hình vuông trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bây giờ ta kéo cả hình vuông này cao lên 1 inch ta được một khối lập phương 3D.

Take the whole square and extend it out one inch, and we get a 3D cube.

QED

Shreddies có hình vuông.

Shreddies is supposed to be square.

QED

Và nếu điều đó không có ý nghĩa với bạn, xem Khan Academy trên hoàn thành hình vuông.

And if that doesn’t make sense to you, watch the Khan Academy video on completing the square.

QED

Nếu p = 1 + i và q = (1 + i)/2, thì tứ giác đó là hình vuông.

When p = 1 + i and q = (1 + i)/2, then the quadrilateral is square.

WikiMatrix

Chu vi của hình vuông này là gì?

What is the perimeter of the square?

QED

Sau đó, hãy nhấp vào hình vuông màu bên cạnh tùy chọn đó.

Then, click the colored square next to the option.

support.google

Con cá này, 400 vảy — cũng là một hình vuông liền lạc, chỉ có nếp gấp.

This fish, 400 scales — again, it is one uncut square, only folding.

QED

Hãy lấy cái hình vuông kia trước.

Take a square one there, first.

ted2019

Hình vuônghình tròn.

A square and a circle.

QED

Tôi bắt đầu sưu tập mọi hình tròn- tam giác- hình vuông.

I began to collect every instance of circle- triangle- square.

QED

Tôi bắt đầu sưu tập mọi hình tròn-tam giác-hình vuông.

I began to collect every instance of circle-trianglesquare.

ted2019

Bởi vì chúng tôi có 1 cộng thêm hoặc trừ đi các hình vuông thư mục gốc của 33 trên 4.

Because we have 1 plus or minus the square root of 33 over 4.

QED

P. marmoratus có mai hình vuông, dài 22–36 mm (0,87-1,4), màu tím nâu tối với màu cẩm thạch màu vàng.

P. marmoratus has a square carapace 22–36 millimetres (0.87–1.42 in) long, which is dark violet brown with marbling in yellow.

WikiMatrix

Kết quả cho một hình vuông lớn hơn, với cạnh a + b và diện tích (a + b)2.

This results in a larger square, with side a + b and area (a + b)2.

WikiMatrix

Cô thấy cái hình vuông nhỏ chứ?

See that little square thing?

OpenSubtitles2018. v3

Đó là một vật thế hình vuông với hình một con thú như là kì lân trên đấy.

It’s the square object with the unicorn- like animal on it.

QED

Tất cả báo cũ được chúng tôi cắt thành các hình vuông nhỏ.

All of our old newspapers, we cut them into little squares.

QED

Nhưng nó cũng có liên quan với hình vuông.

But it is also concerned with squares.

QED

Cái hình vuông tượng trưng cho đại dương sẽ có chiều sâu.

The ocean representation would have a depth to it .

QED

Trong tư liệu, có hình vuông, hình hộp nhỏ.

Well, in those documents, there are little squares, little boxes.

ted2019

Hoặc hoàn thành hình vuông, bất cứ điều gì bạn cần làm.

Or complete the square, whatever you need to do.

QED

Phóng to và cái hình vuông đó là nhà hát mà ta đang ngồi Nhà hát Terrace.

Zoom in and that square thing is a theater — which we’re in right now — The Terrace Theater.

ted2019

Hình vuông này nhìn có vẻ vuông vức và cứng nhắc.

This square might look very square and prim.

ted2019

Nó giống như một thanh kiếm katana thường với một cán bảo vệ hình vuông .

It resembles a regular katana with a square shaped guard.

WikiMatrix