Kho bạc nhà nước tiếng Anh là gì?

Kho bạc nhà nước là một cơ quan thuộc hệ thống bộ máy nhà nước. Được pháp luật quy định chặt chẽ về : tổ chức, chức năng, nhiệm vụ…Thông thường  người dân sẽ chỉ nghĩ đến kho bạc nhà nước có chức năng giữ quỹ ngân sách nhà nước, nhưng trên thực  tế ngoài chức năng đó ra kho bạc nhà nước còn rất nhiều chức năng khác. Do vậy ngày nhiều những thông được tìm hiểu liên quan đến kho bạc nhà nước, trong đó có Kho bạc nhà nước tiếng Anh là gì?.

Qua bài viết này chúng tôi sẽ phân phối thông tin có ích về yếu tố nói trên tới Quí vị .

Kho bạc nhà nước là gì?

Kho bạc nhà nước là một cơ quan nhà nước thường trực Bộ Tài chính, thực thi công dụng tham mưu giúp bộ trưởng liên nghành quản trị nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, quỹ kinh tế tài chính, quản trị ngân quỹ, tổng kế toán nhà nước, thực thi việc kêu gọi vốn và góp vốn đầu tư tăng trưởng trải qua hình thức phát hành trái phiếu theo pháp luật của pháp lý .

Kho bạc nhà nước tiếng Anh là gì?

Kho bạc nhà nước tiếng Anh là State Treasury.

Kho bạc nhà nước tiếng Anh hoàn toàn có thể được định nghĩa là the state treasury is state management agency under the ministry of finance, performing the function of advising and assisting the ministere in managing the state of state treasury, financial fund … ; fund management, total state accountant ; carry out capital mobilization and development invelopment through the form of bond issuance in accordance with law .

Các từ liên quan đến kho bạc nhà nước

Tiếng Việt Tiếng Anh
Kho bạc nhà nước Việt Nam Viet Nam state treasury
Mô hình kho bạc nhà nước State treasury model
Kho bạc nhà nước Hà Nội Ha Noi state treasury
Địa chỉ kho bạc nhà nước Address of Hanoi state treasury
Dịch vụ công kho bạc nhà nước State treasury public sevices

Phần tiếp theo của bài viết Kho bạc nhà nước tiếng Anh là gì?  sẽ cung cấp những đoạn văn có liên quan đến kho bạc nhà nước tiếng Anh.

Ví dụ đoạn văn liên quan đến kho bạc nhà nước Tiếng Anh được viết như thế nào?

The re – establishment and addition of new functions and tasks to the state treasury system is a right decision of the party and state, promptly meeting the requrements of reform of financial management and management. Issunging the state budget, effectively serving the task of building and developing the economy in the new situation.

Dịch tiếng Việt : Một quyết định hành động đúng đắn của nhà nước là xây dựng lại và bổ sung chức năng, trách nhiệm mới cho mạng lưới hệ thống kho bạc nhà ước. Đáp ứng kịp thời nhu yếu thay đổi quản trị và quản lý và điều hành kinh tế tài chính. Cấp ngân sách nhà nước, phụ vụ cho trách nhiệm thiết kế xây dựng và tăng trưởng kinh tế tài chính trong hình hình mới .
– The management and administration of the state budget fund with equipment is related to the implementation of jobs that benefit from the national monetaty policy .

Dịch tiếng Việt: Công việc của kho bạc nhà nước là quản lý và điều hành quỹ có luên quan đến việc thực hiện công việc thu được lợi nhuận chính sách tiền tệ quốc gia.

– The state treasury not only has the function of holding the currency of a country, but also manages and advises units according to the functions and duties prescribed by law .
Dịch nghĩa tiếng Việt : Kho bạc nhà nước không chỉ có tính năng giữ tiền tệ của một vương quốc, mà còn hoạt động giải trí quản trị, tham mưu cho những đơn vị chức năng theo công dụng trách nhiệm được lao lý của pháp lý .

Từ những phân tích trên sẽ giúp quý khách có thêm những thông tin cần thiết về Kho bạc nhà nước tiếng Anh là gì? Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn được chuyên viên tư vấn trực tiếp vui lòng liên hệ vào số điện thoại 1900 6557.