động lực trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chính đây là động lực khiến tôi đam mê nghiên cứu khoa học.

This is what really gets me going about science .

QED

Trái lại, một động lực khác đã thôi thúc Phi-nê-a hành động.

Phinehas, on the other hand, had a different motive for his actions.

jw2019

Người bị xúc phạm nên có động lực nào?

What motives should the offended person have?

jw2019

Động lực tiến độ rất quyền lực, có thể dùng trong thế giới thực.

These progression dynamics are powerful and can be used in the real world.

ted2019

Tuy nhiên, các nguyên lý nhiệt động lực học của sự hình thành là giống như nhau.

The thermodynamic principles of formation, however, are the same.

WikiMatrix

Động lực của mình là gì khi nói ra thông tin này?

What’s my motive in relating this information?

jw2019

Những thứ tạo động lực cho ta.

Something to inspire us all.

OpenSubtitles2018. v3

Một tôn giáo lấy nỗi sợ hãi làm động lực thì không phải là một tôn giáo tốt.

A religion that uses fear as a motivator is not a good religion.

Tatoeba-2020. 08

Và đây là một động lực tuyệt vời.

And it’s been a great motivator.

ted2019

Có nghĩa, tiền chưa bao giờ là động lực.

That said, money has never been a motivation.

OpenSubtitles2018. v3

Vì nếu tầm nhìn gia tăng thì sẽ có động lực gia tăng.

Because with increased vision comes increased motivation.

LDS

Trong vật lý, đây là quy luật thứ hai của nhiệt động lực.

In physics, this is the second law of thermodynamics.

Literature

Quốc gia nào có động lực tăng trưởng?

Which country has the growth momentum ?

QED

14. a) Tại sao xem xét động lực trước khi kinh doanh là tốt?

14. (a) Why is it good to examine motives before entering a business venture?

jw2019

Chúng ta cần động lực.

We need incentives.

ted2019

Động lực mạnh mẽ nhất chính là động lực từ chính bản thân.

The best motivation is self motivation.

Literature

Động lực ích kỷ nào được thể hiện trong một vài bản Kinh-thánh?

What selfish motivation is evident in certain Bible versions?

jw2019

Động lực để chúng ta sẵn lòng vâng lời Đức Chúa Trời là gì?

What could motivate us to obey God willingly?

jw2019

Tình yêu thương là động lực nằm sau tinh thần tự hy sinh như thế nào?

How is love the driving force behind the spirit of self-sacrifice?

jw2019

Một đặc điểm chính khác nữa là động lực.

The other main characteristic is motivation.

ted2019

Rõ ràng động lực của họ ảnh hưởng đến cách họ thực hiện công việc.

Their motives obviously influence how they go about their work.

jw2019

Động lực.

The giver’s motives.

jw2019

8 Động lực nào thúc đẩy Giô-sép chăm sóc cho cha già?

8 What motivated Joseph to care for his father?

jw2019

Các bạn là động lực để chúng tôi thức dậy mỗi ngày.

You’re the driving force behind why we wake up every day.

Literature