đạo đức học trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Trong các giải thưởng này, có giải thưởng cho môn đạo đức học.

Among others is an award for the course in ethics.

jw2019

Kỷ luật đạo đức học được ở nhà.

Moral discipline is learned at home.

LDS

Nhiều bậc cha mẹ lo nghĩ về việc thiếu thốn đạo đức học đường cho con trẻ.

Many parents are concerned about the lack of moral guidance for children in the school system.

jw2019

Đạo đức học trong ngành sinh vật và phẫu thuật không dùng máu

Bioethics and Bloodless Surgery

jw2019

Một bệnh viện sẵn sàng hợp tác ở Madrid đã mời tôi tham dự một khóa về đạo đức học.

One cooperative hospital in Madrid invited me to participate in a course they were offering on ethics.

jw2019

Năm 1832 Strauß trở về Tübingen, giảng dạy môn luận lý học, về Platon, lịch sử triết họcđạo đức học.

In 1832, Strauss returned to Tübingen, lecturing on logic, Plato, the history of philosophy and ethics with great success.

WikiMatrix

Hầu hết các nhà đạo đức học hiện đại xem voi là một trong những động vật thông minh nhất thế giới.

Most contemporary ethologists view the elephant as one of the world’s most intelligent animals.

WikiMatrix

Theophrastos có những mối quan tâm rộng khắp, trải từ sinh học và vật lý tới đạo đức học và siêu hình học.

The interests of Theophrastus were wide ranging, extending from biology and physics to ethics and metaphysics.

WikiMatrix

Thật ra đó là khúc mắc chưa giải tỏa được”. —Oliver O’Donovan, giáo sư về ngành đạo đức học của Ki-tô giáo.

Here, indeed, is a puzzle.” —Oliver O’Donovan, professor of Christian ethics

jw2019

Những vấn đề phức tạp ấy đã khiến người ta chú tâm vào ngành y học gọi là đạo đức học trong ngành sinh vật.

Such complex issues have brought into focus the medical discipline called bioethics.

jw2019

Thế kỷ 19 đối xử khá tệ với đạo đức học của Kant, học thuyết về một ý thức đạo đức tuyệt đối bẩm sinh, tiên nghiệm.

The nineteenth century dealt rather hardly with Kant’s ethics, his theory of an innate, à priori, absolute moral sense.

Literature

Đặc biệt, các tác phẩm về sau của Blanchot chịu ảnh hưởng bởi đạo đức học của Levinas và vấn đề trách nhiệm với tha nhân.

Blanchot’s later work in particular is influenced by Levinasian ethics and the question of responsibility to the Other.

WikiMatrix

Và rất khó để tìm ra một nhà đạo đức học có thể cân nhắc những thay đổi đáng có, bởi vì ông ấy nói, còn hậu quả thì sao?

And it’s very hard to find an ethicist who considers any change worth making, because he says, what about the consequences ?

QED

Khoa học về dinh dưỡng động vật bao gồm các nguyên tắc hóa học (đặc biệt là hóa sinh), vật lý, toán học, đạo đức học (hành vi động vật).

The science of animal nutrition encompasses principles of chemistry (especially biochemistry), physics, mathematics, ethology (animal behavior).

WikiMatrix

(Cười) Và rất khó để tìm ra một nhà đạo đức học có thể cân nhắc những thay đổi đáng có, bởi vì ông ấy nói, còn hậu quả thì sao?

(Laughter) And it’s very hard to find an ethicist who considers any change worth making, because he says, what about the consequences?

ted2019

Đạo đức sinh học là nghiên cứu về các vấn đề đạo đức nổi lên từ những tiến bộ trong sinh học và y học.

Bioethics is the study of the ethical issues emerging from advances in biology and medicine.

WikiMatrix

Nhưng tôi vẫn không thể buông mình ra khỏi câu hỏi: Sinh học, đạo đức, văn học và triết học giao nhau ở đâu?

But I couldn’t quite let go of the question: Where did biology, morality, literature, and philosophy intersect?

Literature

Tại Lyon, Juliana tiếp tục học và nghiên cứu, bà thường dành chín tiếng trong một ngày để học về thuật hùng biện, phép biện chứng, đạo đức học, và âm nhạc.

At Lyon Juliana continued her studies, devoting nine hours daily to rhetoric, dialectics, ethics, and music.

WikiMatrix

Từ đầu năm 1659, William dành bảy năm để theo học tại Đại học Leiden, dù không chính thức ghi danh, dưới sự dẫn dắt của Hendrik Bornius, giáo sư môn đạo đức học.

From early 1659, William spent seven years at the University of Leiden for a formal education, under the guidance of ethics professor Hendrik Bornius (though never officially enrolling as a student).

WikiMatrix

Một giáo sư về môn đạo đức học trong ngành sinh vật từ Hoa Kỳ đến, đã hỏi: “Chắc quí vị sẽ xét lại lập trường về đạo đức một ngày gần đây chứ?

“Won’t you be reassessing your ethical stand before long?” asked a professor in bioethics, who was visiting from the United States.

jw2019

Tự chủ và tin tưởng vào đạo đức sinh học.

Autonomy and Trust in Bioethics.

WikiMatrix

Người ta đều đang nghi ngờ các quan điểm đạo đứchọc thuyết tôn giáo”.

People are systematically calling into question ethical and doctrinal positions.”

jw2019

Vâng, em học môn Nhập môn Đạo đức của cô học kỳ trước.

Yeah, I was in your Intro to Ethics last semester.

OpenSubtitles2018. v3

Văn sĩ Tristram Coffin nói như sau: “Đại đa số quần chúng chuyên làm những gì từ trước đến giờ họ vẫn làm và ít chịu quan tâm đến các cuộc tranh luận của những nhà đạo đức học”.

Writer Tristram Coffin put it this way: “People at large [were] doing just what they ha[d] always done and paying little attention to the debates of the moralists.”

jw2019

Điều này đặt lên chúng ta một trách nhiệm cực kì to lớn Đó không phải chỉ là trách nhiệm chủa các nhà khoa họcđạo đức học những người thường nghĩ và viết về vấn đề này.

It confers upon us an enormous responsibility that is not just the responsibility of the scientists and the ethicists who are thinking about it and writing about it now.

QED