dịch ra trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chúng gõ vào Google, dịch ra tiếng Ý, quay lại Google Ý.

They typed it into Google, translated it into Italian, went back into Italian Google .

QED

NHỮNG TẠP CHÍ ĐƯỢC XUẤT BẢN NHIỀU NHẤT VÀ DỊCH RA NHIỀU NGÔN NGỮ NHẤT

MOST PUBLISHED AND WIDELY TRANSLATED MAGAZINES

jw2019

Từ “al-jabr” trong tựa sách sau này được dịch ra tiếng Anh là “algebra” (đại số).

The term al-jabr in its Arabic title, Kitab al-jabr wa’l-muqabala, is the source of the English word algebra.

jw2019

Cột bên phải là văn bản được dịch ra tiếng Anh

The right column shows a translation of the meaning

jw2019

Danh này thường được dịch ra trong tiếng Việt là “Giê-hô-va”.

In English, the common rendering of that name is “Jehovah.”

jw2019

Được dịch ra tiếng Anh bởi Frank Prengel là Dialogs.

Translated into English by Frank Prengel as Dialogs.

WikiMatrix

2 Chữ Hy-lạp dịch ra là “nhịn-nhục” có nghĩa đen là “tinh thần dai dẳng”.

2 The Greek word translated “long-suffering” literally means “longness of spirit.”

jw2019

Kinh Thánh là sách được dịch ra và lưu hành rộng rãi nhất trong lịch sử.

The Bible is the most widely circulated and translated book in all history.

jw2019

Bản Kinh Thánh này đã được dịch ra hơn 130 ngôn ngữ một cách chính xác và trung thực.

This Bible has been faithfully and accurately translated into over 130 languages.

jw2019

Chữ “sốt sắng” được dịch ra từ chữ Hy-lạp có nghĩa là “sôi lên”.

The Greek word for “ zeal ” means “ to boil. ”

jw2019

Ít nhất một trong 66 quyển sách hợp thành Kinh-thánh đã được dịch ra chừng 1.970 thứ tiếng.

At least one of its 66 books has been translated into 1,982 tongues.

jw2019

Buổi họp này đã được phiên dịch ra 93 ngôn ngữ.

This meeting is being translated into 92 languages.

LDS

Còn những bản Kinh Thánh được dịch ra các thứ tiếng khác thì sao?

What about the Bible in languages other than English?

jw2019

Nếu bắt được tin gì trên các băng tần, thì dịch ra.

If you pick up anything on the U.H.F., you translate.

OpenSubtitles2018. v3

Cho đến nay sách đã được dịch ra 58 thứ tiếng.

Thus far it has been translated into 58 languages.

jw2019

Toàn bộ hoặc một phần Kinh Thánh đã được dịch ra hơn 2.300 ngôn ngữ và phương ngữ.

The complete Bible or parts of it have been translated into more than 2,300 languages and dialects.

jw2019

Chữ “ghen” trong tiếng Hê-bơ-rơ được dịch ra sao?

What are some ways of rendering the Hebrew words for “jealousy”?

jw2019

“Chúng tôi lập tức dịch ra là: “”Việc làm rất tốt.”

Which we instantly translated as: ‘Very good work.

Literature

Năm 1987: Các phần trong Sách Mặc Môn được phiên dịch ra tiếng Tagalog

1987: Sections of the Book of Mormon translated into Tagalog

LDS

Cuốn sách của ông đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ, và đã giành được nhiều giải thưởng.

His books have been translated into more than 30 languages, and have won numerous prizes.

WikiMatrix

Những lời nói của tôi sẽ được phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ.

My words will be translated into many languages.

LDS

Từ ngữ “ân-huệ” được dịch ra từ một chữ Hê-bơ-rơ đầy ý nghĩa.

(Exodus 34:6, 7) The expression “loving-kindness” translates a very meaningful Hebrew word.

jw2019

Dịch ra là gì?

What’s the translation?

OpenSubtitles2018. v3

‘Gestalt’ là một từ tiếng Đức được dịch ra là “cấu hình hoặc mẫu thức”.

“Gestalt” is a German word that partially translates to “configuration or pattern” along with “whole or emergent structure”.

WikiMatrix

Chữ Hy-lạp dịch ra là “vì cớ” cũng được dịch ra là “vì lợi ích của…”

The Greek word translated “on account of” can also be rendered “for the sake of” or “for. .. sake.”

jw2019