thắc mắc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Xin xem bài “Giới trẻ thắc mắc

Please see the article “Young People Ask. . .

jw2019

Không thắc mắc gì, Owen.

No questions, Owen.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đang thắc mắc cô có thể ngửi mồ hôi dùm tôi không.

I was wondering if you could smell some perspiration for me.

OpenSubtitles2018. v3

NHỮNG THẮC MẮC KHÁC ĐƯỢC KINH THÁNH GIẢI ĐÁP—Kinh Thánh nói gì về Lễ Phục Sinh?

OTHER BIBLE QUESTIONS ANSWERED —What Does the Bible Say About Easter?

jw2019

Có thể họ thắc mắc: “Tôi phải làm gì để được cứu?”.

Perhaps they even wonder, ‘What must I do to get saved?’

jw2019

không khỏi thắc mắc xem nó kéo dài được bao lâu.

Can’t help but wonder how long it’ll last.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng tớ thắc mắc là sao tự dưng đường truyền lại được bật trở lại.

But I wonder why the feed was suddenly switched back on.

OpenSubtitles2018. v3

anh có thắc mắc j… về việc sắp tới không?

Do you have any questions about what’s gonna happen tonight?

OpenSubtitles2018. v3

(Xem bài “Độc giả thắc mắc” trong tạp chí này).

(See “Questions From Readers” in this issue.)

jw2019

Hãy viết ra các thắc mắc của bạn về những thay đổi đó.

On the following lines, write down any questions you have about the changes you are experiencing.

jw2019

Vì tôi thắc mắc, được không?

Because I’m intrigued, all right?

OpenSubtitles2018. v3

Bạn có thể sẽ thắc mắc, vì sao tôi lại mặc bộ Âu Phục này?

You might wonder, why are you wearing these Western clothes ?

QED

Bạn có thể thắc mắc, ảnh hưởng của việc đặt cột ở đây là gì?

You can ask, what’s going to be the effect of putting a post here ?

QED

Tôi thắc mắc cái nào đáng tin cậy hơn.

I wonder which one is more dependable.

OpenSubtitles2018. v3

Giải đáp thắc mắc

Question Box

jw2019

Cả ba đều thắc mắc sinh vật đó là vượn giống người, hay là người giống vượn.

The three wonder if the creature is a man-like ape, or an ape-like man.

WikiMatrix

Một số người cho rằng thắc mắc với Thượng Đế hay Đức Chúa Trời là sai.

SOME say that it is wrong to question God.

jw2019

Những thắc mắc khác được Kinh Thánh giải đáp

Other Bible Questions Answered

jw2019

Tôi thắc mắc ông có những dịch vụ gì.

I’M WONDERING WHAT OTHER SERVICES YOU CAN OFFER.

OpenSubtitles2018. v3

Đối với những người trẻ, bạn có thể dùng một bài “Người trẻ thắc mắc…”.

For youths, you might feature a “Young People Ask. . .” article.

jw2019

Tôi vẫn thường thắc mắc một cuộc sống như vậy sẽ ra sao.

I’ve often wondered what a life like that would be like.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cũng thắc mắc như vậy

He always asks.

OpenSubtitles2018. v3

Tháp Canh: Tháng 6 năm 2016, “Độc giả thắc mắc

The Watchtower: June 2016, “Questions From Readers”

jw2019