thạch trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ngày 4 tháng 3 năm 2011, các hóa thạch của ba xương hàm được tìm thấy trong khu vực nghiên cứu dự án cổ sinh Woranso-Mille nằm trong vùng Afar của Ethiopia, khoảng 325 dặm (523 km) về phía đông bắc của thủ đô Addis Ababa và 22 dặm (35 km) về phía bắc của Hadar, Ethiopia (địa điểm “Lucy”). ^ JENNIFER VIEGAS (ngày 27 tháng 5 năm 2015).

On March 4, 2011, fossils of three jawbones were found in the Woranso-Mille Paleontological Project study area, located in the Afar Region of Ethiopia about 523 km (325 mi) northeast of the capital Addis Ababa and 35 km (22 mi) north of Hadar, Ethiopia (“Lucy’s” site).

WikiMatrix

Tuy nhiên, bản thân loài này lại là khá trẻ, với các hóa thạch sớm nhất đã biết chỉ có từ thế Pleistocen ở Florida.

However, the species itself is quite young, with the oldest fossils coming from the Pleistocene of Florida.

WikiMatrix

Đất nước Nhật Bản thiếu đáng kể trữ lượng nội địa của nhiên liệu hóa thạch, ngoại trừ than, và phải nhập một lượng lớn dầu thô, khí thiên nhiên, và các nguồn năng lượng khác, bao gồm cả uranium.

The country lacks significant domestic reserves of fossil fuel, except coal, and must import substantial amounts of crude oil, natural gas, and other energy resources, including uranium.

WikiMatrix

Chúng tiếp tục xảy ra mà những bằng chứng rõ rệt là vụ va chạm của Sao chổi Shoemaker–Levy 9 với Sao Mộc năm 1994, sự kiện va chạm Sao Mộc 2009, sự kiện Tunguska, Sao băng Chelyabinsk và Hố thiên thạch Barringer ở Arizona.

That they continue to happen is evidenced by the collision of Comet Shoemaker–Levy 9 with Jupiter in 1994, the 2009 Jupiter impact event, the Tunguska event, the Chelyabinsk meteor and the impact feature Meteor Crater in Arizona.

WikiMatrix

Sau thất bại của Nhật Bản trong Thế chiến II, Đặng Tiểu Bình đã đi đến Trùng Khánh, thành phố nơi Tưởng Giới Thạch thành lập chính phủ của mình trong cuộc xâm lược của Nhật Bản, để tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản.

After Japan’s defeat in World War II, Deng traveled to Chongqing, the city in which Chiang Kai-shek established his government during the Japanese invasion, to participate in peace talks between the Kuomintang and the Communist Party.

WikiMatrix

Làm sao chúng ta có thể làm cho những tinh thần tiên phong này trở nên bất diệt với những thứ không dùng nhiên liệu hóa thạch?

So how can we perpetuate this pioneering spirit with something that will be independent from fossil energy ?

QED

Tại đây có nền văn hóa cự thạch đã tuyệt chủng, được biểu hiện thông qua các bức tượng khổng lồ được gọi là “moai” làm từ đá núi lửa.

It is home to an extinct megalithic culture which is seen in the form of edifices of huge statues called “moai” made out of volcanic rocks.

WikiMatrix

Ngày 12/08/2011, các nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ đã mô tả một hóa thạch của một con plesiosaur đang mang thai tìm thấy tại một trang trại ở Kansas năm 1987.

On 12 August 2011, researchers from the U.S. described a fossil of a pregnant plesiosaur found on a Kansas ranch in 1987.

WikiMatrix

Kinh Thánh không nói rõ điều đó có liên hệ đến sự giúp đỡ của thiên sứ, mưa thiên thạch mà các thuật sĩ của Si-sê-ra cho là điềm gở, hoặc những lời tiên đoán sai dựa theo chiêm tinh.

The Bible does not say whether this involved angelic assistance, meteorite showers that were interpreted ominously by Sisera’s wise men, or perhaps astrological predictions for Sisera that proved false.

jw2019

Các phát thải khác từ nhà máy điện nhiên liệu hoá thạch bao gồm sulfur dioxide, carbon monoxide (CO), hydrocacbon, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), mercury, asen, chì, cadmium và kim loại nặng khác bao gồm dấu vết uranium.

Other emissions from fossil fuel power station include sulfur dioxide, carbon monoxide (CO), hydrocarbons, volatile organic compounds (VOC), mercury, arsenic, lead, cadmium, and other heavy metals including traces of uranium.

WikiMatrix

Năng lượng hạt nhân và nhiên liệu hóa thạch là được trợ cấp bởi nhiều chính phủ, và năng lượng gió và các dạng năng lượng tái tạo khác cũng thường được trợ giá.

Nuclear power and fossil fuels are subsidized by many governments, and wind power and other forms of renewable energy are also often subsidized.

WikiMatrix

Abdounodus-Tầng Thanet-Tầng Ypres Ocepeia- Tầng Seland-Tầng Thanet Daouitherium -Tầng Ypres Eritherium – Tầng Thanet Phosphatherium- Tầng Seland Lahimia (Hyaenodontidae)- (Tầng Thanet) Boualitomus (Hyaenodontidae)- Tầng Ypres Hóa thạch chim rất phổ biến trong các trầm tích, bao gồm các loài chim cổ nhất ở châu Phi.

Abdounodus-Thanetian-Ypresian Ocepeia- Selandian-Thanetian Daouitherium -Ypresian Eritherium – Thanetian Phosphatherium- Selandian Lahimia (Hyaenodontidae)- (Thanetian) Boualitomus (Hyaenodontidae)- Ypresian Bird fossils are common in the Basin, which includes the oldest birds in Africa.

WikiMatrix

Ý tôi là, chúng ta không còn gì tốt cho tương lai hơn là thạch sao?

I mean, don’t you think there’s more to our future than jelly?

OpenSubtitles2018. v3

Hóa thạch được phát hiện ở vùng thuộc thành hệ Huincul của phân nhóm Río Limay tại tỉnh Neuquén, Argentina (thành hệ Huincul là một phần thành hệ Río Limay).

The fossil discovery site is in the Huincul Formation of the Río Limay Subgroup in Neuquén Province, Argentina (the Huincul Formation was a member of the Río Limay Formation according to the naming of the time).

WikiMatrix

Những sự thật này đã thúc đẩy các cuộc thảo luận về những đạo luật mới liên quan tới lĩnh vực môi trường, thứ bị phản đối bởi ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch.

These facts encouraged discussion about new laws concerning environmental regulation, which was opposed by the fossil fuel industry.

WikiMatrix

Khi bạn làm tăng khí nhà kính trong tuổi thọ của các nguồn NL đa dạng đó hạt nhân xếp ở dưới với phong năng và thủy điện dưới mặt trời và tất nhiên xa hơn nữa là, tất cả các loại nhiên liệu hóa thạch

So when you add up the greenhouse gases in the lifetime of these various energy sources, nuclear is down there with wind and hydro, below solar and way below, obviously, all the fossil fuels .

QED

Không một nơi nào khác trên thế giới sản sinh ra số lượng, nồng độ và chất lượng của các hóa thạch như khả năng tiếp cận và thiết lập của chúng trong một cảnh quan hấp dẫn và được bảo vệ.

No other place in the world yields the number, concentration and quality of such fossils, as is their accessibility and setting in an attractive and protected landscape.

WikiMatrix

Một sao chổi thiên thạch, gồm chủ yếu là băng và bụi, đã hoàn toàn bốc hơi sau khi va chạm vào khí quyển Trái Đất và không để lại dấu vết rõ ràng nào.

A comet is composed of dust and volatiles, such as water ice and frozen gases, and could have been completely vaporised by the impact with Earth’s atmosphere, leaving no obvious traces .

WikiMatrix

Bạch cũng bảo trợ việc ấn bản Yuehua Hồi giáo ở Quế Lâm, in những câu từ trong kinh Quran và Hadith giải thích vai trò lãnh tụ Trung Hoa của Tưởng Giới Thạch.

Bai also sheltered the Muslim Yuehua publication in Guilin, which printed quotes from the Quran and Hadith justifying the need for Chiang Kai-shek as leader of China.

WikiMatrix

UIQ (trước đây được biết với tên User Interface Quartz – Giao diện người dùng Thạch anh) của hãng UIQ Technology là một platform phần mềm dựa trên Hệ điều hành Symbian.

UIQ (formerly known as User Interface Quartz) is a software platform based upon Symbian OS, created by UIQ Technology.

WikiMatrix

Mẫu vật hóa thạch đầu tiên được đặt tên có nhiều đặc điểm giống với Tyrannosaurus rex bao gồm hai đốt sống một phần (một trong số đó đã bị mất) do Edward Drinker tìm thấy vào năm 1892.

The first named fossil specimen which can be attributed to Tyrannosaurus rex consists of two partial vertebrae (one of which has been lost) found by Edward Drinker Cope in 1892.

WikiMatrix

Dưới sự chỉ đạo của ông, Brotherhood of Nod đã bắt đầu nghiên cứu vật chất ngoài hành tinh Tiberium gần như ngay lập tức sau khi chất này đến Trái Đất thông qua một vụ va chạm thiên thạch trong năm 1995, nói rằng nó có tiềm năng đem lại giai đoạn tiến hóa tiếp theo của nhân loại.

Under his direction, the now emerged Brotherhood of Nod began researching the alien substance of Tiberium almost immediately after its arrival on Earth through a meteorite impact in the year 1995, stating that it had the potential to bring about the next stage in humanity’s evolution.

WikiMatrix

Hoá thạch cũng được tìm thấy ở các đại dương Châu Âu… nơi các hòn đảo bị chia cắt và trong lòng đại dương

Marine reptiles were also found in the waters around Europe… which was a scattering of islands… and throughout the world’s oceans.

OpenSubtitles2018. v3

Có một dấu hiệu cho thấy rằng một khi bạn đến Nazca trên khí cầu của bạn, bản thân các nét vẽ hướng dẫn bạn lên dãy Andes, tới các thành phố cự thạch khổng lồ Tihuanaco và Pumapunku.

There’s an indication there that once you arrived in Nazca with your airship, the lines themselves directed you into the Andes to the giant megalithic cities of Tiahuanaco and Pumapunku.

OpenSubtitles2018. v3

Trong đó có các chén đá dùng để tán và trộn vật liệu mỹ phẩm, lọ nước hoa hình củ cà rốt, loại khác bằng thạch cao tuyết hoa dùng chứa dầu và gương cầm tay bằng đồng bóng loáng.

Stone bowls or palettes for grinding and mixing cosmetic materials, carrot-shaped perfume bottles, alabaster ointment jars, and hand mirrors of polished bronze were among the finds.

jw2019