thông điệp trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chúng ta trình bày thông điệp với thái độ nào, và tại sao?

With what attitude do we present our message, and why?

jw2019

Chúa là đấng duy nhất với một thông điệp.

God is the only one with a message.

OpenSubtitles2018. v3

Hiện nay chị sung sướng chia sẻ thông điệp Kinh Thánh với người khác.

Now she is happy to share the Bible’s message with others.

jw2019

14 (1) Biến đổi: Men tượng trưng cho thông điệp Nước Trời, và đống bột tượng trưng cho nhân loại.

14 (1) Transformation: The leaven stands for the Kingdom message, and the mass of flour represents mankind.

jw2019

Không phải mọi người đều vui mừng để nghe thông điệp.

Not all are happy to hear the message.

jw2019

Nó có làm giảm giá trị của thông điệp chúng ta không?

Does it detract from the Kingdom message we bear?

jw2019

Ngươi sẽ đưa thông điệp của chúng ta cho nhà Stark chứ, em họ?

You’ll give the Starks our reply, cousin?

OpenSubtitles2018. v3

Cũng có trường hợp Đức Chúa Trời truyền thông điệp qua các giấc mơ.

In some cases, God communicated his message in the form of dreams.

jw2019

Nhiều người Sa-ma-ri đã chấp nhận thông điệp Nước Trời và báp-têm.

Many Samaritans accepted the Kingdom message and were baptized.

jw2019

Đó là thông điệp mà cha muốn em gửi tới bọn anh đấy

That is the message that he wanted me to bring to you.

OpenSubtitles2018. v3

Bảy thông điệp thật sự áp dụng cho ai và điều gì chứng tỏ như thế?

To whom were the seven messages really addressed, and what proves this?

jw2019

Và tinh thần thanh thản này có thể kéo người khác đến với thông điệp của chúng ta.

And this peaceful frame of mind on our part can draw others to our message.

jw2019

Và đây là thông điệp mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn.

And this is the message that we want to share with you.

ted2019

Bill đang khám phá những thông điệp cao siêu,

Bill’s looking into subliminal messaging.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đem tới thông điệp của Đại tướng Urquhart.

I’ve come with a message from General Urquhart.

OpenSubtitles2018. v3

9. a) Các nước đã làm gì, chứng tỏ họ không đếm xỉa đến thông điệp Nước Trời?

9. (a) What did the nations do without regard for the Kingdom message?

jw2019

Chúng ta không ép một người nào phải chấp nhận thông điệp của chúng ta.

We do not force our message on people.

jw2019

4 Chúa Giê-su—Sức mạnh của thông điệp ngài

4 Jesus Christ —The Reach of His Message

jw2019

Câu nói giản dị này mang một thông điệp vô cùng mạnh mẽ.

This simple statement carries a powerful message.

jw2019

Câu chuyện kết thúc với thông điệp “Hãy cùng bảo vệ nụ cười này…”.

The story ends with the message “Let’s protect this smile …”.

WikiMatrix

Chúng ta là “mùi thơm” vì theo sát Kinh Thánh và rao truyền thông điệp của Kinh Thánh.

This is the case because we adhere to the Bible and share in dispensing its message.

jw2019

Hai dụ ngôn chúng ta bàn luận cho bạn thông điệp nào?

What message do the two parables that we have discussed hold for you?

jw2019

Phim ảnh, truyền hình và Internet thường truyền đạt những thông điệp và hình ảnh suy đồi.

Movies, TV, and the Internet often convey degrading messages and images.

LDS

Chúng lớn lên cùng với thông điệp đó, và chúng sống với nó.

They grew up with that message, and they lived up to it.

OpenSubtitles2018. v3

Dĩ nhiên, thông điệp nhận được là từ Đức Giê-hô-va.

Of course, the message received was from Jehovah.

jw2019