overland Park, Kansas.

WikiMatrix

Các nhân viên hậu cần phải giải thích lý do cho ‘cảnh báo’.

The logistics staff has to explain the reason for the ‘alert’.

WikiMatrix

Tôi chuyên về vận chuyển và hậu cần.

I’m in shipping and logistics.

OpenSubtitles2018. v3

Tình hình bảo đảm hậu cần khó khăn.

Implementation remains problematic .

WikiMatrix

Hoàng hậu cần thêm một người nữa để hoàn thành bùa chú.

The queen needs one more to make her spell work.

OpenSubtitles2018. v3

Gửi tôi tới đó với một đội hậu cần.

Send me in.. with some logistical support.

OpenSubtitles2018. v3

Theo như tôi nhớ thì, ông ấy làm công việc hậu cần cho công ty ở đây.

For as long as I remember, he’s doing the logistics for the company here.

OpenSubtitles2018. v3

Ông ấy chủ yếu là chuyên gia hậu cần.

He’s a logistics expert, mostly.

OpenSubtitles2018. v3