người yêu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nó sẽ làm cho người yêu bạn khao khát tham gia hơn.

It’s more than likely to make your lover desperately want to join in.

OpenSubtitles2018. v3

Cô hỏi tin tức về người yêu của cô khắp nơi .

She seeked news about the boy everywhere .

EVBNews

Các dịch giả là những người yêu nước muốn làm giàu cho ngôn ngữ riêng của nước mình.

Translators are patriots enriching their own national language.

Literature

Tại sao những người yêu thích lẽ thật lũ lượt đến với Giê-su?

Why did lovers of truth flock to Jesus?

jw2019

Một tình nhân rộng lượng mà nhiều người yêu nhiều.

A generous mistress Whom many loved much.

ted2019

Mọi người yêu mến tôi.

People love me.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn có thể đến gần Đức Chúa Trời nếu kết bạn với những người yêu mến Ngài.

You can come near to God if you make friends with people who love God.

jw2019

người yêu của con.

And my love.

OpenSubtitles2018. v3

Một người cha… người mẹ… hay người yêu.

A father… mother… or lover.

OpenSubtitles2018. v3

Người yêu có thể cởi tơ nhện Đó idles trong không khí mùa hè bừa bãi

A lover may bestride the gossamer That idles in the wanton summer air

QED

Tôi có một người bạn, anh ta cầu hôn với người yêu.

I have a friend, proposed to his sweetie.

ted2019

Sudachan sau đó lập người yêu của mình lên ngai vàng.

Sudachan then placed her lover on the throne.

WikiMatrix

Zoë Kravitz vai Leta Lestrange: người yêu cũ của Newt, người đã phản bội lòng tin của anh.

Zoë Kravitz (cameo) as Leta Lestrange: Newt’s former love who betrayed his trust.

WikiMatrix

Những người yêu chuộng hòa bình đang được mời đi “ra khỏi” Ba-by-lôn lớn (Khải-huyền 18:4).

( Revelation 18 : 4 ) Thos e in Christendom are urged to ‘ flee to the mountains. ’

jw2019

Một người yêu mến Đức Chúa Trời chớ bao giờ nên làm như thế!

Never would a lover of God want to do that!

jw2019

Một người dễ coi như anh phải có cả triệu người yêu.

A good-looking guy like you must have had a million sweethearts.

OpenSubtitles2018. v3

Thế nào với người yêu tôi?

How do I tell my partner?'”

QED

Nhưng bằng cách nào đó, nhân loại luôn tin rằng Người yêu họ.

But somehow, people keep believing He loves them.

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ những người yêu điều thiện sẽ chấp nhận ngài.

Only people who love what is good will accept him.

jw2019

Đó là lời nói dối sẽ giết người yêu của em.

Well, that’s the lie that will kill your lover.

OpenSubtitles2018. v3

Don, tôi là một người yêu nước, cũng như anh.

Don, I’m a patriot, the same as you are.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi muốn anh… làm người yêu của tôi, và mua vớ chân cho tôi, và quần áo, và…

I want you to be my lover, and buy me stockings, and clothes, and…

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không có người yêu.

I don’t have a boyfriend..

OpenSubtitles2018. v3

Một người yêu mến Lời Đức Chúa Trời

A Lover of God’s Word

jw2019

Phải cho người yêu mình một cơ hội, cháu ạ.

Building a bridge of chance for someone you love.

OpenSubtitles2018. v3