rút kinh nghiệm in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Như đã nói, tôi cố rút kinh nghiệm.

As I said, I try to learn from my mistakes.

OpenSubtitles2018. v3

Làm thế nào Giô-na cho thấy ông rút kinh nghiệm từ lỗi lầm?

How did Jonah show that he had learned from his mistakes?

jw2019

Chúng ta phải rút kinh nghiệm từ sự kiện khủng khiếp này, Gaius.

We must learn our lessons from these terrible events, Gaius.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy noi theo đức tin của họ—Ông ấy rút kinh nghiệm từ lỗi lầm

Imitate Their Faith —He Learned From His Mistakes

jw2019

Rút kinh nghiệm qua gương của Ê-hút

Learning From Ehud’s Example

jw2019

Rút kinh nghiệm.

Learn from what happened.

jw2019

Brittan đã rút kinh nghiệm cho bản thân.

Billie is learning about herself.

WikiMatrix

Vì tôi đã rút kinh nghiệm lần trước rồi.

Like it learned a thing or two from the last go.

OpenSubtitles2018. v3

Hay ít nhất, rút kinh nghiệm từ những sai lầm.

Or, at least, learn from her mistakes.

OpenSubtitles2018. v3

Hình như hắn đã rút kinh nghiệm.

Looks like he Learned his lesson.

OpenSubtitles2018. v3

Tớ rút kinh nghiệm rồi.

I’ve learned from it.

OpenSubtitles2018. v3

Rút kinh nghiệm từ lỗi lầm

Learn From Your Mistakes

jw2019

(2 Phi-e-rơ 3:11, 12, 14, 18) Thế nên, hãy rút kinh nghiệm từ sự việc xảy ra vào thời Nô-ê.

(2 Peter 3:11, 12, 14, 18) Hence, learn from what happened back in Noah’s day.

jw2019

Hãy khôn ngoan và rút kinh nghiệm qua lỗi lầm của họ.—Châm-ngôn 22:3.

Be wise, and learn from their mistakes. —Proverbs 22:3.

jw2019

Rồi, rút kinh nghiệm.

Okay, lesson learned.

OpenSubtitles2018. v3

Bọn mày không bao giờ chịu rút kinh nghiệm cả!

You pricks never learn.

OpenSubtitles2018. v3

Rút kinh nghiệm, chúng tôi viết tên bằng bút đánh dấu lên gót chân trẻ sơ sinh.

From those experiences, we started writing the names with marker on the sole of the new born babies.

OpenSubtitles2018. v3

Ông rút kinh nghiệm từ lỗi lầm —GIÔ-NA

He Learned From His Mistakes —JONAH

jw2019

Ông ấy rút kinh nghiệm từ lỗi lầm

He Learned From His Mistakes

jw2019

Hơn nữa, ông cũng rút kinh nghiệm từ lỗi lầm của mình.

Moreover, he learned from his mistake.

jw2019

RÚT KINH NGHIỆM TỪ NHỮNG LỖI LẦM CỦA NGƯỜI KHÁC

LEARNING FROM THE MISTAKES OF OTHERS

jw2019

Rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm quá khứ

Learning From Past Mistakes

jw2019

Nhưng chúng ta có thể rút kinh nghiệm chuyện này.

But we can learn from it.

OpenSubtitles2018. v3

Cứ để nó mục nát trong hầm mà rút kinh nghiệm.

Let her rot in the basement, and learn her lesson.

OpenSubtitles2018. v3

Rút kinh nghiệm từ tội lỗi của Đa-vít

Learning From the Sins of David

jw2019