ký tự trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

… chắc là hai ký tự đầu của tên thành phố

That’s the, first two letters of the port city.

OpenSubtitles2018. v3

URL hiển thị: tối đa 255 ký tự

Display URL: up to 255 characters

support.google

Tối đa 2000 ký tự chữ số

Max 2000 alphanumeric characters

support.google

khớp với ký tự trước đó 0 hoặc 1 lần.

matches the preceding character 0 or 1 times.

support.google

Đối với các trường khác, bạn cần phải nhập ký tự dưới đây:

For others, you need to input the characters here:

support.google

Đặt con chạy để khớp với màu của ký tự dưới nó

Set the cursor to match the color of the character underneath it

KDE40. 1

Ký tự đại diện cho âm này trong bảng mẫu tự ngữ âm quốc tế là ⟨ɱ⟩.

The symbol that represents this sound in the International Phonetic Alphabet is ⟨ʈ⟩.

WikiMatrix

Đa số các họ bao gồm một, hai hoặc ba ký tự kanji.

The majority of surnames comprise one, two or three kanji characters.

WikiMatrix

Hộp lựa chọn này chỉ định mã hoá ký tự nào dùng cho đầu vào văn bản

This combo box specifies which character encoding is used for passing the text

KDE40. 1

Dấu cộng (+) khớp với ký tự trước đó 1 hoặc nhiều lần.

The plus sign (+) matches the preceding character 1 or more times.

support.google

Chiếc máy bay này đôi khi được gọi không chính thức là “Skynight” (bỏ bớt ký tự “k”).

The aircraft is sometimes unofficially called “Skynight”, dropping the second “k”.

WikiMatrix

Hãy tránh các ký tự không hợp lệ như ký tự điều khiển, hàm hoặc vùng riêng tư.

Avoid invalid characters like control, function or private area characters.

support.google

Trên tờ chương trình hội nghị có in hai ký tự JW.

The letters “JW” appeared on the printed program.

jw2019

Bảng mã ký tự mặc định

Default character encoding

KDE40. 1

Anh biết hết mấy việc đó nhờ nhìn mấy ký tự trên 1 tờ giấy à?

You know all that from staring at marks on paper?

OpenSubtitles2018. v3

Giá trị của khóa-giá trị không được chứa bất kỳ ký tự đặc biệt nào sau đây: ” ‘, = !

The values of key-values cannot contain any of the following special characters: ” ‘, = !

support.google

Có bao nhiêu ký tự trong bảng chử cái Do thái?

How many letters are in the Hebrew alphabet?

OpenSubtitles2018. v3

Tên miền cấp 2 (hơn 2 ký tự) được cho phép, nhưng chỉ dành cho công ty Đảo Virgin.

Second level domains (of more than 2 characters) are allowed, but only for Virgin Island companies or residents.

WikiMatrix

Bạn không được dùng các ký tự sau trong khóa hoặc giá trị: ” ‘ !

The following characters are not permitted in keys or values: ” ‘ !

support.google

Ký tự bất thường % # nằm sau « % # »

Unexpected character %# after ” %# “

KDE40. 1

Không đưa URL hoặc mã HTML hoặc nhập quá 750 ký tự vào trường mô tả.

Don’t include URLs or HTML code, or exceed 750 characters in the description field.

support.google

Những chữ cái cao hơn được gọi là các ký tự giá treo.

The taller letters have been named gallows characters .

ted2019

Từ đó, xác suất không gõ ra từ banana trong một khối 6 ký tự là 1 − (1/50)6.

From the above, the chance of not typing banana in a given block of 6 letters is 1 − (1/50)6.

WikiMatrix

” Wow, đó là ký tự ” nhân ” trong tiếng Trung Quốc. ” ( Tiếng cười )

” Wow, that’s the Chinese character for the word’people.'” ( Laughter )

QED

Một số trường của bạn có quá nhiều ký tự.

Some of your fields have too many characters.

support.google