mọi người trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Mọi người đều muốn đến tạ ơn cậu đó.

we come here to thank you.

OpenSubtitles2018. v3

Một quá trình Toàn cầu hóa Bền vững Cho mọi người: Cách tiếp cận đa phương

An Inclusive & Sustainable Globalization: A Multilateral Approach

worldbank.org

Mọi người, ở yên tại chỗ và bình tĩnh.

Everyone, stay where you are and remain calm.

OpenSubtitles2018. v3

Nói chuyện với chủ nhà —Mọi người tốt đều lên thiên đàng?

A Conversation With a Neighbor —Do All Good People Go to Heaven?

jw2019

Mọi người bắt đầu tự mua bưu thiếp và tự tạo bưu thiếp cho chính mình.

People began to buy their own postcards and make their own postcards.

QED

Điều tôi muốn làm là giúp mọi người bệnh Parkinson cảm thấy như chú tôi ngày hôm đó.

What I wish to do is make every Parkinson’s patient feel like my uncle felt that day.

ted2019

Cô ấy luôn có một hiệu ứng rất lớn lên khán giả và mọi người.

She knew she had a tremendous effect on audiences and on people.

WikiMatrix

Bám chắc nhé, mọi người!

Hang on, everybody!

opensubtitles2

Đó là giá trị ảo mà mọi người nghĩ.

That’s the perceived value .

QED

Mọi người, hình như có gì đó.

Guys, i might have something.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi đem truyện tới cho mọi người.

We bring stories to the public.

ted2019

Internet được cho rằng sẽ đồng hóa mọi người bằng cách kết nối tất cả chúng ta lại.

The Internet was supposed to homogenize everyone by connecting us all.

ted2019

Có lẽ mọi người sẽ thoải mái hơn nếu biết Tối hôm nay tôi sẽ không phát biểu

Well, you’ll be relieved to hear I’m not making a speech this evening.

OpenSubtitles2018. v3

Có đủ cho mọi người không?

Does that work for you guys?

OpenSubtitles2018. v3

Mọi người trong gia đình chúng tôi đều đã phải phấn đấu nhiều để giữ đức tin.

Everyone in our family has had to put up a hard fight for the faith.

jw2019

Mẹ anh đã khóc vì mọi người không được gặp anh.

The disappointment of not being able to meet you has your mom crying .

QED

Như mọi người đàn ông, huh.

As all men should, huh.

OpenSubtitles2018. v3

* Xã hội sẽ như thế nào nếu mọi người đều hoàn toàn lương thiện?

* What would society be like if everyone were perfectly honest?

LDS

Hãy khuyến khích tất cả mọi người tham gia rao giảng vào Chủ nhật.

Encourage all to share in field service on Sunday.

jw2019

Mọi người dường như mỉm cười và cái vẻ mỉm cười ấy làm Eddie hoảng sợ.

Every person seemed to smile, and the smiling frightened Eddie.

Literature

Mọi người ở đây đều sợ nên cứ treo đấy thôi.

It freaks the people around here out, so leave it up.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không thể giữ mạng cho mọi người… ngần ấy thời gian nếu không nhờ anh ta.

I couldn’t have kept us alive all this time without him .

OpenSubtitles2018. v3

Và tự do cho tất cả mọi người

And freedom for all!

hrw.org

Mọi người thấy rồi đấy

You know him now

OpenSubtitles2018. v3

Hàng tháng, hầu hết mọi người sẽ nhận được nhiều hơn việc chi trả các khoản.

Most people would get more in the monthly dividend than they’d pay in increased prices.

QED