chơi chữ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Một trò chơi chữ

A little game.

OpenSubtitles2018. v3

Mi muốn chơi chữ với ta phải không?

Would you play at words with me?

OpenSubtitles2018. v3

Chơi chữ kiểu đó khác nào đi móc túi người ta.

He who would pun would pick a pocket.

OpenSubtitles2018. v3

Chơi chữ hay đấy.

Classic pun.

OpenSubtitles2018. v3

Cha cũng quan tâm đến việc chơi chữ à?

And you will insist on this charade?

OpenSubtitles2018. v3

Và nó thật sự- hầu như là giống trò chơi chữ bằng mắt thường thấy.

And it really — it’s almost like doing visual puns all the time.

QED

Không phải chơi chữ đâu.

No pun intended.

OpenSubtitles2018. v3

tôi sẽ nói cô là cô ta đang thành kẻ sát giai đó không chơi chữ đâu.

Okay, but, uh, I will tell you she’s got a killer bod, pun intended.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi thích cách chơi chữ và sự liên hệ về mặt tiềm thức.

I love pun and the relation to the unconscious.

QED

Ôi, Ed tội nghiệp với mấy trò chơi chữ ngớ ngẩn và mấy câu đố của nó.

Oh, poor, weird little Ed with his little silly wordplay and his little riddles.

OpenSubtitles2018. v3

Nhiều tên cá nhân Nhật Bản sử dụng lối chơi chữ.

Many Japanese personal names use puns.

WikiMatrix

Bồi thẩm đoàn sẽ gây trở ngại bằng cách chơi chữ.

And to a jury, sarcasm plays as obstructive.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không chơi trò chơi chữ với anh.

I’m not playing word games with you.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ấy ghép nó với một cách chơi chữ.

He entertained her with card tricks.

WikiMatrix

Với ý nghĩ chơi chữ ở đây, đúng là những động vật ngoài – đất.

And in every sense of making a pun here, these are true non-terrestrials.

ted2019

( đây là một sự chơi chữ )

( this is a pun )

QED

Tên cô ấy là lối chơi chữ của Cà phê Blue Mountain.

It is the home of Blue Mountain coffee.

WikiMatrix

Một trò chơi chữ, phải.

A pun, yeah.

OpenSubtitles2018. v3

PPP có thể được hiểu cả về cơ chế quản trị và chơi chữ.

PPPs can be understood of both as a governance mechanism and a language game.

WikiMatrix

21. (a) Lối chơi chữ nào cố ý đặt trong câu “tuyên ngôn về hoang địa”?

21. (a) What play on words may be intended in the phrase “the pronouncement against the desert plain”?

jw2019

Vậy nên, cái này cũng như chơi chữ dựa trên đó vậy.

So, this is sort of like a play on that.

ted2019

Đó là trò chơi chữ hồi còn học lớp tiếng La tinh của tôi…

That’s a pun from my boys’- school-Latin days…

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không định chơi chữ ở đây.

No pun intended.

ted2019

” Gần hay như Seesaw ( bập bênh – chơi chữ ) ”

Almost as good as a Seesaw .

QED

Tôi đang cố gắng chơi chữ.

I was trying to do a pun.

OpenSubtitles2018. v3