thẩm tra trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hội đồng thẩm tra đã hoàn thành cuộc điều tra của họ.

The review board finished their investigation.

OpenSubtitles2018. v3

Và rồi tôi đòi thẩm tra.

And then I asked for verification.

ted2019

Cuộc thẩm tra sao rồi?

How’s it going with the inquiry and everything?

OpenSubtitles2018. v3

Thẩm tra XML

Validate XML

KDE40. 1

Chẳng mấy chốc nữa thôi, ông Burley… đã hứa sẽ cử một thẩm tra viên đến khách sạn.

At some point in the next soon, Mr. Burley has promised to send an evaluator to the hotel.

OpenSubtitles2018. v3

Mance sẽ muốn thẩm tra tên này.

Mance will want to question this one.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta cần thẩm tra hết.

We need to bring them all in.

OpenSubtitles2018. v3

ta bắt được 1 tên nổi dậy của Mãng Xà để thẩm tra

Sire, we captured one of Cobra’s rebels for interrogation.

OpenSubtitles2018. v3

Một cuộc thẩm tra được tiến hành, sau đó đã báo cáo tại Elsinore (Đan Mạch) năm 1967.

An inquiry was set up which reported at Elsinore in Denmark in 1967.

WikiMatrix

Giá thì phải chăng nhưng anh vẫn không hơn gì mấy thẩm tra viên.

The price is right but you can’t beat up any more interrogators.

OpenSubtitles2018. v3

Mày sẽ thích trò chuyện với thẩm tra viên thôi.

You’re gonna love talking to the inquisitor.

OpenSubtitles2018. v3

Thích khách đã chết hết rồi. Thẩm tra người đã chết bằng cách nào đây?

Who should we investigate and blame as all the assassins are dead?

OpenSubtitles2018. v3

Anh vừa thẩm tra tình nghi của tôi?

You just questioned my suspect?

OpenSubtitles2018. v3

Thẩm tra viên của mình.

Our evaluator.

OpenSubtitles2018. v3

Hiện thời, quân đội đang chỉ đạo mọi cuộc thẩm tra.

At the moment, the military is in charge of any interrogation.

OpenSubtitles2018. v3

Chứng nhận này không qua được các việc thẩm tra và nên được coi là không đúng đắn

This certificate has failed the tests and should be considered invalid

KDE40. 1

Tớ bắt đầu tiến hành cuộc thẩm tra từ đây.

I’m going to be conducting your interrogation from here on out.

OpenSubtitles2018. v3

Phải thẩm tra cẩn thận…

We need to tread carefully.

OpenSubtitles2018. v3

Chứng nhận này đã qua các việc thẩm tra thành công

This certificate passed the verification tests successfully

KDE40. 1

Tuỳ chọn thẩm tra

Validation Options

KDE40. 1

Tất nhiên là phải để các chuyên gia thẩm tra đã.

Experts will have to verify it, of course.

OpenSubtitles2018. v3

Tất cả chúng ta sẽ bị cảnh sát thẩm tra.

The police will question us.

OpenSubtitles2018. v3

Đã giết chết Krstic trước khi người ta có thể thẩm tra hắn.

Killed Krstic before anybody could question him.

OpenSubtitles2018. v3

Có biết, anh đang bị thẩm tra.

You’re being watched, you know.

OpenSubtitles2018. v3