tiếp nhận trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tiếp Nhận Ân Tứ Đức Thánh Linh

Receiving the Gift of the Holy Ghost

LDS

Chúng tôi gộp 2 trang liền kề thành một trang, vì đó là cách độc giả tiếp nhận nó.

We treated two pages, both spreads, as a one page, because that’s how readers perceive it .

QED

* Việc tiếp nhận và nhận ra sự mặc khải đòi hỏi nỗ lực từ phía tôi.

* Receiving and recognizing revelation requires effort on my part.

LDS

Nếu có ai đó hủy kế hoạch, tôi sẽ tiếp nhận ý kiến của ông.

If someone cancels, I’ll slot you in .

OpenSubtitles2018. v3

+ 21 Ai tiếp nhận và giữ các điều răn của tôi là yêu thương tôi.

+ 21 Whoever has my commandments and observes them is the one who loves me.

jw2019

Không chạy trốn khỏi mất mát, nhưng tiếp nhận đau buồn, đầu hàng sự đau khổ.

Not running from loss, but entering grief, surrendering to sorrow .

QED

Chuẩn Bị Tiếp Nhận Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc

Preparing to Receive the Melchizedek Priesthood

LDS

Không phải để tiếp nhận giáo dục

Not only for receive the education

OpenSubtitles2018. v3

Để tiếp nhận sự đầu hàng của ông.

To accept your surrender.

OpenSubtitles2018. v3

Họ đã tiếp nhận lời ngài, nhưng giờ đây họ cần phải tiếp tục tuân giữ lời đó.

They had accepted his word, but now they needed to continue in it.

jw2019

Ví dụ, hãy xem mặt trời. Trái đất liên tiếp nhận từ mặt trời khoảng 240 tỷ mã lực.

The earth intercepts a steady flow of some 240 trillion horsepower from the sun.

jw2019

* Các trẻ con phải tiếp nhận phép đặt tay sau khi lễ báp têm, GLGƯ 68:27.

* Children are to receive the laying on of hands after baptism, D&C 68:27.

LDS

Đa-vít viết: “Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếpnhận tôi”.

David wrote here: “In case my own father and my own mother did leave me, even Jehovah himself would take me up.”

jw2019

Hãy tìm hiểu thêm về mục hàng trong DFP sau khi bạn tiếp nhận Quy tắc.

Learn more about line items in Ad Manager .

support.google

Chúng ta cần phải tiếp nhận các giáo lễ cứu rỗi của Ngài.

We need to receive His saving ordinances.

LDS

Tiếp nhận đệ tử của Cempaka là một vinh dự của chúng ta

To have Cempaka’s students here would be a great honor.

OpenSubtitles2018. v3

12 Tại sao Phao-lô lại tiếp nhận niềm tin của những người ông từng bắt bớ?

12 Why did the onetime persecutor Saul embrace the faith of his victims?

jw2019

Bác sĩ Vaughn sẽ tiếp nhận mọi thứ từ đây.

Dr. Vaughn will take over from here.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy học cách tiếp nhận và hành động theo sự soi dẫn và mặc khải.

Learn to receive and act on inspiration and revelation.

LDS

Do đó, việc đọc thánh thư là một cách chúng ta tiếp nhận Đức Thánh Linh.

Therefore, being in the scriptures is one way we receive the Holy Ghost.

LDS

Trong 1 người,việc tiếp nhận những thông tin phức tạp, thì đòi hỏi ý thức phức tạp.

Complex information processing, like in a human, complex consciousness.

ted2019

Mặt khác, các nhà đàm phán không tiếp nhận ít liên lạc với mắt.

On the other hand, non-receptive negotiators make little to no eye contact.

WikiMatrix

11 Ngài đã đến với dân Ngài, mà dân Ngài không tiếp nhận Ngài.

11 He came unto his own, and his own received him not.

LDS

Phelps nên được tiếp nhận vào trong giáo hội.

Phelps should be received into fellowship.

LDS

Các nguyên tắc và giáo lễ được tiếp nhận bằng giao ước.

Principles and ordinances are received by covenant.

LDS