lưu trữ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Truy cập ngày 22 tháng 4 năm 2014. ^ Lillian Tindyebwa Lưu trữ ngày 17 tháng 5 năm 2014, tại Wayback Machine., ugandafaithwritersassociation.blogspot.com.

Lillian Tindyebwa Archived 17 May 2014 at the Wayback Machine, ugandafaithwritersassociation.blogspot.com.

WikiMatrix

Uffizi bao gồm các văn phòng hành chính và Archivio di Stato, kho lưu trữ của nhà nước.

The Uffizi brought together under one roof the administrative offices and the Archivio di Stato, the state archive.

WikiMatrix

Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 12 năm 2014. ^ Joëlle Farchy (1999) La Fin de l’exception culturelle ?

Joëlle Farchy (1999) La Fin de l’exception culturelle ?

WikiMatrix

Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 3 năm 2016. ^ “Coach Edwin Okon Calls 36 to Camp”.

” Coach Edwin Okon Calls 36 to Camp ” .

WikiMatrix

Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 4 năm 2017. ^ “Captain America: Civil War trailer nears 100 million views in 24 hours”.

” Captain America : Civil War trailer nears 100 million views in 24 hours ” .

WikiMatrix

Kiểm tra Lưu trữ

Storage Test

KDE40. 1

Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 5 năm 2011. ^ “Shigeru Ban named 2014 Pritzker Prize Winner”.

Shigeru Ban named 2014 Pritzker Prize Winner”.

WikiMatrix

Bản gốc (XLSX) lưu trữ ngày 18 tháng 7 năm 2014.

Archived from the original (XLSX) on 18 July 2014.

WikiMatrix

Bất kỳ ảnh nào bạn lưu trữ:

Any photos that you archive:

support.google

Một ứng dụng được sử dụng rộng rãi là chia sẻ lưu trữ web.

One widely used application is shared web hosting.

WikiMatrix

Một mét khối gỗ sẽ lưu trữ một tấn CO2.

One cubic meter of wood will store one tonne of carbon dioxide.

ted2019

Phải thực hiện để xem xét và lưu trữ bản thảo của anh.

And I need you around this weekend to help review his files and his manuscript.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là 1 thiết bị lưu trữ được cắm vào 1 bên của laptop

Okay, it’s a little storage disk that you stick in the side of a laptop.

OpenSubtitles2018. v3

Cloud MemoryStore – Lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ được quản lý dựa trên Redis.

Cloud MemoryStore – Managed in-memory data store based on Redis.

WikiMatrix

Việc lưu trữ sẽ kết thúc tất cả các giao dịch và ngừng phân phát quảng cáo.

Archiving ends all transactions and stops ad serving.

support.google

Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 1 năm 2006. ^ “Rise in estuarine crocodile populations in Bhitarkanika, Odisha”. zeenews.india.com.

” Rise in estuarine crocodile populations in Bhitarkanika, Odisha “. zeenews.india.com .

WikiMatrix

Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 11 năm 2010. ^ “Seating positions at N. Korea’s national event show power shifts”.

” Seating positions at N. Korea’s national sự kiện show power shifts ” .

WikiMatrix

Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 8 năm 2015. ^ “High By The Beach (Explicit): Lana Del Rey” (bằng tiếng Pháp).

” High By The Beach ( Explicit ) : Lana Del Rey ” ( in Spanish ) .

WikiMatrix

Ví dụ tính năng Add or Remove Programs được lưu trữ tại appwiz.cpl trong thư mục SYSTEM32.

For example, the Add or Remove Programs applet is stored under the name appwiz.cpl in the SYSTEM32 folder.

WikiMatrix

Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 8 năm 2017. ^ “Atom: Nordkorea legt detaillierten Plan für Raketenangriff Richtung Guam vor – WELT”.

” Atom : Nordkorea legt detaillierten Plan für Raketenangriff Richtung Guam vor – WELT ” .

WikiMatrix

Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 10 năm 2011. ^ “Christian Louboutin explains why women love shoes”.

” Christian Louboutin explains why women love shoes ” .

WikiMatrix

Ai là người chịu trách nhiệm duy trì và bảo quản tài liệu lưu trữ?

Who is responsible for maintaining archives?

Literature

Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 11 năm 2008. ^ “Appendix B: Netsh Command Syntax for the Netsh Firewall Context”.

” Appendix B : Netsh Command Syntax for the Netsh Firewall Context ” .

WikiMatrix

Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 6 năm 2012. ^ a ă “Area, population, registered voters and employees of municipalities, 2008 – 2009” (PDF).

Retrieved 5 December 2014. “Area, Population, Registered voters and Employees of Municipalities, 2011 – 2012” (PDF).

WikiMatrix

Khi nhu cầu lưu trữ tài liệu gia tăng, chữ hình nêm đã được phát triển.

As the need for record-keeping increased, cuneiform writing was developed.

jw2019