màu xanh lá cây trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Màu xanh lá cây có nghĩa là học sinh đã đạt đến trình độ thành thạo.

Green means the student’s already proficient.

ted2019

Hươu Sitka chủ yếu ăn thực vật màu xanh lá cây.

Sitka deer primarily eat green vegetation.

WikiMatrix

Heineken nổi tiếng với chai màu xanh lá cây đặc trưng và ngôi sao đỏ.

Heineken is well known for its signature green bottle and red star.

WikiMatrix

Đường màu xanh lá cây là số lượng làn đường cho xe đạp.

The green line is the number of bike lanes.

ted2019

Các lĩnh vực màu xanh lá cây đi?

Are the green fields gone?

QED

Nắp mang có màu xanh lá cây.

They may have green stripes.

WikiMatrix

Một chiếc LeSabre màu xanh lá cây?

A green LeSabre?

OpenSubtitles2018. v3

Cô đã đi xuống con đường và qua cánh cửa màu xanh lá cây thứ hai.

She went down the path and through the second green door.

QED

Nó có màu xanh lá cây, giống như vài thứ bị ăn mòn vậy.

It’s turning green, like some sort of corrosion.

OpenSubtitles2018. v3

Sylvia thích nói rằng màu xanh dương là màu xanh lá cây mới.

Sylvia likes to say that blue is the new green.

ted2019

Để lan rộng tấm thảm màu xanh lá cây.

To spread a carpet of green

QED

Ánh sáng màu xanh lá cây đó có gây phóng xạ không?

Was that peculiar green color some kind of radiation?

Literature

Phía dưới cánh có màu xanh lá cây sáng.

Below is a green ring.

WikiMatrix

Lấy tờ giấy màu xanh lá cây này, tờ tiền dollar làm ví dụ.

Take this green piece of paper, the dollar bill.

ted2019

Màu xanh lá cây được không nào?

I’ll do it in green.

QED

Chân chủ yếu là màu xanh lá cây, với đầu gối màu nâu nhạt.

The legs are mainly green, with pale brown knees.

WikiMatrix

Cỏ cây đều là một màu xanh lá cây rực rỡ.

The grass and trees were a vibrant green.

LDS

Một dòng màu xanh lá cây mỏng đi ra, nó chảy xuống đường ống.

A thin green line comes out as it flows down the pipe.

ted2019

Thông thường Mèo Mau Ả Rập có đôi mắt màu xanh lá cây tươi sáng.

Usually Arabian Maus have bright green eyes.

WikiMatrix

Đây là màu xanh lá cây.

Here is the green one.

QED

Mặt trăng là màu xanh lá cây. đúng sai

The moon is green. true false

LDS

Màu xanh lá cây có nghĩa là một sinh viên là thành thạo.

Green means that a student is proficient.

QED

Bao nhiêu người nghĩ nó là màu xanh lá cây?

How many people think it’s the green one?

ted2019

Trắng, tượng trưng cho sự thuần khiết, và màu xanh lá cây là cho đất đai màu mỡ.

White symbolizes purity, and green is for the fertile land.

WikiMatrix