mặt trăng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cả hai mặt trăng bị khóa thủy triều, luôn luôn quay một mặt hướng về Sao Hỏa.

Both moons are tidally locked, always presenting the same face towards Mars.

WikiMatrix

Mặt trăng nổi giận với ai?

With whom is the moon furious?

OpenSubtitles2018. v3

Tàu vũ trụ Luna 7 được dự định để hạ cánh mềm xuống Mặt Trăng.

The Luna 7 spacecraft was intended to achieve a soft landing on the Moon.

WikiMatrix

Như vậy chúng tôi sẽ có 3 cơ hội để tới được Mặt trăng vào cuối thập kỉ.

So we had three chances to get to the Moon by the end of the decade.

QED

Ngoại trừ việc Apollo 8 không hạ cánh ở mặt trăng.

Except Apollo 8 didn’t actually land on the moon.

OpenSubtitles2018. v3

Bỗng Guxev kêu lên: – Hình như Mặt Trăng ở trước chúng ta!

“Suddenly Gusev started: “”Is that the moon ahead of us?”””

Literature

Gần đây chính phủ thông báo những kế hoặc cho việc trở lại mặt trăng vào năm 2024.

The government recently announced plans to return to the moon by 2024.

QED

Và ông đã thay đổi nhận thức của chúng ta về Mặt Trăng.

And he transformed our understanding of the Moon.

ted2019

Nếu tôi lên mặt trăng xin cấp vốn, cô có liên lạc với tôi không?

If I go to the moon, to get financing, will you write to me?

OpenSubtitles2018. v3

” 12 mặt trăng, ” Có nghĩa gì?

” Twelve moons, ” what does that mean?

OpenSubtitles2018. v3

Một số đã lên mặt trăng và các hành tinh.

Some journeyed to the moons and planets.

QED

Lẽ ra cậu ta không cần phải quay về mặt trăng mỗi tối.

Says the boy who doesn’t have to go home to the moon every night.

OpenSubtitles2018. v3

Mặt trăng có căn cứ… cùng dảy trong 30 phút.

The moon with the rebel base will be in range in 30 minutes.

OpenSubtitles2018. v3

Quyền năng của ta sẽ hồi sinh khi mặt trăng máu xuất hiện.

My power returns with the rise of the blood moon.

OpenSubtitles2018. v3

còn mặt trăng

and the moon

ted2019

Chúng ta bước đi trên Mặt Trăng.

We landed on the moon.

OpenSubtitles2018. v3

Lần tới anh chắc sẽ tới bảo tôi kéo mặt trăng xuống từ trên trời xuống cmnl mất.

Next you will ask to join in wresting moon from fucking heavens.

OpenSubtitles2018. v3

Tại xưởng phi thuyền mặt trăng, chúng tôi tin vào các giấc mơ.

We believe in dreams at the moonshot factory .

ted2019

Người Trung Quốc đang thực sự chiến thắng trong cuộc đua đến Mặt Trăng mới.

The Chinese are absolutely winning this race to the new Moon, by the way.

QED

Ông thấy rằng bóng của trái đất trên mặt trăng

Aristotle had proved it with a simple observation .

QED

Ngủ ngon nhé, chú châu ngoan trên mặt trăng. ”

Good night, cow jumping over the moon. “

OpenSubtitles2018. v3

Mặt trăng luôn tuyệt đẹp còn trăng rằm thì luôn thật rực rỡ. ”

The Moon is always beautiful and a full moon is always dramatic. “

EVBNews

Tôi không thể điều khiển thủy triều… nếu không có sự giúp đỡ từ mặt trăng được.

I can’t change the tide if the moon won’t cooperate.

OpenSubtitles2018. v3

Quan sát mặt trăng là rất quan trọng

It’s really important to look at the Moon.

QED

Chắc tinh linh mặt trăng đổi tính thành ác rồi.

maybe the moon spirit just turned mean.

OpenSubtitles2018. v3