soạn thảo trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

CHƯƠNG TRÌNH Trường Thánh Chức Thần Quyền được soạn thảo nhằm giúp ích toàn thể hội thánh.

THE program of the Theocratic Ministry School is prepared to benefit the entire congregation.

jw2019

Ngay sau đó, ông đã được soạn thảo vào Hải quân Đế quốc Đức.

Soon thereafter, he was drafted into the German Imperial Navy.

WikiMatrix

Công cụ tuyệt diệu này được soạn thảo nhằm khuyến khích mọi người xem xét Kinh-thánh.

This fine instrument is designed to move people to want to look into the Bible.

jw2019

Hãy mô tả cách soạn thảo và đặc điểm của sách mỏng này.

Describe the design and features of this brochure.

jw2019

Dùng câu lệnh này để mở một tài liệu đã có để soạn thảo

Use this command to open an existing document for editing

KDE40. 1

Dán nội dung bảng nháp vào vị trí con trỏ trong ô soạn thảo

Pastes the clipboard contents at the current cursor position into the edit field

KDE40. 1

Khi căng thẳng đạt tới đỉnh điểm vào tháng 12/1972 Thanom soạn thảo Hiến pháp mới.

As tensions reached a boiling point in December 1972, Thanom drafted a new charter.

WikiMatrix

Trình soạn thảo KEducaComment

KEduca-Editor

KDE40. 1

Cũng trong cuộc bỏ phiếu này, họ trao cho ông quyền soạn thảo một hiến pháp mới.

By the same vote, they also granted him the power to write a new constitution.

WikiMatrix

được soạn thảo nhằm giúp chúng ta bắt đầu cuộc học hỏi Kinh Thánh.

has been designed to help us start Bible studies.

jw2019

Em nghĩ em có thể soạn thảo một dự luật để cậu ta bảo trợ được không?

You think you might be able to draft a bill that he can sponsor?

OpenSubtitles2018. v3

Đóng cửa sổ soạn thảo của từ điển thành ngữ

Closing the phrase & book edit window

KDE40. 1

Các hội nghị năm nay được soạn thảo để giúp chúng ta củng cố con người bề trong.

22:37, 38) This year’s conventions and circuit events have been designed to help us strengthen the person we are on the inside.

jw2019

Cậu ấy là thành viên của hội đồng& lt; br / & gt; soạn thảo RSS.

He was part of the committee that drafted RSS .

QED

Một hiệp ước “cải cách” sửa đổi đã được soạn thảo và ký kết tại Lisbon vào năm 2007.

An amending “reform” treaty was drawn up and signed in Lisbon in 2007.

WikiMatrix

(Chị Makris qua đời khi bài này đang được soạn thảo.

(Sister Makris died while this article was being prepared.

jw2019

Cổ muốn ảnh soạn thảo giấy tờ để…

She wants him to draw up the papers for the…

OpenSubtitles2018. v3

Với chức năng nâng cao trình soạn thảo kiểm soát Haas

With the advanced editor functions in the Haas control, this couldn’t be easier

QED

Chuyên soạn thảo sắc lệnh khắc nghiệt,

Who constantly draft oppressive decrees,

jw2019

Chèn vào Ô Soạn thảo

Insert Into Edit Field

KDE40. 1

Một nhà soạn thảo Kinh Thánh cẩn trọng

A Careful Bible Editor

jw2019

Chúng tôi sẽ soạn thảo với sự góp ý của các nhân viên của cậu.

We’ll draft it in consultation with your staff.

OpenSubtitles2018. v3

Quốc hội mới sẽ có sáu tháng để soạn thảo bản hiến pháp mới.

The new assembly would have six months to write the new constitution.

WikiMatrix

Chọn thành phần soạn thảo

Editor Component Options

KDE40. 1

Ưu điểm: Có thể soạn thảo và gửi đi nhanh.

Advantage: Can be composed and delivered quickly.

jw2019