hiền lành trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tượng-trưng người canh cửa, Giăng Báp-tít nhận-diện Giê-su là Đấng Chăn chiên hiềnlành

As the figurative doorkeeper, John the Baptizer welcomed the Fine Shepherd, Jesus

jw2019

Nhưng họ không nhìn nhận và không hưởng ứng tiếng gọi của đấng Chăn Hiền Lành.

(Matthew 23:2; John 8:31-44) But they would not recognize and respond to the Fine Shepherd’s voice.

jw2019

* Xem thêm Chăn Hiền Lành, Người; Chúa Giê Su Ky Tô

* See also Good Shepherd; Jesus Christ

LDS

(Ma-thi-ơ 17:5) Chúa Giê-su, Người Chăn Hiền Lành, cho chúng ta biết phải làm gì?

(Matthew 17:5) What does Jesus, the Fine Shepherd, tell us to do?

jw2019

Cha mẹ tôi ăn ở hiền lành nhưng không đi nhà thờ.

My parents were moral people but did not attend church.

jw2019

Nhưng bác Tom là người hiền lành nhất mà tôi từng thấy.

But Tom is the most gentle soul I’ve ever met.

OpenSubtitles2018. v3

Đấng Chăn Hiền Lành của Chúng Ta

Our Good Shepherd

LDS

Các bạn con đã thuyết phục con, rằng chúng nó hiền lành… nhưng con không nghe lời họ

My friends tried to tell me they were good, but I didn’t listen.

OpenSubtitles2018. v3

Tại sao nó lại gọi tụi mình là lũ chó ” hiền lành “?

Why’s he calling us dogs’gentle‘?

OpenSubtitles2018. v3

Chăn Hiền Lành, Người

Good Shepherd

LDS

Chúa Giê Su Ky Tô tự gọi Ngài là Người Chăn Hiền Lành.

Jesus Christ called Himself the Good Shepherd.

LDS

May mắn thuộc về những người hiền lành vì họ sẽ kế thừa thế giới.

Blessed are the meek for they will inherit the earth.

OpenSubtitles2018. v3

Chan Woo là người hiền lành, chăm chỉ và có nguyên tắc.

Chan-woo is gentle,hardworking and principled.

WikiMatrix

“Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.

“I am the good shepherd: the good shepherd giveth his life for the sheep.

LDS

Trong tập phim gay cấn tuần rồi, cậu bé Tommy hiền lành đã bị bắt cóc…

In last week’s thrilling episode, wholesome Tommy was kidnapped…

OpenSubtitles2018. v3

Leland là người rất hiền lành và tử tế.

Leland could be really sweet when he wanted to be.

OpenSubtitles2018. v3

Người hiền lành nhất mà tôi từng biết.

Kindest person I’ve ever known.

OpenSubtitles2018. v3

hay chỉ vì cậu ta là 1 anh hiền lành.

Or maybe because he’s just a nice guy.

OpenSubtitles2018. v3

“Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta” (Giăng 10:14).

“I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine” (John 10:14).

LDS

Giờ tôi rất hiền lành.

I’m a peaceful man now.

OpenSubtitles2018. v3

Trông anh ta cũng tốt bụng và hiền lành lắm

He looked so good and honest

OpenSubtitles2018. v3

(Giăng, chương 13-17) Ngài chứng tỏ là “người chăn hiềnlành” luôn chăm sóc bầy mình.—Giăng 10:11-14.

(John, chapters 13-17) He proved to be “the fine shepherd” who cared for his sheep. —John 10:11-14.

jw2019

17, 18. a) Chuồng mới nầy do Giê-su Christ làm Đấng Chăn chiên Hiềnlành là chuồng gì?

17, 18. (a) What was this new sheepfold for which Jesus was the Fine Shepherd?

jw2019

Từ ngày hôm nay nó sẽ là mt con vật hiền lành.

From today he’ll be known as a safe…

OpenSubtitles2018. v3

Sau đây là 1 câu hỏi khác từ 1 người quảng cáo hiền lành.

Now, here is another naive advertising man’s question again.

QED