ngân sách trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hãng chỉ tập trung vào các khoản ngân sách và các tựa game nhập khẩu như Kaido Battle.

Crave mainly focused on budget titles, and imported games such as Kaido Battle.

WikiMatrix

“Chúng ta cần phải lên ngân sách cho 5 việc này.

“We need to budget for these five things.

Literature

Dự án được công bố bắt đầu trong năm tài chính ngân sách 2009.

The project was announced in the fiscal 2009 budget year.

WikiMatrix

Họ có ngân sách không?

Do they have the budget for it?

OpenSubtitles2018. v3

Chọn giá thầu và ngân sách

Choose your bid and budget

support.google

Năm 2011, 28% ngân sách của nhà nước được tạo ra từ ngành công nghiệp dầu khí.

In 2011, 28% of state revenues were generated from the petroleum industry.

WikiMatrix

Tôi đã vượt quá ngân sách của mình rồi.

So I’ve really overshot my budget here.

ted2019

Quân đội cũng sẽ có ngân sách riêng.

They have their own budget.

WikiMatrix

Nhà quảng cáo thanh toán theo hóa đơn hằng tháng bắt buộc phải có ngân sách tài khoản.

Account budgets are required for advertisers who pay by monthly invoicing.

support.google

“Tôi không thể tiến hành công việc được trừ phi có ngân sách và những dự án này”.

“I can’t do my job unless I have this budget and these projects.”

Literature

Tòa nhà sẽ cao 26 mét và có ngân sách với chi phí 79 triệu MAD.

The building will be 26 meters high and is budgeted to cost MAD 79 million.

WikiMatrix

Cắt giảm ngân sách.

Budget cuts.

OpenSubtitles2018. v3

▪ Lập ngân sách.

Budget your money.

jw2019

Lưu ý rằng ngân sách phải được kết thúc từ trong tài khoản được quản lý.

Keep in mind that the budget has to be ended from within the managed account.

support.google

Nhà điều hành sẽ thiết kế ngân sách thành phố và giám sát hầu hết các sở ngành.

The manager draws up the city budget and supervises most of the departments.

WikiMatrix

Tìm hiểu cách tìm ngân sách được đề xuất của chiến dịch.

Learn how to find your campaign’s recommended budget.

support.google

Thông thường các sản phẩm có nhiều loại ngân sách.

Often the products are of a budget variety.

WikiMatrix

Phim bắt đầu quay vào ngày 04 Tháng Tám 2010, ở Montreal, Canada, với một ngân sách 25.000.000 USD.

Filming began on August 4, 2010, in Montreal, Quebec, with a $25 million budget.

WikiMatrix

Kiểm tra số tiền ngân sách hằng ngày của bạn.

Check your daily budget amount.

support.google

Chắc chắn, thời gian dài hơn, nhưng nó không vượt quá ngân sách.

It means the whole thing will take a little longer. We can widen the scope of the valuation.

OpenSubtitles2018. v3

Bộ cũng tính toán ngân sách nhà nước cho các năm tới.

The ministry also calculates the state budget for the coming year.

WikiMatrix

18,8 triệu rúp đã được bao gồm trong ngân sách vùng Primorsky để xây dựng nhà hát.

18.8 million rubles were included in the krai budget for the construction of the theatre.

WikiMatrix

Lớp L (còn được gọi là lớp Laforey) được chấp thuận trong Dự toán Ngân sách Hải quân 1937.

The L class (also known as the Laforeys) were approved under the 1937 Naval Estimates.

WikiMatrix

Buenos Aires duy trì mức nợ thấp và dịch vụ của nó đòi hỏi ít hơn 3% ngân sách.

Buenos Aires maintains low debt levels and its service requires less than 3% of the budget.

WikiMatrix

Bội chi ngân sách và nợ công dự kiến vẫn trong vòng kiểm soát.

Fiscal deficits and public debt are expected to be under control.

worldbank.org