thương mại điện tử trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Có hai loại phương pháp triển khai thương mại điện tử Google Analytics chính:

There are two main types of Google Analytics ecommerce implementation methods : Standard ecommerce and enhanced ecommerce .

support.google

Doanh thu thương mại điện tử + Tổng giá trị mục tiêu

Ecommerce Revenue + Total Goal Value

support.google

Chế độ xem Thương mại điện tử dành cho tiền:

The Ecommerce view is all about the money :

support.google

Để thiết lập thẻ thương mại điện tử Google Analytics tiêu chuẩn:

To set up a standard Google Analytics ecommerce tag :

support.google

Dữ liệu thương mại điện tử gồm có dữ liệu giao dịch và mặt hàng.

Ecommerce data is composed of transaction and item data .

support.google

Elance là trang web thương mại điện tử mô hình C2B đầu tiên.

Elance was the first C2B model ecommerce site.

WikiMatrix

Công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc.

The company has become one of the leading e-commerce businesses in China.

WikiMatrix

Khi bạn đảo ngược Giao dịch thương mại điện tử, hãy kiểm tra xem:

When you reverse an Ecommerce transaction, check that :

support.google

Tìm hiểu thêm về Thương mại điện tử.

Learn more about Ecommerce .

support.google

Thương mại điện tử nâng cao thêm chức năng vào báo cáo Google Analytics của bạn.

Enhanced ecommerce adds additional functionality to your Google Analytics standard ecommerce reports .

support.google

Thương mại điện tử cũng yêu cầu sửa đổi mã nguồn ứng dụng.

Ecommerce also requires modifications to app source code .

support.google

Có hai phương pháp triển khai Thương mại điện tử nâng cao bằng Trình quản lý thẻ:

There are two methods that are used to implement enhanced ecommerce with Tag Manager :

support.google

Doanh thu thương mại điện tử ($100) + Tổng giá trị mục tiêu ($10)

Ecommerce Revenue ( USD 100 ) + Total Goal Value ( USD 10 )

support.google

Trang web này sử dụng Analytics (với thẻ Universal Analytics) và đã bật Thương mại điện tử.

The site uses Analytics ( with the Universal Analytics tag ) and is Ecommerce-enabled .

support.google

Thành công đã khiến cô quan tâm đến thương mại điện tử và Internet.

Her success was such that it propelled her interest in e-commerce and the Internet.

WikiMatrix

Hãy tham khảo tài liệu Theo dõi thương mại điện tử.

Refer to the Ecommerce Tracking documentation .

support.google

Đọc Thiết lập theo dõi thương mại điện tử.

Read Set up Ecommerce Tracking .

support.google

Điều này đặc biệt đúng đối với thương mại điện tử,” Duke cho biết vào thời điểm đó.

This is especially true for e-commerce,” Duke said at the time.

WikiMatrix

Hãy xem chỉ số Doanh thu trên tab Thương mại điện tử.

Look at the Revenue metric on the Ecommerce tab .

support.google

Đây là dịch vụ thương mại điện tử đầu tiên toàn diện.

It is the first comprehensive electronic commerce service.

WikiMatrix

Bạn cũng có thể xem báo cáo dành riêng cho Thương mại điện tử:

You can also see Ecommerce-specific reports :

support.google

Các sự kiện sau đây được đề xuất cho ứng dụng bán lẻ và thương mại điện tử.

The following events are recommended for retail and ecommerce apps .

support.google

Mỗi lần truy cập trong một phiên thương mại điện tử có thể có:

Each hit in an ecommerce session can have :

support.google

Bạn cần bật Thương mại điện tử cho từng chế độ xem mà bạn muốn xem dữ liệu.

You need to enable Ecommerce for each view in which you want to see the data .

support.google

Tổng doanh thu thương mại điện tử vẫn giữ nguyên trong suốt cả hai phiên.

The total Ecommerce revenue stays the same during both sessions.

support.google