màu vàng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đó là lý do vì sao, với ánh sáng, đỏ cộng với xanh lá ra màu vàng.

That’s why, for light, red plus green equals yellow.

QED

Lê, lê có thể màu xanh nhưng ta giả sự chúng có màu vàng.

Pears, pears can be green, but we’ll assume they’re yellow.

QED

Prusa i3 đã hoàn thành, các chi tiết in màu vàng.

Completed Prusa i3, printed parts in yellow.

WikiMatrix

Bạn có thể nghĩ là, tại sao chúng ta không bỏ đi 3 khối màu vàng ở cả 2 phía?

You might say, well why won’t we remove 3 of these what, of these yellow blocks from both sides?

QED

Các cánh tay cho thấy một màu vàng tía holly trên nền đỏ.

The arms shows a yellow twig of holly on a red background.

WikiMatrix

Bà mắc áo choàng Sari màu vàng, bên dưới trông như chiếc quần bằng hang thêu kim tuyến.

She was wearing a yellow sari and what looked like gold lamé capri pants underneath.

Literature

Đôi giày màu vàng sao?

The yellow slipper?

OpenSubtitles2018. v3

Cái này màu vàng.

This one’s yellow.

OpenSubtitles2018. v3

Mẹ tôi mua cho em trai tôi một cái dù màu vàng.

My mother bought my little brother a yellow umbrella.

Tatoeba-2020. 08

Vậy thì chuyển về màu vàng.

We’ll go blonde then.

OpenSubtitles2018. v3

Và những điểm màu vàng đó, là mức trung bình toàn cầu.

And the yellow dot there you see, is the global average.

QED

Đôi mắt được bao quanh bởi một vòng lông màu vàng.

The eyes are surrounded by a ring of yellow fur.

WikiMatrix

Cậu biết gì về gói màu vàng không?

You know about the gold packs?

OpenSubtitles2018. v3

Có một cái gì đó trong miếng da, một vật gì sáng sáng và màu vàng.

There was something in the cup, something shiny and yellow.

Literature

Một lượng nhỏ sắt trong cấu trúc khiến cho tinh thể có màu vàng đến nâu.

Small amounts of iron in the structure give the crystals a yellow to brown tint.

WikiMatrix

Vùng màu đỏ và xanh lá cây chồng lên nhau là màu vàng.

As you can see, the region where the red and green lights overlap is yellow.

ted2019

Hay là màu vàng

How about yellow?

OpenSubtitles2018. v3

Và đường màu vàng thể hiện ước tính lạc quan nhất.

And the yellow line is the most optimistic estimate.

QED

Nếu bạn đặt chúng cạnh nhau, có 2 màu, vàng và nâu.

If you see them side by side, there’s yellow and brown.

ted2019

Tất cả sẽ là một bản giao hưởng của màu xanh lam và màu vàng.

The whole thing will therefore be a symphony in blue and yellow.

WikiMatrix

Quốc huy có hình hai lưỡi gươm trắng chéo nhau nằm trong vòng tròn màu vàng.

The emblem shows two crossed white curved swords in a yellow circle.

WikiMatrix

Còn màu vàng, chúng ta vẫn chưa biết.

And the yellow ones, we don’t know yet.

QED

Màu vàng nhạt.

The fallow yellow.

OpenSubtitles2018. v3

Ở 175 ° C, dạng màu vàng biến đổi thành dạng đỏ.

At 175 °C the yellow form transforms to a red CsCl form.

WikiMatrix

Và họ muốn biết xác suất lấy ra 1 bi màu vàng.

And they want to know the probability of pulling a yellow marble.

QED