điều chỉnh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Trong khi các bác sỹ tiếp tục phẫu thuật điều chỉnh lại cơ thể tôi,

So while the doctors continued to operate and put my body toàn thân back together again ,

QED

Có. Nhưng phải có một vài điều chỉnh.

Yes, but you will need to make a few adjustments.

jw2019

Trải qua nhiều năm, chúng ta thấy có những điều chỉnh nào trong tổ chức?

What organizational refinements have there been through the years?

jw2019

Con người tạo ra kì vọng và điều chỉnh yêu cầu về không gian cá nhân của mình.

People make exceptions to and modify their space requirements.

WikiMatrix

Bạn cũng có thể điều chỉnh số tiền giá thầu ở cấp nhóm khách sạn.

You can also adjust the bid amount at the hotel group level.

support.google

Lãi suất điều chỉnh là hàng ngon đấy.

Adjustable’s our bread and honey.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu điều chỉnh được, gia đình có thể sống chỉ nhờ một nguồn thu nhập không?

If adjustments are made, can the family live on just one income?

jw2019

Khi được lưu loát hơn, bạn sẽ dễ điều chỉnh thời gian.

As your fluency improves, it will be easier to regulate your timing.

jw2019

Quyền lực chính trị phải luôn luôn được điều chỉnh để ăn khớp với tình trạng kinh tế.

Political power must repeatedly readjust itself to the changing balance of economic forces.

Literature

Tìm hiểu thêm về tùy chọn điều chỉnh giá thầu cho Quảng cáo khách sạn

Learn more about bid adjustments for Hotel ads

support.google

Điều chỉnh phối cảnh ảnh chụp

Adjust Photograph Perspective

KDE40. 1

Một vài lần điều chỉnh biên giới được tiến hành với Quận Jackson và Quận Lane năm 1915.

Further boundary adjustments were made with Jackson and Lane Counties in 1915.

WikiMatrix

Điều chỉnh giá thầu để tối đa hóa lợi nhuận

Adjusting bids to maximise profits

support.google

Sau 1971, OPEC lại chậm trễ trong việc điều chỉnh lại sự suy tụt giá trị tiền tệ này.

After 1971, OPEC was slow to readjust prices to reflect this depreciation.

WikiMatrix

Chúng tôi không thể cung cấp phạm vi ngày có phát hành nội dung điều chỉnh của bạn.

We’re unable to provide the date range for which your adjustment was issued.

support.google

(Xem khung “Việc xây cất chi nhánh—Điều chỉnh theo nhu cầu”).

(See the box “Branch Construction —Adjusting to Changing Needs.”)

jw2019

Con dự báo điều chỉnh giờ sẽ là:

The adjusted forecast numbers are now:

support.google

Tôi đã gắng điều chỉnh hộp an toàn song xem ra không có cách khả dĩ nào…

I’ve tried adjusting the dongle and there doesn’t seem to be any possible…

OpenSubtitles2018. v3

điều chỉnh tần số của vật từ nơi này tới nơi khác rồi quay lại.

It modulates the frequency of matter from one location to another and back again.

OpenSubtitles2018. v3

Tập tin thiết lập điều chỉnh lại tiêu điểm ảnh chụp cần tải

Photograph Refocus Settings File to Load

KDE40. 1

Và bạn hãy điều chỉnh độ lớn giọng nói của bạn tùy theo đó.

Adjust yours accordingly.

jw2019

Anh nên điều chỉnh như thế nào để tốt hơn?”.

What adjustments can I make to improve?”

jw2019

Trong “Điều chỉnh phân phối”, chọn một trong các tùy chọn Xoay vòng quảng cáo sau đây:

Under “Adjust delivery”, select one of the following Rotate creatives options:

support.google

(Gióp 19:26) Điều này đã giúp ông điều chỉnh suy nghĩ của mình.

(Job 19:26) This adjusted his thinking.

jw2019

Ở đây hãy đặt cách điều chỉnh độ nhạt của ảnh

Set here the lightness adjustment of the image

KDE40. 1