phù hợp với trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chỉ cần chọn đường dẫn phù hợp với bạn để bắt đầu!

Just pick the path that’s right for you to begin !

support.google

Ứng dụng có thể phù hợp với độ tuổi này nếu các ứng dụng đó:

Apps may be suitable for this age if they :

support.google

Làm như thế sẽ cho thấy chúng ta hành động phù hợp với lời cầu nguyện của mình.

Taking such steps will show that we are working in harmony with our prayers.

jw2019

Ứng dụng có thể không phù hợp với độ tuổi này nếu các ứng dụng đó:

Apps may not be suitable for this age if they :

support.google

Những ai sống phù hợp với sự dâng mình sẽ được che chở về thiêng liêng (Thi 91:1, 2).

( Ps 91 : 1, 2 ) A Christian’s dedication is to Jehovah — not to a human, a work, or an organization .

jw2019

Định nghĩa này phù hợp với văn cảnh ở đây.

This definition fits the context.

jw2019

Nội dung chỉ phù hợp với người lớn từ 18 tuổi trở lên.

Content suitable only for adults ages 18 and up .

support.google

Thứ ba, hành tinh cần có khoảng cách phù hợp với ngôi sao của nó.

Third, the planet needs to be at the right distance from its star.

ted2019

Hãy cương quyết sống phù hợp với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời.

Be determined to live in harmony with the knowledge of God.

jw2019

Ta đang tìm hành vi không phù hợp với tình hình.

WE’RE LOOKING FOR INAPPROPRIATE BEHAVIOR FOR THE SITUATION.

OpenSubtitles2018. v3

Việc cãi vả đó không phù hợp với tư cách của người thờ phượng Đức Chúa Trời thật.

Such bickering was unbecoming to worshipers of the true God.

jw2019

Hãy chọn tình huống phù hợp với tình huống của bạn nhất.

Select the situation that matches yours the best .

support.google

Phù hợp với 2 Phi-e-rơ 3:10-12, điều gì giúp cho hy vọng của chúng ta được bảo đảm?

In harmony with 2 Peter 3:10-12, what makes our hope secure?

jw2019

Không phải các phương pháp phù hợp với cách thức của chúng ta, phải không?

Not methods that fit into our curriculum, though, are they?

OpenSubtitles2018. v3

Người chồng cũng có thể giúp vợ biết làm thế nào là phù hợp với khả năng.

A husband is also in a good position to help his wife to find a pace that fits her capabilities.

jw2019

Các bài giảng khác sẽ được khai triển phù hợp với đề tài in sẵn trong chương trình.

Other assignments are to be developed in line with the theme shown on the printed schedule.

jw2019

Chúng ta không suy nghĩ phù hợp với tư tưởng của Giê-su.

We fail to focus on matters in line with Jesus’ way of thinking.

jw2019

Hành động phù hợp với lời cầu nguyện yêu thương của Chúa Giê-su

Act in Harmony With Jesus’ Loving Prayer

jw2019

Những lề thói của quá khứ bình lặng không còn phù hợp với hiện tại đầy sóng gió.

” The dogmas of the quiet past are inadequate to the stormy present .

QED

Nội dung nói chung phù hợp với mọi lứa tuổi.

Content is generally suitable for all ages .

support.google

Việc đó phù hợp với những gì tôi biết qua Kinh Thánh.

That was in harmony with what I already knew from the Bible.

jw2019

Nhưng nó không lại không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

It doesn’t really work in this context.

ted2019

Cả hai kiểu, chúng ta đang nói về 1 độ tuổi phù hợp với khuôn viên trường.

Both models, we’re talking about an age range that’s consistent with the campus.

OpenSubtitles2018. v3

Trong trường hợp này, ý niệm đó phù hợp với thực tế.

And in this case, the stereotype corresponds to reality.

ted2019

Em đã mất 28 năm để tìm 1 người phù hợp với mình.

It took me 28 years to find a man I wanted to spend my life with.

OpenSubtitles2018. v3