quan trọng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đó là một phần rất quan trọng của dữ liệu.

So that’s a very important piece of data.

ted2019

Những lựa chọn của các em ngay trước mắt là quan trọng vĩnh viễn.

The choices you make here and now are forever important.

LDS

Berezutski là một thành viên quan trọng trong đội tuyển Nga, ra sân 32 lần từ năm 2003.

Berezutski is a Russia national football team regular, making 32 appearances since 2003 .

WikiMatrix

Cái quan trọng ở đây là ta có thể thay đổi.

So the important thing here is that this can all be changed.

ted2019

Người ta nghĩ gì không quan trọng.

It doesn’t matter what the people think.

OpenSubtitles2018. v3

Còn gì quan trọng hơn?

What could be more important?

OpenSubtitles2018. v3

Điều này rất quan trọng!

It is important to know that.

jw2019

Santana đóng vai trò quan trọng hơn trong 9 tập cuối của mùa thứ nhất.

Santana played a more prominent part in the last nine episodes of Glee’s first season.

WikiMatrix

Thời Rajah Humabon, khu vực này đã trở thành một trung tâm thương mại quan trọng.

During Humabon’s reign, the region had become an important trading center.

WikiMatrix

Người Mê-đi và Phe-rơ-sơ xem chiến thắng vẻ vang quan trọng hơn chiến lợi phẩm.

The Medes and the Persians regarded the glory resulting from a conquest more highly than the spoils of war.

jw2019

Và sự kỳ vọng lớn cũng thế, cực kì quan trọng

And so high expectations, very important.

QED

Cung cấp cho con cái thức ăn thiêng liêng từ Lời Đức Chúa Trời còn quan trọng hơn.

Providing them with spiritual nourishment from God’s Word is even more important.

jw2019

Nó còn quan trọng hơn 1 cái nút chai giữ cho nước khỏi rơi ra!

There’s more to a bottle cap than keeping liquid from leaking out of glass! “

OpenSubtitles2018. v3

Anh không còn quan trọng đến thế đối với tôi nữa rồi.

You don’t mean anything to me, now

QED

Tăng trưởng kinh tế rất quan trọng.

Economic growth matters.

ted2019

Điều đó không quan trọng.

That’s not important.

OpenSubtitles2018. v3

Cậu đang cố thực hiện một trong những đòn bẩy quan trọng nhất đúng không?

You’re trying to pull one of the great levers, aren’t you?

OpenSubtitles2018. v3

Việc dùng lưỡi một cách đúng đắn quan trọng như thế nào?

How important is it to use our tongue aright?

jw2019

Người theo thuyết tương thích quan trọng nhất trong lịch sử triết học là David Hume.

The most important compatibilist in the history of the philosophy was David Hume.

WikiMatrix

Sự sáng về thiêng liêng đến từ Đức Giê-hô-va quan trọng ra sao?

How important is spiritual light from Jehovah?

jw2019

Không quan trọng người khác nghĩ gì.

It doesn’t matter what people think.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy tại sao điều đó lại quan trọng?

Now why is that important?

ted2019

Một phần tử quan trọng là tôn giáo giả.

An important part is false religion.

jw2019

Điều quan trọng là mối quan hệ của chúng ta với Đức Giê-hô-va.

What will matter is our relationship with Jehovah .

jw2019

tôi nghĩ nó quan trọng

I think it’s important

OpenSubtitles2018. v3