giao diện trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thiết lập phần bổ sung giao diện chính

Main Interface Plug-in Settings

KDE40. 1

Cũng có một giao diện dành cho Excel.

There is also an interface to Excel.

WikiMatrix

Môi trường này lấy cảm hứng từ giao diện người dùng của RISC OS.

The environment was inspired by the user interface of RISC OS.

WikiMatrix

Có thể có thực sự chỉ là một trong những giao diện?

Can there really be only one interface?

ted2019

Sự gia tăng này tạo ra một giao diện sắc nét hơn ở cùng kích thước vật lý.

This increase creates a sharper interface at the same physical dimensions.

WikiMatrix

Bạn có thể chọn các ứng dụng sẽ xuất dữ liệu sang BigQuery thông qua giao diện Firebase.

You can select which apps export data to BigQuery via the Firebase interface.

support.google

Giao diện xấu xí và bloatware gây phiền toái trên hầu như mọi thiết bị Android .

Ugly overlays and annoying bloatware plague nearly every Android device .

EVBNews

Thiết bị này dường như cần một giao diện người.

The device seem to need a specific human interface,

OpenSubtitles2018. v3

Chỉnh sửa giao diện cho phù hợp với giao diện của trang web của bạn

Customize the look and feel to match your site’s design .

QED

Tôi tin rằng chúng ta đang ở kỷ nguyên ” điêu khắc hang động ” của giao diện máy tính.

So, I kind of believe that we’re in like the ” cave- painting ” era of computer interfaces.

QED

Vậy nên chú tôi chỉ tiếp xúc với một giao diện cơ học.

So my uncle is only dealing with a mechanical interface.

ted2019

Một lần nữa, giao diện yêu thích của chúng ta, hệ iOS cho não.

So again, our favorite interface, the iOS of the mind.

ted2019

Xperia U được tích hợp hoàn toàn với Facebook và đi kèm giao diện Timescape UI của Sony.

The Xperia U is fully Facebook integrated and features Sony’s Timescape UI .

WikiMatrix

Đối với các tác vụ ít thường xuyên hơn này, vui lòng sử dụng giao diện cổ điển.

For these less frequent tasks, please use the classic interface.

support.google

Microsoft Project 2010 sử dụng giao diện Ribbon.

Microsoft Project 2010 adds ribbons to its user interface.

WikiMatrix

1. Giao diện ribbon ẩn

1. Hidden Ribbon

EVBNews

Nó dựa trên Microsoft Security Essentials, vay mượn những tính năng và giao diện người dùng.

It is based on Microsoft Security Essentials, borrowing its features and user interface.

WikiMatrix

Các phím chức năng cũng được sử dụng rất nhiều trong giao diện BIOS.

Function Keys are also heavily used in the BIOS interface.

WikiMatrix

Hỗ trợ nhiều giao diện ngôn ngữ: 48 bản dịch ngôn ngữ cho phpBB2 tính đến 2007.

Support for internationalisation through a language pack system; 48 translations are available for phpBB2 as of 2007.

WikiMatrix

Một giao diện gõ-vào-và-phát-âm cho trình tổng hợp giọng nói

A type-and-say front end for speech synthesizers

KDE40. 1

CrushFTP 5 tiếp tục sự tiến hóa của giao diện web với nhiều lặp khác nhau.

CrushFTP 5 continued the evolution of the WebInterface with various iterations.

WikiMatrix

Giao diện người dùng đồ họa là một thuật ngữ ưa thích cho bố trí màn hình mới

Graphical user interface is a fancy term for new screen layout

QED

Để bắt đầu, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt [Cài đặt] [sau đó] Giao diện.

To get started, click Settings [Settings] [and then] Themes.

support.google

Tôi sẽ bắt đầu với giao diện cơ khí.

I’ll begin with mechanical interface.

ted2019

Để thay đổi ngôn ngữ giao diện Google Ads Editor, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

To change your Google Ads Editor interface language, follow the steps below:

support.google