trồng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tuy nhiên, việc tìm hiểu Kinh Thánh kỹ lưỡng đã giúp tôi vun trồng tình bạn mật thiết với Cha của Chúa Giê-su là Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

However, my careful study of the Bible helped me to develop a close friendship with Jesus’ Father, Jehovah God.

jw2019

Thứ nhất, Ngài bảo họ trồng trọt, chăm sóc trái đất là ngôi nhà của họ, và sinh con để rồi khắp đất có người ở.

First, he directed them to cultivate and care for their earthly home and eventually fill it with their offspring.

jw2019

Tháng 10/1948, Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô ra nghị định “Kế hoạch cho trồng hàng cây chắn gió, giới thiệu các đồng cỏ luân canh cây trồng và xây dựng các ao hồ chứa để đảm bảo năng suất cây trồng cao trong khu vực thảo nguyên và rừng thảo nguyên trong các khu vực châu Âu của Liên Xô”.

The plan was outlined in the Decree of the USSR Council of Ministers and All-Union Communist Party (Bolsheviks) Central Committee of October 20, 1948: “On the plan for planting of shelterbelts, introduction of grassland crop rotation and construction of ponds and reservoirs to ensure high crop yields in steppe and forest-steppe areas of the European USSR.”

WikiMatrix

Chúng ta đã tìm thấy một ít rau hiếm thấy… chỉ trồng được trên một hòn đảo, ở vùng Ca-ri-be

We’ve discovered trace elements of a rare vegetable … found only on one island, here, in the Caribbean .

OpenSubtitles2018. v3

Thành lập năm 1972, năm kỷ niệm một trăm năm Tết trồng cây trong thế kỷ 19, Tổ chức đã phát triển trở thành một cơ quan thành viên phi lợi nhuận lớn nhất cống hiến trong lĩnh vực trồng cây, với hơn 1 tỷ thành viên, người ủng hộ và các đối tác có giá trị.

Founded in 1972, the centennial of the first Arbor Day observance in the 19th century, the Foundation has grown to become the largest nonprofit membership organization dedicated to planting trees, with over one million members, supporters, and valued partners.

WikiMatrix

Tuy nhiên phát triển tử đinh hương thế hệ một hoạt bát sau khi cánh cửa và cây ngang và các ngưỡng cửa đã mất hết, mở ra các hoa có mùi thơm của nó ngọt mỗi mùa xuân, được ngắt các du khách mơ màng; trồng và có xu hướng một lần bằng tay của trẻ em, trong lô sân phía trước – bây giờ đứng bởi wallsides trong nghỉ hưu đồng cỏ, và địa điểm cho các khu rừng mới tăng; – cuối cùng rằng stirp, duy nhất người sống sót của gia đình mà.

Still grows the vivacious lilac a generation after the door and lintel and the sill are gone, unfolding its sweet – scented flowers each spring, to be plucked by the musing traveller; planted and tended once by children’s hands, in front- yard plots — now standing by wallsides in retired pastures, and giving place to new- rising forests; — the last of that stirp, sole survivor of that family.

QED

Và với điều này, chúng tôi bắt đầu nhận được những câu hỏi như “Nếu bạn có thể nuôi trồng được các bộ phận cơ thể người, liệu bạn có thể nuôi trồng những sản phẩm khác từ động vật như thịt, da động vật ?”

And given this, we started getting questions like, “If you can grow human body parts, can you also grow animal products like meat and leather?”

ted2019

Ngược lại, trong các cơ quan quang hợp oxy như hầu hết các cây trồng trên đất, việc hấp thụ carbon dioxide và giải phóng cả oxy và hơi nước là các quá trình trao đổi khí chính xảy ra trong ngày.

Conversely, in oxygenic photosynthetic organisms such as most land plants, uptake of carbon dioxide and release of both oxygen and water vapour are the main gas-exchange processes occurring during the day.

WikiMatrix

Nó cũng xảy ra ở các vị trí mở hơn ở rìa của các khu rừng đất thấp, trong sự phát triển thứ cấp, trong đất trồng trọt và các khu vườn.

It also occurs in more open locations on the edges of lowland forests, in secondary growth, in cultivated ground and gardens.

WikiMatrix

Vun trồng tình yêu thương Đức Giê-hô-va trong lòng con cái

Implanting Love for Jehovah in Our Children’s Hearts

jw2019

Sự phát triển của chế độ quay vòng ba vụ trong trồng trọt gia tăng tận dụng đất đai từ nửa năm trong chế độ hai vụ trước kia lên hai phần ba thời gian trong năm, kéo theo đó là năng suất tăng lên.

The development of a three-field rotation system for planting crops increased the usage of land from one half in use each year under the old two-field system to two-thirds under the new system, with a consequent increase in production.

WikiMatrix

Hãy vun trồng lòng kính-mến đối với Đức Giê-hô-va

Cultivate a Love for Jehovah

jw2019

18 phút: “Vun trồng sự chú ý đến sách Sống đời đời”.

15 min: “Cultivate Interest in the Live Forever Book.”

jw2019

Tại sao cần phải nỗ lực để vun trồng sự khao khát thức ăn thiêng liêng?

Why is effort needed to cultivate a hunger for spiritual food?

jw2019

Điều này ám chỉ đến phần cực bắc của nơi mà hiện là hồ Simcoe, nơi người Huron trồng cây nhỏ để quây cá.

This refers to the northern end of what is now Lake Simcoe, where the Huron had planted tree saplings to corral fish.

WikiMatrix

Vì vậy chúng tôi có thể gieo trồng.

They can grow the crops.

ted2019

Chợ hoa Đồng Nai năm nay không nhiều hoa mai vàng như năm ngoái nhưng thay vào đó chủ yếu là những gốc mai được trồng trong chậu lớn .

This year ‘s Dong Nai flower market does not offer as many golden apricot flowers as in the previous years ; instead, there are mainly apricot trees planted in big pots .

EVBNews

(Ga-la-ti 6:10) Dĩ nhiên, cách tốt nhất mà chúng ta có thể “làm điều thiện” cho người khác là vun trồng và thỏa mãn nhu cầu thiêng liêng của họ.

(Galatians 6:10) Of course, the best way that we can “work what is good” toward others is to cultivate and satisfy their spiritual needs.

jw2019

Khuyến khích mọi người dùng sách này để giúp học viên Kinh Thánh vun trồng lòng quý trọng tổ chức của Đức Giê-hô-va.

Encourage all to use it to help Bible students develop appreciation for Jehovah’s organization.

jw2019

Trung bình những người dân trồng cafe chỉ được hưởng 15 cent cho mỗi pound café được bán ra, và những người thu mua cafe cũng kiếm được chỉ khoảng 4 cent cho mỗi pound café đó .

The average coffee farmer makes as 15 cents per pound sold, and coffee bean pickers make as little as four cents per pound .

EVBNews

Và ngay cả những cây được trồng đúng cách cũng gặp nhiều khó khăn trong việc sống sót qua các tác động kết hợp của hạn hán kéo dài, sâu bệnh và cháy.

And even the properly planted trees have had great difficulty surviving the combined impacts of prolonged droughts, pest infestation and fires.

WikiMatrix

Một người Việt ở nước ngoài khảo sát 10 hợp tác xã sản xuất gạo thì thấy rằng, mặc dù tăng nhân công và diện tích gieo trồng trong những năm 75, 76 và 77, nhưng sản lượng lại giảm trong khi chi phí lại tăng so với những các năm 72 đến 74.

A study by an overseas Vietnamese who surveyed ten rice-growing cooperatives found that, despite an increase in labor and area cultivated in 1975, 1976, and 1977, production decreased while costs increased when compared with production and costs for 1972 through 1974.

WikiMatrix

Đó có phải là tinh thần mà bạn đang vun trồng không?

Is that the spirit that you are cultivating?

jw2019

Và cuối cùng, bởi vì nó là một cấu trúc nằm ngoài khơi, chúng ta có thể nghĩ trên phương diện có thể đóng góp cho các hoạt động nuôi trồng thủy sản ngoài khơi.

And finally, because it’s an offshore structure, we can think in terms of how it might contribute to an aquaculture activity offshore .

QED

Java là nơi đầu tiên tại Indonesia trồng cà phê, bắt đầu từ năm 1699.

Java was the first place where Indonesian coffee was grown, starting in 1699.

WikiMatrix