cha xứ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Vị cha xứ trong ca khúc là người bạn người Ý của Rose có tên Gianantonio.

The priest in the video, an Italian man named Gianantonio, was a friend of Rose.

WikiMatrix

Vị cha xứ có hai người con gái là ánh sáng của đời anh.

The parson had two daughters who were the light of his life.

OpenSubtitles2018. v3

Cha xứ chúng tôi cứ cho rằng nó muốn gây chú ý…

Our father thought she was just trying to get attention.

OpenSubtitles2018. v3

♫ Và ông cha xứ, ổng đã tới, ổng đã tới

# And the parson, he did come, he did come

OpenSubtitles2018. v3

Công bằng thì, anh tống tiền một cha xứ.

In fairness, you did blackmail a pastor.

OpenSubtitles2018. v3

Sao chúng tôi không thể làm cha xứ hay linh mục?

Why can’t we be vicars or priests?

OpenSubtitles2018. v3

Đi giúp mấy đứa dưới chuồng ngựa đóng yên cho Cha xứ.

Go and help the stable boys harness the horse for the vicar.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nghĩ là chúng ta hơn nhau về số lượng đấy cha xứ à.

I believe we have you outnumbered, father.

OpenSubtitles2018. v3

Cha xứ Marcus từng là người giỏi nhất.

Abbot Marcus was the finest of men.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi là một Cha xứ Anh giáo.

I am a vicar in the Church of England.

QED

nhưng cậu biết Cha xứ nói gì với tôi ko?

But you know what my parish priest told me?

OpenSubtitles2018. v3

Và vị cha xứ không cho phép làm vậy.

And this, the parson would not allow.

OpenSubtitles2018. v3

Cha xứ thì vẫn khai như thế.

Priest is sticking to the story too.

OpenSubtitles2018. v3

” Ăn mận trả đào “, có phải không, Cha xứ?

” Do unto others “, isn’t that right, Abbot?

OpenSubtitles2018. v3

Ông ta là cha xứ à?

Is he the priest?

OpenSubtitles2018. v3

” Ông có thể lấy cây thủy tùng, ” vị cha xứ nói.

” You may have the yew tree, ” said the parson.

OpenSubtitles2018. v3

Từ cha xứ Bod đấy.

From pastor Bob.

OpenSubtitles2018. v3

Mi không phải là cha xứ.

You’re not a priest.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ta đang tống tiền cha xứ.

He was blackmailing a man of God.

OpenSubtitles2018. v3

Anh có gì mới về cái thi thể ở dưới tầng hầm của cha xứ không?

Got any new info on that corpse we found in the priest’s basement?

OpenSubtitles2018. v3

Cha xứ đã làm đúng.

Preacher did the right thing.

OpenSubtitles2018. v3

Cha xứ biết nó sẽ đến sao?

The pastor had it coming?

OpenSubtitles2018. v3

Em không thể tin là anh đưa anh ta số tiền từ cha xứ Bod.

I can’t believe you gave him the money from pastor Bob.

OpenSubtitles2018. v3

Bằng cách tống tiền cha xứ sao?

By blackmailing a pastor?

OpenSubtitles2018. v3

Cha xứ sẽ không có nhà nhiều giờ nữa.

The vicar won’t be home for hours.

OpenSubtitles2018. v3