ở giữa trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bạn sẽ tiến tới trong một trung tâm của một ngôi sao… ở giữa một hành tinh.

You’ll wind up in a middle of a star… wind up in the middle of a planet.

QED

Quá trình phẫu thuật diễn ra ở giữa một dịch cúm lớn.

The surgical procedure took place in the midst of a great flu epidemic.

WikiMatrix

” Đôi mắt anh ấy như 2 vòng tròn màu xanh với một lớp vòng tròn màu đen ở giữa “?

” His eyes were like two round, blue circles with another black circle in the middle “?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đang ở giữa ra khỏi giường.

I’m in the midst of getting out of bed.

QED

Nó bắt đầu ăn ở cổ và ngực, thay vì ở giữa.

It begins eating at the neck and chest, rather than the midsection.

WikiMatrix

Chúng ta có thể tạo dựng Si Ôn ở giữa Ba Bi Lôn.

We can create Zion in the midst of Babylon.

LDS

Nó nằm ở giữa dãy Alborz, gần Varārū, Sesang, Gol-e Zard, và Mīānrūd.

It is in the middle of the Alborz range, adjacent to Varārū, Sesang, Gol-e Zard, and Mīānrūd.

WikiMatrix

Ở giữa đồng cỏ, chúng tôi đã quyết định là xuống ngựa và chơi bắn bi.

In the middle of the prairie, we decided to get off our horses and play marbles.

LDS

Trại của người Lê-vi ở giữa (17)

Levi’s camp in the middle (17)

jw2019

Một cách nhanh nhẹn, cô ép thẳng chiếc bản lề ở giữa, kẹp chặt lại như Almanzo làm.

Quickly she pressed back on the hinge in its middle, straightening and clamping it as Almanzo did.

Literature

Con nói ” nyeh. ” ” Nyeh ” ở giữa ” có ” và ” không ”

You said ” nyeh. ” ” Nyeh ” is exactly halfway between ” yeah ” and ” nah “

OpenSubtitles2018. v3

Chú khỉ ở giữa!

Monkey in the middle!

OpenSubtitles2018. v3

+ 17 Nó sẽ bị tách ra làm đôi ở giữa hai cánh mà không đứt hẳn.

*+ 17 He will split it at its wings without dividing it into two parts.

jw2019

Họ nấu nướng và ăn chung ở giữa nhà.

They cooked and ate together in the middle of the house.

Literature

Tôi đang ở giữa một buổi diễn tập.

I’m in the middle of rehearsal.

OpenSubtitles2018. v3

‘Nhưng mà chúng ta đang ở giữa đại dương.’

‘But we are in the midst of the ocean.’

LDS

Đất nước: Phần lớn là đồi núi, cao nguyên nằm ở giữa

Land: Mostly mountainous with a central plateau

jw2019

Đó là điều Chúa đang xây dựng ở giữa các chị em.

That is what the Lord is building among you.

LDS

Ông ta chỉ vừa ở giữa hai chân cô ta thôi

He fits in between her legs!

opensubtitles2

* Trong Si Ôn, không có người nào nghèo khó ở giữa họ, MôiSe 7:18.

* In Zion there were no poor among them, Moses 7:18.

LDS

Bạn sẽ nhận ra có một sự thật hợp nhất, mạnh mẽ hơn nằm ở giữa.

You will discover a more powerfully uniting truth in the middle ground.

ted2019

Hoàn toàn vô dụng ở giữa sân.

He was useless in the middle.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê ở giữa hai bên bờ thế giới .

I was in that twilight state, in between the worlds .

EVBNews

Nhà ga nằm ở giữa phường Meguro và Ōta.

The station is right on the border between the wards of Meguro and Ōta.

WikiMatrix

(Giăng 13:35) Bạn có thể nhận thấy ‘quả thật có Đức Chúa Trời ở giữa họ’ không?

(John 13:35) Can you see that ‘God is really among them’?

jw2019