chăn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Trường đã giúp họ tiến bộ như thế nào trong vai trò người truyền giáo, người chăn chiên và dạy dỗ?

How did the school help them to progress as evangelizers, shepherds, and teachers?

jw2019

Ta sẽ lấy cho nàng môt cái chăn.

I’ll fetch you a blanket.

OpenSubtitles2018. v3

Việc chăn nuôi tập trung vào sản xuất lông mềm, mịn và trọng lượng lông cừu tốt, cũng như thịt cừu với thị trường lớn đến trung bình cho thịt.

The breeding focused on producing soft, fine wool and good fleece weight, as well as medium to large market lambs for meat.

WikiMatrix

Tại sao chiên nên lắng nghe những người chăn phụ?

Why should the sheep listen to the undershepherds?

jw2019

một người chăn chiên tỉnh thức

a wide-awake shepherd

jw2019

Peter sẽ lo trông nom đàn cừu, chăn giữ chúng trên khu đất dành làm trường học trong mùa hè.

Peter was to care for the sheep, herding them on the school section in summer.

Literature

David Sztybel lập luận trong bài báo của mình có tên “Liệu việc đối xử với động vật có thể được so sánh với trại tập trung Holocaust không?” (2006), rằng sự phân biệt chủng tộc của Đức quốc xã có thể so sánh với chủ nghĩa loài vốn có trong việc ăn thịt hoặc sử dụng các sản phẩm phụ từ động vật, đặc biệt là những sản phẩm được sản xuất tại các trang trại chăn nuôi.

David Sztybel argues in his paper, “Can the Treatment of Animals Be Compared to the Holocaust?” (2006), that the racism of the Nazis is comparable to the speciesism inherent in eating meat or using animal by-products, particularly those produced on factory farms.

WikiMatrix

Chó chăn cừu Wales có chiều cao khoảng 18 inch (46 cm), nhưng trọng lượng dao động của giống chó này đối với chó chân dài hơn ở miền Bắc xứ Wales có trọng lượng 35 lb (16 kg) đến những con chó có thân hình chắc hơn, có trọng lượng từ 40 đến 45 lb (18 đến 20 kg) ở Glamorganshire và Monmouthshire.

It was variable in type ; approximately 18 in ( 46 cm ) in height, but the weight ranged from the lighter built, leggier dog of North Wales at 35 lb ( 16 kg ) to the more solid 40 to 45 lb ( 18 to 20 kg ) dogs of Glamorganshire and Monmouthshire .

WikiMatrix

Đối với nhà tiên tri Sa-mu-ên, người này chỉ là một chàng chăn chiên trẻ tuổi.

Rather, to the prophet Samuel, he appeared to be nothing more than a young shepherd boy.

jw2019

Tượng-trưng người canh cửa, Giăng Báp-tít nhận-diện Giê-su là Đấng Chăn chiên hiền-lành

As the figurative doorkeeper, John the Baptizer welcomed the Fine Shepherd, Jesus

jw2019

Một người chăn chiên tốt không bỏ rơi các con chiên của mình khi bầy sói đang rình mò.

A good shepherd doesn’t desert his flock when the wolves are prowling.

OpenSubtitles2018. v3

Phụ tá hội thánh làm nhiều việc thiết thực cho anh em. Nhờ thế, các giám thị có thể dành nhiều thời gian hơn để chăm lo việc dạy dỗ và chăn chiên

Ministerial servants render a variety of practical services, thus allowing the overseers to spend more time caring for teaching and shepherding responsibilities

jw2019

Câu 32 nói: “Muôn dân nhóm lại trước mặt ngài, rồi ngài sẽ chia người này với người khác ra như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra”.

Mt 25 Verse 32 says: “All the nations will be gathered before him, and he will separate people one from another, just as a shepherd separates the sheep from the goats.”

jw2019

Giê-su thương hại họ bởi vì “họ cùng-khốn, và tan-lạc như chiên không có kẻ chăn” (Ma-thi-ơ 9:36).

Jesus pitied them because “they were skinned and thrown about like sheep without a shepherd.”

jw2019

(1 Phi-e-rơ 5:2) Chăm sóc người cao tuổi qua những cách thiết thực là một phần của công việc chăn bầy.

(1 Peter 5:2) Caring for the elderly in practical ways is part of taking care of God’s flock.

jw2019

Hãy cùng xem ba điều bạn có thể làm để “chăn” con mình, đó là hiểu rõ, nuôi dưỡng và hướng dẫn con.

Let us consider three things you can do to shepherd your children —know them, feed them, and guide them.

jw2019

Một thí nghiệm được thực hiện bởi Kimball và Schiffman cho thấy rằng chăn thả sẽ gia tăng độ che phủ của một số loài bản địa nhưng không làm giảm độ che phủ của các loài không sinh sản.

An experiment done by Kimball and Schiffman showed that grazing increased the cover of some native species but did not decrease the cover of nonnative species.

WikiMatrix

Lu-ca 2:8-14 miêu tả như sau: “Cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh-giữ bầy chiên.

Luke 2:8-14 describes what followed: “There were also in that same country shepherds living out of doors and keeping watches in the night over their flocks.

jw2019

Chó chăn cừu Đức Cũ (tiếng Đức: Altdeutscher Schäferhund) là tên gây tranh cãi cho biến thể tóc dài của Chó chăn cừu Đức(tiếng Đức: Langstockhaariger Deutscher Schäferhund), không phải là một giống riêng biệt được công nhận bởi Fédération Cynologique Internationale.

Old German Shepherd Dog (German: Altdeutscher Schäferhund) is a controversial name for the long-haired variation of the German Shepherd Dog (German: Langstockhaariger Deutscher Schäferhund), which is not a separate breed recognized by the Fédération Cynologique Internationale.

WikiMatrix

• Những người chăn thiêng liêng, thành thục huấn luyện người khác như thế nào?

• How do mature spiritual shepherds train others?

jw2019

Nếu con cừu không cần một người chăn cừu dẫn lối

As if sheep don’t need a shepherd guiding them.

OpenSubtitles2018. v3

11 Lần ứng nghiệm chính yếu của lời tiên tri về bảy kẻ chăn và tám quan trưởng diễn ra vào thời điểm rất lâu sau sự ra đời của Chúa Giê-su, “Đấng cai-trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc-tích của Ngài bởi từ đời xưa”.

11 The prophecy concerning seven shepherds and eight dukes (“princes,” The New English Bible) was to find its primary, or most important, fulfillment long after the birth of Jesus, the “ruler in Israel, whose origin is from early times.”

jw2019

Ngựa Exmoor là một giống ngựa có nguồn gốc từ quần đảo Anh, nơi mà một số vẫn đi lang thang như chăn nuôi bán gia súc trên khu vực Exmoor, một khu vực rộng lớn của moorland ở Devon và Somerset ở phía tây nam nước Anh.

The Exmoor pony is a horse breed native to the British Isles, where some still roam as semi-feral livestock on Exmoor, a large area of moorland in Devon and Somerset in southwest England .

WikiMatrix

Chúng là một con bò lý tưởng cho đời sống chăn thả bởi vì họ để lại cuống cỏ trên mặt đất để cho cỏ mọc lại nhanh hơn.

They are an ideal bull for grazing because they leave the stubs of grass in the ground in order for that grass to grow back more rapidly.

WikiMatrix

Chúa Giê-su nói: “Tôi là người chăn tốt lành, tôi biết chiên tôi và chiên tôi biết tôi” (Giăng 10:14).

He said: “I am the fine shepherd, and I know my sheep and my sheep know me.”

jw2019