quận trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nó chủ yếu là một cộng đồng phòng ngủ đi lại, cho các thành phố ở khu vực Los Angeles và Thung lũng San Fernando ở phía đông, và các thành phố ở quận Ventura ở phía tây.

It is largely a commuter bedroom community, feeding the cities in the Los Angeles area and the San Fernando Valley to the east, and cities in Ventura County to the west.

WikiMatrix

Tôi đã nói chuyện với luật sư quận, và họ sẽ bỏ mọi đơn truy tố anh.

I’ve spoken to the DA, and they’ll be dropping all charges.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng số liệu đã chỉ ra ở quận Nassau, một cộng đồng ở New York, đã thành công trong việc giảm số trẻ da đen bị tách khỏi gia đình.

But data revealed that Nassau County, a community in New York, had managed to decrease the number of black kids being removed.

ted2019

Hàng năm từ năm 1992 đến 2002, lãnh đạo Đảng Cộng hòa của Quốc hội Hoa Kỳ đã thêm người lái vào Quận Columbia dự luật chiếm đoạt cấm sử dụng quỹ liên bang hoặc địa phương để thực hiện Đạo luật mở rộng lợi ích chăm sóc sức khỏe.

Every year from 1992 to 2000, the Republican leadership of the U.S. Congress added a rider to the District of Columbia appropriations bill that prohibited the use of federal or local funds to implement the Health Care Benefits Expansion Act.

WikiMatrix

Và trong các quận trên cả nước dù lớn hay nhỏ, khi thực hiện sự thay đổi này, họ thấy rằng những trở ngại trên thường không đáng kể so với những lợi ích nó mang lại đối với sức khỏe học sinh năng suất, và tính an toàn cộng đồng.

And in districts around the country, big and small, who have made this change, they found that these fears are often unfounded and far outweighed by the tremendous benefits for student health and performance, and our collective public safety.

ted2019

Không có thành phố hợp nhất nào trong quận Mariposa; tuy nhiên, có những cộng đồng được công nhận là những nơi được điều tra dân số cho mục đích thống kê.

There are no incorporated cities in Mariposa County; however, there are communities recognized as census-designated places for statistical purposes.

WikiMatrix

Quận nằm ngay phía đông của Vùng Vịnh San Francisco và phục vụ như một cộng đồng phòng ngủ cho những người làm việc ở phần phía Đông của Vùng Vịnh. ^ “Stanislaus County”.

The County is located just east of the San Francisco Bay Area and serves as a bedroom community for those who work in the eastern part of the Bay Area.

WikiMatrix

Năm 1793, Blount tổ chức hai quận mới này thành một địa khu riêng biệt, gọi là “Địa khu Hamilton.”

In 1793, Blount organized these two new counties into a separate district, called the “Hamilton District.”

WikiMatrix

Các nhiếp chính cũng áp dụng những biện pháp ứng rắn đối với các thần dân Trung Quốc: họ xử tử hàng chục người và trừng phạt hàng ngàn người khác ở Giang Nam vì vụ án viết Minh sử và tội trốn thuế, và buộc người dân miền đông nam di dời vào sâu trông nội địa nhằm cô lập Đảo Đài Loan – tức Vương quốc Đông Ninh do con trai của Quốc tính gia là Diên Bình quận vương đang nắm quyền.

The regents also adopted aggressive policies toward the Qing’s Chinese subjects : they executed dozens of people and punished thousands of others in the wealthy Jiangnan region for literary dissent and tax arrears, and forced the coastal population of southeast Nước Trung Hoa to move inland in order to starve the Taiwan-based Kingdom of Tungning run by descendants of Koxinga .

WikiMatrix

Lần đầu tiên trong lịch sử, hội đồng quận (conseils d’arrondissement) được thành lập và trực tiếp do cư dân trong quận bầu lên.

For the first time in history, arrondissement councils (conseils d’arrondissement) were created in the arrondissements, directly elected by the inhabitants of each.

WikiMatrix

Reichskommissariat Ukraina (RKU) (trước đây thuộc Liên Xô chiếm đóng Ba Lan, và Liên Xô Ukraine trừ Quận Galicia, Rumani Transnistria và Crimea, và vào cuối tháng 5 năm 1941 đã được mở rộng về phía đông lên đến Volga); 1941–1944.

Reichskommissariat Ukraine (RKU) (formerly Soviet-occupied eastern Poland, and Soviet Ukraine minus District of Galicia, Romanian Transnistria and the Crimea, and in late May 1941 was extended eastward up to the Volga); 1941–1944.

WikiMatrix

Khoảng rộng phía Bắc của khu rừng này là quận Thane.

The northern reaches of this forest lie in Thane city.

WikiMatrix

Quận Costilla là khu vực đầu tiên của tiểu bang Colorado có người châu Âu định cư.

Costilla County was the first area of Colorado to be settled by European-Americans.

WikiMatrix

Bà được bổ nhiệm vào vị trí đó vào ngày 27 tháng 5 năm 2011 Bà đại diện cho quận Kumi trong Quốc hội với tư cách là đại diện của phụ nữ Aporu sinh ra ở quận Kumi vào ngày 22 tháng 5 năm 1958.

She represented Kumi District in Parliament as women’s representative She was born in Kumi District on 22 May 1958.

WikiMatrix

Họ có một số sự hỗ trợ trong những phần người Shia ở Bagdad (chẳng hạn như quận Karkh), bất chấp Bagdad là thành phố lớn gắn liền với quốc vương Hồi giáo, ngay cả trong Triều đại Buwayh và Seljuk.

They commanded some tư vấn in the Shia sections of Baghdad ( such as Karkh ), although Baghdad was the city most closely connected to the caliphate, even in the Buyid and Seljuq eras .

WikiMatrix

Năm 1889, quận Bent đạt mức ranh giới hiện tại của nó khi nhiều khu vực của quận bị tách ra để tạo ra các quận mới Cheyenne, Lincoln, Kiowa, Otero, và Prowers.

In 1889, Bent County acquired its current borders when it was partitioned to create Cheyenne, Lincoln, Kiowa, Otero, and Prowers counties.

WikiMatrix

Văn phòng Sở pháp y quận Los Angeles tìm ra nguyên nhân cái chết của anh là do bị chấn thương nặng vùng ngưc và cho biết thêm là “không có bất cứ nghi vấn gì khác quanh vụ việc.”

The Los Angeles County coroner’s office identified the cause of death as “blunt traumatic asphyxia” and stated that there were “no obvious suspicious circumstances involved”.

WikiMatrix

Sau phán quyết của Tòa án quận Guam vào tháng 6 năm 2015, vĩnh viễn không cho các quan chức đảo chính Guam thi hành luật năm 1994 cấm kết hôn đồng giới và phán quyết của Tòa án tối cao Hoa Kỳ trong Obergefell v. Hodges, các nhà lập pháp đảo Guam ngày 12 tháng 8 năm 2015 đã thông qua Đạo luật bình đẳng hôn nhân năm 2015, tạo ra sự bình đẳng hợp pháp trong hôn nhân dân sự.

Following the District Court of Guam’s June 2015 ruling permanently enjoining Guam officials from enforcing the 1994 law banning same-sex marriage and the U.S Supreme Court’s ruling in Obergefell v. Hodges, Guam legislators on August 12, 2015 passed the Guam Marriage Equality Act of 2015, which created legal equality in civil marriage.

WikiMatrix

Một hôm Porthos có một cuộc hẹn hò với một nữ Quận chúa, chàng cố thử mượn thanh gươm ấy của Athos.

One day when he had a rendezvous with a duchess, he even tried to borrow it from Athos.

Literature

Một số thành phố lớn khác của Pháp cũng được phân chia thành các mã bưu điện khác nhau nhưng không có quận nội thị nào.

Some other large cities of France are also divided between several postal codes, but the postal codes do not correspond to arrondissements.

WikiMatrix

Quận lỵ của nó là Newport.

Its chief town is Newport.

WikiMatrix

Bọn trẻ ở các quận có giờ học muộn được ngủ nhiều hơn.

Teens from districts with later start times get more sleep.

ted2019

Trong những năm 1990, bà là một nghị sĩ và sau đó là một MEP, trước khi trở thành một thống đốc quận và phó thống đốc của ngân hàng trung ương Thụy Điển.

During the 1990s she was an MP and then an MEP, before becoming a county governor and deputy governor of the Swedish central bank.

WikiMatrix

Abramovich được trao Huy chương Danh dự vì những “đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế của quận tự trị Chukotka”, theo nghị định do Tổng thống Nga ký .

Abramovich was awarded the Order of Honour for his “huge contribution to the economic development of the autonomous district “, by a decree signed by the President of Russia.

WikiMatrix

Bao gồm Hồ Jurong, Trung tâm Vùng Jurong, Công viên Doanh nghiệp Quốc tế và khu vực phía nam tiểu khu Toh Guan, Quận Hồ Jurong là trung tâm vùng quan trọng, với nhiều lời mời gọi phát triển thương mại cho khu vực cách xa khu Trung Hoàn để đáp ứng nhu cầu lớn của doanh nghiệp và cung cấp cơ hội việc làm cho người dân sống ở Vùng Tây của Singapore.

Consisting of Jurong Lake, Jurong Regional Centre, International Business Park and the southern section of Toh Guan, the Jurong Lake District is a prime regional centre serving as an inviting place for commercial development remote from the Central Area, to meet the various demands of business and provide employment opportunities nearer to people staying in the West Region of Singapore.

WikiMatrix