đường đường trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đường đường là đệ nhất kiếm Barnac

Famous Varnak, beaten by a young boy and now trying to cheat him?

OpenSubtitles2018. v3

đường English, đường Fitz đường Percy?

And English, Fitz and Percy?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ đường đường chính chính tiếp nhận phán quyết của pháp luật.

I will line the main road to receive the judgment of the law .

QED

Nhưng mà em đây đường đường chính chính.

But my conscience is clear

QED

Ta không thể đường đường vào cổng chính được.

We can’t just walk through the front door!

OpenSubtitles2018. v3

Đườngđường này.

THIS–THIS WAY, PLEASE.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi muốn con làm một người đường đường chính chính.

I want him to become a righteous man.

OpenSubtitles2018. v3

Bao gồm: Thẳng 1/4 đường tròn 3/8 đường tròn 1/2 đường tròn.

These include: Straight 1/4 circle 3/8 circle 1/2 circle.

WikiMatrix

Nổi tiếng nhờ những tàn tích cổ đại, Koh Ker có thể dễ dàng tiếp cận nhờ đường đường bộ.

Famous for its ancient ruins, Koh Ker can be reached more easily than in the recent past thanks to a toll road.

WikiMatrix

đường English, đường Fitz và đường Percy

And English, Fitz and Percy

opensubtitles2

đường English, đường Fitz và đường Percy…

And English, Fitz and Percy…

OpenSubtitles2018. v3

1988 – Đường hầm Seikan là đường hầm đường sắt dài nhất Nhật Bản nối Hakodate với Aomori bằng đường bộ.

1988 – Seikan Tunnel is Japan’s longest railway tunnel connecting Hakodate to Aomori by land.

WikiMatrix

Đường glucose, đường fructose, đường mía, đường nha, đường sữa, đường nho, và tinh bột tất cả đều được cấu tạo từ đường.

Glucose, fructose, sucrose, maltose, lactose, dextrose, and starch are all forms of sugar.

ted2019

Đường nhánh, đường liên kết, đường kết nối được gọi là Đường giao thông lớp B (cấp II) có ba chữ số trên 130.

Branch, link and connecting roads, called Class-B roads, have three-digit numbers above 130.

WikiMatrix

Có một đường hầm đường sắt và hai đường hầm đường bộ qua kênh đào giữa Beverwijk và thành phố Haarlem ở bờ nam.

A railway tunnel and two motorway tunnels cross the canal between Beverwijk and the nearby city of Haarlem on the south bank.

WikiMatrix

Lũ đã làm hư hại các tuyến đường bộ, đường ray, đường hầm, và dẫn tới tình trạng mất điện và nước trên toàn vùng.

The floods damaged roads, railroads, and tunnels, and left power and water outages across the region.

WikiMatrix

Hình ảnh hóa dòng là một hình ảnh vẽ lại một tuyến đường hoặc con đường, như đường mòn qua rừng.

A flow visualization is a graphic that a traces a route or a path, like a trail through a forest .

support.google

Đường mòn Applegate dùng phần đường của đường mòn California đến phía bắc Trung Nevada.

The Trail used the path of the California Trail to north-central Nevada.

WikiMatrix

Những phát sinh từ việc rửa mưa tiếp xúc với các bề mặt và đường đường và cũng từ quá trình rửa đá và chấm điểm.

These arise from rainfall washing exposed surfaces and haul roads and also from rock washing and grading processes.

WikiMatrix

con đường phía trước luôn ở cuối đường con đường bạn đến,

the way forward always in the end the way that you came,

ted2019

Sáu nghìn dặm đường, 600 dặm đường ngầm, 400 dặm đường xe đạp và nửa dặm xe điện, nếu bạn đã từng đến đảo Roosevelt.

Six thousand miles of road, 600 miles of subway track, 400 miles of bike lanes and a half a mile of tram track, if you’ve ever been to Roosevelt Island.

ted2019

Mùa thu năm 1941, Kharkov là đầu mối trung tâm lớn nhất về đường sắt, đường bộ và đường không có tính chiến lược.

In the autumn of 1941, Kharkov was considered one of the Soviets’ most important strategic bases for railroad and airline connections.

WikiMatrix

Các đường lộ chính gồm Đường 13, đây là con đường huyết mạch của quốc gia, và Đường 11.

The main roads are Route 13, the most important road in the country, and Route 11.

WikiMatrix

con đường phía trước luôn ở cuối đường con đường bạn đến, con đường bạn theo đuổi, con đường mang bạn tới tương lai, đưa bạn tới nơi này,

the way forward always in the end the way that you came, the way that you followed, the way that carried you into your future, that brought you to this place,

ted2019

Tương tự cách biến các tuyến đường sắt từ đường đơn thành đường đôi, tuyến đường mới không phải luôn luôn được xây dựng dọc theo tuyến đường có sẵn.

In the same way as converting railway lines from single track to double track, the new carriageway is not always constructed directly alongside the existing carriageway.

WikiMatrix