giữ sức khỏe trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Giữ sức khỏe nhé, Tatsu.

Be well, Tatsu.

OpenSubtitles2018. v3

Giữ sức khỏe thiêng liêng

Maintaining Spiritual Strength

jw2019

Họ áp dụng những phương pháp hợp lý để có và giữ sức khỏe.

They take reasonable steps to become or remain healthy.

jw2019

Giữ sức khỏe nhé, Oliver.

You be well, Oliver.

OpenSubtitles2018. v3

Gia đình cô nói tiếng Nhật ở nhà và từng “giữ sức khỏe” bằng tránh đồ ăn vặt.

Her family spoke Japanese at home and were “health nuts” who avoided junk food.

WikiMatrix

Chú ý giữ sức khỏe nhé, Hollis.

You take care now, Hollis.

OpenSubtitles2018. v3

Em sẽ gói thêm quần áo, nhưng anh phải nghỉ ngơi và gìn giữ sức khỏe.

I will pack provisions, but I want you to rest and take proper care.

OpenSubtitles2018. v3

Giữ sức khỏe nhé, ông Randolph.

Take care, Mr. Randolph.

OpenSubtitles2018. v3

Giữ sức khỏe.

Be good.

OpenSubtitles2018. v3

Họ muốn giữ sức khỏe tốt và kéo dài sự sống.

They want to maintain good health and to prolong life.

jw2019

Giữ sức khỏe, Emily.

Take care, Emily.

OpenSubtitles2018. v3

Gìn giữ sức khỏe thiêng liêng

Maintain Spirituality

jw2019

Cậu chủ nên giữ sức khỏe.

Master needs to keep up his strength.

OpenSubtitles2018. v3

Mình à, anh phải giữ sức khỏe.

Honey, you should be healthy .

QED

Anh giữ sức khỏe nhé!

Take care of yourself, okay?

OpenSubtitles2018. v3

Giữ sức khỏe nhé mẹ.

Take care.

OpenSubtitles2018. v3

15 Gìn giữ sức khỏe thiêng liêng của gia đình là thiết yếu.

15 Maintaining the spirituality of the family is essential.

jw2019

Vì thế, ít ra bạn cũng nên ăn từng chút một để giữ sức khỏe.

At least try to eat in small amounts to maintain good health.

jw2019

Nếu muốn giữ sức khỏe tốt, ông phải chuẩn bị những bữa ăn giàu dinh dưỡng cho chính mình.

If he wants to remain healthy, he has to prepare nutritious meals for himself.

jw2019

Họ tham gia vào nhiều hoạt động tâm tưởng để gìn giữ sức khỏe tốt và kéo dài tuổi thọ.

They engage in many practices thought to confer good health and survival to an advanced age .

QED

Cho nên ai muốn giữ sức khỏe tốt về thể xác và tâm trí phải coi chừng những điều mình ăn.

Anyone, then, who wants to keep in good physical and mental health has to watch his diet.

jw2019

Mình làm gì để giữ sức khỏe thể chất, tinh thần và mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời?

What do I do to keep my own physical, emotional, and spiritual health as strong as possible?

jw2019

Điều này lại càng đúng đối với việc gìn giữ sức khỏe và nghị lực thiêng liêng biết bao!—Hê-bơ-rơ 5:12-14.

How much more so that is true of maintaining our spiritual health and strength! —Hebrews 5:12-14.

jw2019