tiểu luận trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

6 Bài tiểu luận xuất sắc.

Lahe Atalad 6.

WikiMatrix

Tớ phải chào tạm biệt Ông Warren, và cảm ơn ông… những bài tập tiểu luận phải làm…

I had say good bye to Mr Warren, and thank him for all the really inspiring literature lessons that we have..

OpenSubtitles2018. v3

Dĩ nhiên “Tiểu luận” phải được kể trong số ít sách đáng được nhai nghiền và tiêu hoá.

Surely the Essays must be numbered among the few books that deserve to be chewed and digested.

Literature

Đó là chủ đề của bài thi tiểu luận toàn quốc ở Ba Lan.

That was the subject of a national essay competition in Poland.

jw2019

Bà trở thành tâm điểm cho tiểu luận Radical Chic: That Party at Lenny’s của Tom Wolfe.

Radical Chic : That Party at Lenny’s .

WikiMatrix

Anna đang viết bài tiểu luận

Anna writing her essay

jw2019

Ông cũng viết truyện ngắn, thơ, tiểu luận và số lượng hồi ký.

He also wrote short stories, poetry, essays and a volume of memoirs.

WikiMatrix

Các bạn sẽ viết một bài tiểu luận về đề tài:

You’ll write an essay about:

OpenSubtitles2018. v3

Sau Le Bonheur, Prudhomme chuyển từ thơ sang viết tiểu luận về mỹ học và triết học.

After, Le Bonheur, Prudhomme turned from poetry to write essays on aesthetics and philosophy.

WikiMatrix

Và một số bài tiểu luận cũng đăng trên tạp chí này.

Some questions are also published in the magazine .

WikiMatrix

Danielle Legros Georges là một nhà thơ, nhà tiểu luận và học giả người Mỹ gốc Haiti.

Danielle Legros Georges is a Haitian-American poet, essayist and academic.

WikiMatrix

Trong thời gian này ông đã viết Saggio sulla Storia d’Italia (“tiểu luận về Lịch sử Ý”, 1761-1766).

In this period he wrote the Saggio sulla Storia d’Italia (“Essay on Italian History”, 1761-1766).

WikiMatrix

Đến Strasbourg, ông xuất bản một tiểu luận chống giáo lý Ba Ngôi.

He went to Strasbourg, where he published a pamphlet against the Trinity.

WikiMatrix

Ngược lại, Susanna đã viết vài tiểu luận giúp ích cho việc giáo dục trẻ em.

In contrast Susanna wrote several pieces that would be fundamental in the education of their children.

WikiMatrix

Sảnh vô dụng: Các bài tiểu luận sưu tầm.

The Hall of Uselessness: Collected Essays.

WikiMatrix

Khi ông 20 tuổi, ông xuất bản hai tập tiểu luận phê bình trên phong trào thực tế.

When he was twenty he published two volumes of critical essays on the realistic movement.

WikiMatrix

Và điều đó xảy ra với mọi tiểu luận tôi viết

And that would happen every single paper.

ted2019

Em đã viết một bài tiểu luận có tựa đề: “Sự tiến hóa: Hãy xem xét bằng chứng”.

She wrote an essay entitled “Evolution: Consider the Evidence.”

jw2019

Các tiểu luận này, xuất bản tại Basel năm 1524, nhận được sự ủng hộ của Oecolampadius và Zwingli.

These pamphlets, published in Basel in 1524, received the approval of Oecolampadius and Zwingli.

WikiMatrix

Như A.E. Housman đã viết trong bài tiểu luận trứ danh của ổng:

As A.E. Housman wrote in his celebrated essay,

OpenSubtitles2018. v3

Nếu bật tivi trong khi họ viết tiểu luận, thì họ luôn bị ảnh hưởng.

If there was a television on while they were doing their essays, they couldn’t screen it out.

ted2019

Các tập hùng biện và tiểu luận đủ mọi đề tài.

Discussions and arguments on various subjects.

WikiMatrix

Naranjo đã viết nhiều cuốn sách, bao gồm thơ, tiểu thuyết, sách truyện và tiểu luận.

Naranjo wrote multiple books, including poetry, novels, storybooks, and essays.

WikiMatrix

Saunders nổi tiếng với truyện ngắn, báo cáo và đôi khi là tiểu luận.

Saunders is better known for his short stories, reporting, and occasional essays.

WikiMatrix

Trong khi đó, các tiểu luận vẫn tiếp tục được ấn hành.

Additionally, the bulls appear to be in motion.

WikiMatrix